Privacyverklaring Gemeente Papendrecht

De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Privacy beleid Papendrecht

Algemeen

De gemeente verwerkt bij uitvoering van haar taken en verplichtingen persoonsgegevens. De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in een privacybeleid. Deze verklaring geeft aanvullende informatie over de omgang met persoonsgegevens en over uw mogelijkheden tot het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die de gemeente in het algemeen  verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadressen
 • Kenteken
 • Burgerlijke staat

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Ras of etnische afkomst
 • Inkomensgegevens
 • Vermogensgegevens
 • Biometrische gegevens
 • BSN

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen en op grond van de volgende grondslagen:

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
Toestemming U heeft toestemming gegeven voor de verwerking  van de gegevens
Overeenkomst Gegevensverwerking is noodzakelijk om contractuele verplichtingen na te komen
Wettelijke verplichting De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeente/het openbaar lichaam
Vitaal belang De gegevensverwerking noodzakelijk is om bedreiging van het leven van de persoon te voorkomen
Publiekrechtelijke taak/Algemeen belang De gegevensverwerking noodzakelijk is om een taak uit te voeren die welzijn van het inwoners beschermt. Zoals de uitoefening van het openbaar gezag
Gerechtvaardigd belang Voor cameratoezicht ter bescherming van personen en goederen

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de hiervoor genoemde grondslagen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. Als u desondanks een vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met de gemeente.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, uw toestemming in te trekken, het gebruik te beperken of bezwaar te maken tegen een verwerking. U dient hiervoor schriftelijk een verzoek te doen en u zult zich bij de gemeente persoonlijk moeten komen legitimeren. U krijgt namelijk alleen inzage in uw persoonsgegevens als u kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn.
 

Cookies

Wij gebruiken voornamelijk technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we soms cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@papendrecht.nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) 

Voor de Drechtsteden is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze email geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen.
 
Voor algemene vragen over privacy binnen uw gemeente kunt u terecht bij de privacy coördinator van de gemeente.