Meldpunten

overzicht van alle mogelijkheden om een melding te doen

Meldingen of vragen over uw woon- en leefomgeving 

Via het formulier Melding openbare ruimte kunt u vragen, verzoeken en/of meldingen over uw woon- en leefomgeving doorgeven.

Bijvoorbeeld:

 • afval
 • snoeien
 • bestrating
 • graffiti
 • kapotte speelvoorzieningen
 • maaien, of gevaarlijke kuilen in de grasmat
 • platgereden dieren
 • rondslingerend vuil, overvolle containers of vergeten prullenbakken in het park
 • kapot gegooide flessen/glas op kinderspeelplaatsjes
 • afgebroken takken of gevaarlijke takken van bomen na een storm

Kijk eerst op de kaart Meldingen Openbare ruimte, voordat u een melding doet. Op deze kaart kunt u zien of uw melding al door iemand anders is gedaan.

Een melding kunt u ook snel doen via de MijnGemeenteapp. Deze app is te downloaden via:
Voor Android via Google Play en voor iOS via Apple Store.

Benieuwd hoe de app werkt? Bekijk het filmpje.

U kunt ook persoonlijk of telefonisch een melding doen via de receptie in het gemeentehuis of via telefoon 14 078.

Gebreken openbare verlichting
Voor uw persoonlijke én voor de openbare veiligheid is het belangrijk dat de straatverlichting ook blijft branden. U kunt daar heel gemakkelijk bij helpen. Ziet u een defecte lantaarnpaal? Hoe sneller u deze meldt, hoe eerder hij gerepareerd is. Als u het nummer noteert - dat u vindt op een sticker aan de straatzijde op ongeveer 2 meter hoogte - en doorgeeft, is het nóg beter.

In Papendrecht zorgt bureau OVL Lek-Merwede voor het dagelijks onderhoud en het verhelpen van storingen aan de openbare verlichting. Naast Papendrecht doet Bureau OVL dit ook voor de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard, Molenlanden (voorheen Giessenlanden en Molenwaard), Papendrecht en Vijfheerenlanden (voorheen Leerdam, Vianen en Zederik).

Een melding over de openbare verlichting doen

Storingen en defecten kunt u makkelijk en snel melden op https://storing2.moononline.nl/gemeentepapendrecht. Eventueel kunt u het ook telefonisch doen via telefoonnummer 0184 - 630 708, bereikbaar van maandag tot donderdag tussen 08:30 - 17:00 uur en op vrijdag van 08:30 - 12:30. Uiteraard kunt u hier ook terecht met uw andere vragen over de openbare verlichting in Papendrecht.

Afhandeling

Bureau OVL Lek-Merwede zorgt er doorgaans binnen 5 werkdagen voor reparatie, tenzij het om een gecompliceerdere storing gaat. Als u wilt, houdt bureau OVL Lek-Merwede u op de hoogte van de reparatie.

Bezwaarschrift indienen

Als u het als burger of bedrijf niet eens bent met een besluit van een gemeentelijk bestuursorgaan (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad), kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen tegen het genomen besluit.

Hiervoor moet u een rechtstreeks belang hebben bij het genomen besluit. Het besluit zelf of de bekendmaking in de krant geeft hierover meer informatie. Naar aanleiding van een bezwaarschrift moet het bestuursorgaan zijn besluit volledig heroverwegen. U moet uw bezwaarschrift richten en versturen aan het bestuursorgaan, dat het besluit heeft genomen. Als het bestuursorgaan het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond acht, neemt het in principe een nieuw besluit dat het eerste besluit vervangt of wijzigt.

Goed om te weten

 • U dient een bezwaarschrift in binnen zes weken, nadat het besluit is bekendgemaakt.
 • Een bezwaarschrift is een openbaar stuk en wordt toegevoegd aan het zaakdossier. Belanghebbenden kunnen er kennis van nemen.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift.
 • Hoe wij omgaan met uw privacy kunt u hier lezen.

Procedure voor het indienen van een bezwaarschrift is niet altijd hetzelfde!

De procedure voor het indienen van een bezwaarschrift is niet altijd gelijk. Bij het maken van bezwaar tegen bepaalde soorten besluiten wordt een iets afwijkende procedure doorlopen. Dit geldt voor “Belastingen”, “Wet, Werk en Bijstand”, “Wet Maatschappelijke Ondersteuning”, “Legesheffing”, de “Basisregistratie Personen” en de Leerplichtwet. Voor deze bezwaarschriften kunt u het formulier “Bezwaarschrift Awb” niet gebruiken. Hieronder treft u de verwijzingen naar deze pagina’s aan met informatie hoe u deze bezwaarschriften wel kunt indienen.

Indienen

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

Digitaal: U vult het formulier Bezwaarschrift Awb indienen in voor bezwaarschriften met betrekking tot de Algemene wet bestuursrecht. Om het formulier te kunnen gebruiken heeft u een DigiD nodig. Bij de gemeente Papendrecht kunt u inloggen met uw DigiD. Als u inlogt controleren wij uw gegevens zodat we zeker weten dat u bent wie u zegt te zijn. U kunt uw bezwaarschrift niet per email indienen.

Per post: U kunt uw bezwaarschrift per post versturen naar het adres dat onder het besluit, waartegen u bezwaar maakt, staat vermeld.

Meesturen of vermelden in het bezwaarschrift

In een bezwaarschrift moet het volgende staan vermeld:

 • naam, adres, postcode en woonplaats
 • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
 • de beslissing waartegen het bezwaar is gericht
 • de reden van bezwaar tegen de beslissing
 • de handtekening van degene die bezwaar maakt

U kunt het beste een afschrift van het bestreden besluit meesturen.

Afhandeling

Binnen 12 weken handelen wij uw bezwaarschrift af en krijgt u de beslissing op uw bezwaar thuisgestuurd. Als dit niet lukt, ontvangt u voor afloop van deze termijn een zogenaamd verdaagbesluit, waarin aangegeven wordt dat de afhandeling maximaal 4 weken wordt uitgesteld. Verder uitstel is alleen mogelijk als u daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad of ermee instemmen. Voor de meeste bezwaarschriften op het terrein van gemeentelijke belastingen geldt een andere afhandeltermijn. Bezwaarschriften ten aanzien van de meeste belastingbeschikkingen dienen namelijk te worden afgehandeld in het jaar waarin dat bezwaarschrift is binnengekomen.

Meer informatie over wat er gebeurt na binnenkomst van het bezwaar leest u in deze digitale folder bezwaarbehandeling Drechtsteden.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: Algemene wet bestuursrecht

Gevonden of verloren voorwerpen

Gevonden en verloren voorwerpen

U doet aangifte van verloren of gevonden voorwerpen bij de gemeente. Als een voorwerp gestolen is, doet u aangifte bij de politie. Aan het melden van verloren, gevonden of vermiste voorwerpen zijn geen kosten verbonden.

U kunt hier aangifte doen als u een voorwerp bent verloren. U ontvangt per mail een bevestiging van uw aangifte. Deze heeft u misschien nodig voor uw verzekering. Als u uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs bent verloren doet u altijd aangifte bij de balie in het gemeentehuis.

Mijn verloren voorwerp terugvinden

Gevonden sleutels en paraplu's bewaren wij op het gemeentehuis, als u uw paraplu of sleutel verloren bent kunt u langskomen om te kijken of uw voorwerp gevonden is. Andere gevonden voorwerpen registreren wij op een lijst. U neemt telefonisch contact op met de gemeente als u denkt dat uw verloren voorwerp is gevonden. U bereikt ons via telefoonnummer 14 078. Als het aannemelijk is dat het gevonden voorwerp uw eigendom is, dan kunt u het voorwerp afhalen in het gemeentehuis of bij de vinder thuis.

Gevonden voorwerpen na 5 juni 2019

Mijn verloren voorwerpen terugkrijgen

U krijgt het gevonden voorwerp mee als het aannemelijk is dat u de eigenaar bent. U neemt hiervoor, als dat mogelijk is, mee:

 • uw identiteitsbewijs
 • het eigendomsbewijs
 • een aankoopbon
 • een foto
 • een ander bewijsmateriaal.

Aangifte doen van een gevonden voorwerp

U kunt hier aangifte doen van een gevonden voorwerp.

Als u via de link aangifte doet, bewaart u het gevonden voorwerp bij u thuis. Als de eigenaar zich binnen 1 jaar meldt, verwijzen wij deze naar u door. Als de eigenaar zich niet meldt, mag u het voorwerp na 1 jaar houden. U ontvangt van ons bericht als de termijn van 1 jaar verlopen is.

Als u het gevonden voorwerp bij de receptie van het gemeentehuis aflevert, doet u afstand van het voorwerp. U heeft dan geen recht op het voorwerp als de eigenaar zich na 1 jaar nog niet gemeld heeft. Een gevonden paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs brengt u altijd naar de balie in het gemeentehuis.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: Burgerlijk Wetboek, boek 5

Overlast buren

Heeft u weleens last van uw buren? Voorkom dat een kleine irritatie uitloopt tot een grote ergernis. Een goed gesprek kan hierbij helpen. Lukt dit niet of wilt u gecoacht worden in het aanspreken van uw buren, neem dan contact op met Buurtbemiddeling/Sterk Papendrecht.

Contactgegevens

Laura van der Heide via laura.vanderheide@sterkpapendrecht.nl of T 078 615 4741.

Rondslingerende winkelwagen

Rondslingerende winkelwagen gezien? Meld het op https://www.meldwinkelwagen.nl/

Overlast bedrijfsactiviteiten

U kunt een klacht indienen bij de Omgevingsdienst als u overlast heeft van bepaalde activiteiten van een bedrijf. Dit kan een geluidsklacht of geurklacht zijn of het kan gaan om overlast van andere milieubedreigende activiteiten. De Omgevingsdienst zal ter plaatse een onderzoek uitvoeren. Als dat nodig is zal bestuursrechtelijk of strafrechtelijk worden opgetreden. Dit kan betekenen dat een bedrijf maatregelen moet nemen om de overlast te voorkomen.

Overlast door een bedrijf

Uw kunt melding doen via de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid of u kunt uw klacht telefonisch melden via het telefoonnummer 0888 333 555. De Klachtenlijn is 24 uur per dag bereikbaar.

Overlast door een particulier

Overlast die ontstaat door particulieren, bijvoorbeeld van buren, valt niet onder het takenpakket van de Omgevingsdienst. Hiervoor kunt u contact opnemen met de politie.

Huiselijk geweld, kindermishandeling en zorg & overlast

Heeft u te maken met geweld in huiselijke kring of kindermishandeling en u wilt hulp of advies? Of heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen? U kunt Veilig Thuis bereiken via het landelijke nummer 0800-2000. Dit gratis nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Heeft u overlast van iemand in uw omgeving of maakt u zich zorgen over een buurtbewoner die zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, sociaal isolement en/of verslaving? U kunt terecht bij het Meldpunt Zorg & Overlast: per mail meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl of per telefoon 078-770 85 04 (tussen 9.00 – 17.00 uur) of via het landelijk meldnummer 0800-1205

Aansprakelijkstelling van de gemeente

Vindt u dat u schade heeft geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Of door gebreken in het onderhoud van gemeentelijke objecten (wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken, etc.)? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is, vergoedt zij uw kosten.

Hoe u de gemeente aansprakelijk stelt

U kunt de gemeente op drie manieren aansprakelijk stellen:

U stuurt de brief naar:

Gemeente Papendrecht
O.v.v. schade
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Meesturen

Bij het aansprakelijk stellen van de gemeente Papendrecht stuurt u mee:

 • een bewijs van de opgelopen schade
 • een verklaring van het voorval (bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk: een proces-verbaal van de politie)
 • foto's
 • eventueel een getuigenverklaring

Afhandeling

Na ontvangst van uw aansprakelijkstelling en het verzamelen van alle relevante informatie over de toedracht, beoordelen wij of de gemeente aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Als het nodig is sturen wij uw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar van de gemeente.

Wij doen ons uiterste best om uw aansprakelijkstelling binnen 3 maanden af te handelen. Soms is meer tijd nodig. Dit hangt af van de aard van uw aansprakelijkstelling, de te doorlopen procedures en de wijze van uitwerking. In dat geval krijgt u bericht van ons.

Vragen

Heeft u vragen, bel dan het Juridisch Kenniscentrum van het Servicecentrum Drechtsteden. Het telefoonnummer is 078 770 20 57.

Klachten over gemeentelijk handelen

De gemeente Papendrecht is een klantgerichte gemeente. Toch gebeurt het dat onze klanten, de burgers, niet tevreden zijn over iets dat een medewerker of bestuurder van de gemeente doet. U bent bijvoorbeeld ontevreden over de uitvoering van een taak van de gemeente, u vindt dat u onvriendelijk bent behandeld of de gemeente doet niet wat ze belooft. De gemeente heeft voor die gevallen een klachtenregeling waarvan u gebruik kunt maken.

Klachten gaan altijd over het doen en laten van personen. U maakt gebruik van de klachtenregeling als u vindt dat u niet juist bent behandeld door een ambtenaar of een bestuurder. Bijvoorbeeld als u meent dat u niet correct of op een vervelende manier te woord bent gestaan, dat toezeggingen niet zijn nagekomen of als door de gemeente geen actie is ondernomen terwijl dat wel mocht worden verwacht.

Gaat uw reactie over eenvoudig te herstellen zaken, zoals een kapotte lantaarnpaal of een verzakte stoeptegel, dan is dit een melding. Voor meer informatie over meldingen gaat u naar het meldpunt. U kunt het ook niet eens zijn met een besluit dat de gemeente heeft genomen. U moet dan een bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie over bezwaren gaat u naar bezwaarschrift indienen.

Indienen van een klacht

Het beste bespreekt u uw klacht direct met diegene met wie u in gesprek bent of met de leidinggevende van deze persoon. In veel gevallen komt de gemeente uw klacht direct tegemoet. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht dan dient u uw klacht officieel in. Dat doet u door het digitale klachtenformulier in te vullen. Eventueel kunt u uw klacht ook mondeling indienen bij de klachtencoördinator. U neemt dan contact op via 14 078 en vraagt naar de klachtencoördinator.

Afhandeling

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. In de meeste gevallen volgt er een uitnodiging voor een gesprek, ook wel hoorzitting genoemd. In dat gesprek mogen zowel u als de persoon tegen wie u de klacht heeft ingediend, de situatie toelichten. Als uw klacht volstrekt duidelijk blijkt uit uw brief of klachtenformulier hoeft er geen hoorzitting te worden gehouden. Daarna ontvangt u onze eindreactie en een verslag van de hoorzitting.

Niet tevreden over de afhandeling, wat dan?

Als u het oordeel van de gemeente niet goed vindt, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met de Nationale Ombudsman. Dit moet gebeuren binnen een jaar na ontvangst van de reactie van de gemeente. U stuurt uw klacht naar:

Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: Algemene wet bestuursrecht

Privacy en informatiebeveiliging

Op deze pagina vindt u de privacyverklaring van de gemeente en instructies over wat u moet doen als u iets opmerkt op het gebied van kwetsbaarheid van onze computersystemen.

De gemeente doet er alles aan om online de privacy en beveiliging van informatie, inwoners en websitebezoekers te beschermen. Merkt u ondanks dat iets op dit gebied wat niet in orde is? Meld het ons dan alstublieft.

Meldpunt radicalisering 

Radicalisering en polarisatie
De gemeente Papendrecht zet in op het voorkomen van problemen als gevolg van radicalisering en polarisatie, met als doel om onze open en vrije samenleving te beschermen tegen angst en verdeeldheid. We willen kwetsbare groepen beschermen, steeds de verbinding zoeken en de dialoog aangaan en waar nodig inzetten op risico’s.

Meldpunt radicalisering
Het meldpunt radicalisering is voor inwoners en professionals met vragen of zorgen over individuele gevallen waarin mogelijk sprake is van een radicaliseringsproces. U kunt contact opnemen met de gemeente via 14078 of via veiligheid@papendrecht.nl

Melding met betrekking tot milieubeheer voor bedrijven

Uw bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften. Voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig. U heeft wel te maken met de algemene milieuregels, want die gelden voor ieder bedrijf.

Het Activiteitenbesluit bepaalt welke meldingen u moet doen of welke vergunningen u moet aanvragen. U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) nagaan of u een milieuvergunning nodig heeft of een melding Activiteitenbesluit moet doen.

Verontreininging oppervlaktewater

Verontreiniging van oppervlaktewater meldt u bij de klachtenlijn van het Waterschap Rivierenland via telefoonnummer 0344 - 64 94 10 of u raadpleegt de website van het Waterschap.

Verontreiniging van oppervlaktewater kan ook betrekking hebben op Rijkswater (de rivieren). In dat geval meldt u de verontreiniging bij Rijkswaterstaat via telefoonnummer 0800 8002 of u raadpleegt de website van Rijkswaterstaat.

Wanneer u niet weet bij wie u terecht moet voor het melden van verontreiniging van oppervlaktewater, dan helpt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid u verder. U neemt dan contact op met de Klachtenlijn van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 0888 333 555.