Bezwaar maken

Als u het als burger of bedrijf niet eens bent met een besluit van een gemeentelijk bestuursorgaan (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad), kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen tegen het genomen besluit.

Hiervoor moet u een rechtstreeks belang hebben bij het genomen besluit. Het besluit zelf of de bekendmaking in de krant geeft hierover meer informatie. Naar aanleiding van een bezwaarschrift moet het bestuursorgaan zijn besluit volledig heroverwegen. U moet uw bezwaarschrift richten en versturen aan het bestuursorgaan, dat het besluit heeft genomen. Als het bestuursorgaan het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond acht, neemt het in principe een nieuw besluit dat het eerste besluit vervangt of wijzigt.

Goed om te weten

  • U dient een bezwaarschrift in binnen zes weken, nadat het besluit is bekendgemaakt.
  • Een bezwaarschrift is een openbaar stuk en wordt toegevoegd aan het zaakdossier. Belanghebbenden kunnen er kennis van nemen.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift.
  • Lees hoe wij omgaan met uw privacy.

Procedure voor het indienen van een bezwaarschrift is niet altijd hetzelfde!

De procedure voor het indienen van een bezwaarschrift is niet altijd gelijk. Bij het maken van bezwaar tegen bepaalde soorten besluiten wordt een iets afwijkende procedure doorlopen. Dit geldt voor “Belastingen”, “Wet, Werk en Bijstand”, “Wet Maatschappelijke Ondersteuning”, “Legesheffing”, de “Basisregistratie Personen” en de Leerplichtwet. Voor deze bezwaarschriften kunt u het formulier “Bezwaarschrift Awb” niet gebruiken. Hieronder treft u de verwijzingen naar deze pagina’s aan met informatie hoe u deze bezwaarschriften wel kunt indienen.

Indienen

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

Digitaal: U vult het formulier Bezwaarschrift Awb indienen in voor bezwaarschriften met betrekking tot de Algemene wet bestuursrecht. Om het formulier te kunnen gebruiken heeft u een DigiD nodig. Bij de gemeente Papendrecht kunt u inloggen met uw DigiD. Als u inlogt controleren wij uw gegevens zodat we zeker weten dat u bent wie u zegt te zijn. U kunt uw bezwaarschrift niet per email indienen.

Per post: U kunt uw bezwaarschrift per post versturen naar het adres dat onder het besluit, waartegen u bezwaar maakt, staat vermeld.

Meesturen of vermelden in het bezwaarschrift

In een bezwaarschrift moet het volgende staan vermeld:

  • naam, adres, postcode en woonplaats
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • de beslissing waartegen het bezwaar is gericht
  • de reden van bezwaar tegen de beslissing
  • de handtekening van degene die bezwaar maakt

U kunt het beste een afschrift van het bestreden besluit meesturen.

Afhandeling

Binnen 12 weken handelen wij uw bezwaarschrift af en krijgt u de beslissing op uw bezwaar thuisgestuurd. Als dit niet lukt, ontvangt u voor afloop van deze termijn een zogenaamd verdaagbesluit, waarin aangegeven wordt dat de afhandeling maximaal 4 weken wordt uitgesteld. Verder uitstel is alleen mogelijk als u daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad of ermee instemmen. Voor de meeste bezwaarschriften op het terrein van gemeentelijke belastingen geldt een andere afhandeltermijn. Bezwaarschriften ten aanzien van de meeste belastingbeschikkingen dienen namelijk te worden afgehandeld in het jaar waarin dat bezwaarschrift is binnengekomen.

Meer informatie over wat er gebeurt na binnenkomst van het bezwaar leest u in deze digitale folder bezwaarbehandeling Drechtsteden.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: Algemene wet bestuursrecht