Invloed uitoefenen

Elke handeling van de gemeente heeft gevolgen voor inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven. Daarom kunnen zij invloed uitoefenen op beleid van de gemeente. Een eerste mogelijkheid is bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan de Gemeentewinkel, via het Meldpunt. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden:

 • Interactieve beleidsvorming

  Bij interactieve beleidsvorming werkt de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium samen met inwoners en belanghebbenden bij het maken van plannen of uitwerken van ideeën of initiatieven.

 • Inspraak

  Inspraak is de formele, wettelijke mogelijkheid voor inwoners en belanghebbenden om hun mening (een zgn. 'zienswijze') te geven over gemeentelijke beleidsvoornemens.

 • Bezwaarschrift indienen

 • Spreekrecht

  Inwoners, organisaties en andere belanghebbenden hebben spreekrecht.

 • Burgerinitiatief

  Via het Burgerinitiatief kunnen inwoners onderwerpen, plannen of voorstellen rechtstreeks op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.

 • Referendum

  In de gemeente Papendrecht kunnen kiesgerechtigden over vrijwel alle onderwerpen waarover de raad nog moet besluiten een raadplegend referendum aanvragen bij de gemeenteraad.

 • Bereikbaarheid college burgemeester en wethouders

  Contact met het college van burgemeester en wethouders.

 • Adviescommissies aan burgemeester en wethouders

  U kunt contact opnemen met de adviesraden.

 • Klachten

  Klanten/inwoners van de gemeente die van mening zijn niet correct te zijn geholpen, kunnen een klacht indienen. Dat helpt tevens de gemeentelijke organisatie steeds klantvriendelijker te maken.