Invloed uitoefenen

Elke handeling van de gemeente heeft gevolgen voor inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven. Daarom kunnen zij invloed uitoefenen op beleid van de gemeente.

Interactieve beleidsvorming

Bij interactieve beleidsvorming werkt de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium samen met inwoners en belanghebbenden bij het maken van plannen of uitwerken van ideeën of initiatieven.
Bijvoorbeeld over de inrichting van een speeltuintje voor kinderen. Doel is te komen tot betere plannen en meer draagvlak. De gemeente communiceert over lopende participatietrajecten via onder meer het Gemeentenieuws, website, social media en tijdens informatieavonden.

Inspraak

Inspraak is de formele mogelijkheid voor inwoners en belanghebbenden om hun mening/zienswijze te geven over gemeentelijke plannen.
Bij officiële inspraakprocedures, zoals bestemmingsplannen, is vastgelegd wie op welk moment in de procedure zienswijzen kunnen indienen. De gemeente publiceert de inspraakprocedures in het Gemeentenieuws  en de website. 

Bezwaarschrift

U kunt een bezwaarschrift indienen.

Spreekrecht

Inwoners, organisaties en andere belanghebbenden hebben spreekrecht.Tijdens raadsvergaderingen kunnen zij het woord voeren over een agendapunt. Hiervoor is 5 minuten per inspreker beschikbaar. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, kan dit tot 10 minuten voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffier. De griffie adviseert echter, uiterlijk om 12:00 uur op de dag van de vergadering aan te melden i.v.m. eventuele voorbereiding en advies m.b.t. het inspreken.

De griffie is bereikbaar via telefoon 0787706214 of e-mail griffie@papendrecht.nl.

Burgerinitiatief

Via het Burgerinitiatief kunnen inwoners onderwerpen, plannen of voorstellen rechtstreeks op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.
Het indienen van een burgerinitiatief moet aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Referendum

Kiesgerechtigden kunnen over vrijwel alle onderwerpen -waarover de raad nog moet besluiten- een raadplegend referendum aanvragen bij de gemeenteraad.

Adviescommissies aan burgemeester en wethouders

Binnen de gemeente Papendrecht adviseren vier adviesraden het college van burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van besluiten.
U kunt contact opnemen met de adviesraden.

Klacht indienen

Klanten/inwoners van de gemeente die van mening zijn niet correct te zijn geholpen, kunnen een klacht indienen. Dat helpt tevens de gemeentelijke organisatie steeds klantvriendelijker te maken.
De gemeente streeft naar een klantvriendelijke werkwijze. Maar ... waar mensen werken worden fouten gemaakt, ook in Papendrecht.
Schriftelijke klacht indienen.