Verkeersmaatregelen Het Eiland

Op 18 april heeft een denktank van 25 inwoners van het Eiland met de gemeente meegedacht over verkeersmaatregelen op Het Eiland aan oostzijde. Dit vanwege de ervaren overlast door de toegenomen parkeerdrukte en drukte op weg. De gemeenteraad heeft op 23 april 2024 een bedrag van 75.000 euro beschikbaar gesteld voor de korte termijn. Onderstaand een overzicht van de ingebrachte ideeën. 

Voor een aantal maatregelen kunt u tot en met 15 mei 2024 een reactie indienen bij de gemeente via onderstaande button.
uw reactie

Waar lijkt draagvlak voor?

Ultra korte termijn (binnen 6 weken)
 • Het duiden van en verduidelijken van de maximum snelheid binnen het gebied door aanduidingen op de rijbaan
 • Taludmarkering aanbrengen op de kruispunten: 
  Eilandstraat – Havenstraat
  Wilhelminastraat - Beatrixstraat
 • Smiley ophangen gedurende 2 maanden (Eilandstraat)
 • Het verplaatsen van de "bushalteplaatsen" naar de loswal én tegelijkertijd Fokker verzoeken de bussen op eigen terrein te "laden en lossen" én over het eigen terrein terug te rijden (en niet over de AF-weg). 
 • Uitvoeren van verkeersmetingen binnen het gehele gebied
 • Uitvoeren parkeertellingen binnen het gehele gebied
Korte termijn (2-3 maanden)
 • Verkeersbesluit nemen vrachtverbod (Eilandstraat – Havenstraat – Westeind/oude Dijklint vanaf nr. 216 richting centrum) met uitzondering van bestemmingsverkeer binnen het gebied én een hard verbod op de brug
 • Verkeersbesluit nemen om parkeren voor bussen op Loswal mogelijk te maken
 • Het onderzoeken van de routing binnen het gebied. Concreet: het omdraaien van de richting Julianastraat,  Beatrixstraat en Wilhelminastraat 
 • Verbeteren zicht kruising Eilandstraat – Havenstraat (parkeervak weghalen)
 • Proef met snelheidsremmende maatregelen (in de vorm van bloembakken)
Lange termijn (start eind 2024), afhankelijk van het beschikbaar stellen van middelen door de raad (juli 2024)
 • Verbeteren oversteekbaarheid van Eilandstraat en Havenstraat
 • Verbeteren overzichtelijkheid kruispunt Beatrixgantel – Eilandstraat – Beatrixstraat - Westeind door o.a. verwijderen woonerf
 • Eenduidige inrichting en snelheid binnen het gebied

Waar is mogelijk draagvlak voor?

 • Herinrichting van de route Eilandstraat en Havenstraat
 • Uitbreiding (mogelijk tijdelijk) van het parkeerreguleringsgebied (blauwe zone) in een dynamische vorm. Doorlooptijd kán ernstig vertraagd worden door bezwaren!
 • Parkeren op voetbalveld tijdens bouw van parkeerdek en Merwehoofd i.p.v. parkeergarage De Meent

Waar is geen draagvlak voor?

 • Snelheidsremmers in de vorm van drempels i.v.m. trillingen
Meest gestelde vragen met antwoorden over verkeer en parkeren Het Eiland

1.    Vergunning
V: Waarom heeft Fokker een vergunning gekregen?
A: Fokker heeft omgevingsvergunningen aangevraagd voor de bouw en verbouw van een aantal nieuwe hallen op het terrein. Alle belanghebbenden, zoals veel omwonenden, hebben bezwaar kunnen indienen. Afhankelijk van de gevolgde procedure gaat het om bezwaar, beroep en hoger beroep of om een zienswijze en beroep. Voordat een vergunning wordt afgegeven, wordt het getoetst aan de wet. In dit geval aan de wettelijke CROW*-normen. Hierbij wordt onderzocht of het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast en de situatie ter plaatse voldoende veilig blijft. Fokker voldeed aan deze normen.  
*CROW is een kennisinstituut op het gebied van onder meer verkeer en vervoer en de inrichting van de openbare ruimte.

2.    Financiën en werkgelegenheid
V: Wat levert de lening aan Fokker de gemeente op in geldelijke zin?
A: De gemeente heeft een lening verstrekt voor de bouw van een parkeerdek (160 plaatsen) op het terrein van Fokker. Hiervoor kan een gemeente gunstig lenen bij de BNG- dit is de bank voor gemeenten. De rente die de gemeente vraagt aan Fokker is hoger en naar verwachting levert het de gemeente meer dan een miljoen euro aan inkomsten op. 

V: Hoeveel lokale werkgelegenheid brengt de uitbreiding van Fokker met zich mee?
A: De vestigingen in Hoogerheide en Helmond zijn opgegaan in de vestiging in Papendrecht. Niet al het personeel is meegegaan. Nieuw personeel is aangetrokken uit de regio dat momenteel wordt ingewerkt door het huidige personeelsbestand. De verwachting is, dat de werkgelegenheid bij Fokker meer en meer uit de regio komt. Daarnaast is Fokker goed voor werk en banen bij de toeleveranciers die ook deels uit deze regio komen. 

3.    Ontwikkelingen Merwedehoofd
V: Is rekening gehouden met de bouw bij het Merwedehoofd?
A: De vergunde ontwikkelingen rondom het Merwehoofd vinden plaats binnen hetzelfde gebied. De bouwwerkzaamheden hiervoor brengen tijdelijk overlast met zich mee. Mocht de overlast leiden tot het moeten treffen van extra maatregelen, dan onderzoekt de gemeente wat mogelijk is. 

4.    Toename verkeer en parkeerdruk
V: Wat kan gedaan worden aan de toename van het verkeer en de parkeerdruk?
A: Het aantal vervoersbewegingen is fors toegenomen. Op diverse momenten op een dag ontstaat parkeerdruk en daardoor worden auto's op ongewenste plekken geparkeerd. Inmiddels worden maatregelen getroffen zoals:

 • 50 extra parkeerplaatsen bij het hoofdkantoor.
 • 160 extra parkeerplaatsen door de bouw van een parkeerdek.
 • Verkeersmaatregelen op de westelijke ontsluitingsroute, dit is de Noordhoek en een deel van het Westeind.
 • Verkeersmaatregelen aan de oostzijde (buurt: Het Eiland) op korte en lange(re) termijn.

V: Welke maatregelen worden op de Westelijke ontsluitingsroute getroffen?
A: Op de Westelijke ontsluitingsroute zijn maatregelen in voorbereiding. Deze worden in combinatie met onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd. De gemeente is voornemens om dit in de zomer van 2024 te laten plaatsvinden.  De werkzaamheden bestaan uit:

 • Verkeersmaatregelen voor de Noordhoek, Westeind en (deel) Anthony Fokkerweg. 
 • Een looproute Anthony Fokkerweg tussen Westeind en Aviolandapad.
 • Verlenging van de looproute aan de binnenzijde van de dijk tussen Waterbushalte Noordhoek en richting bedrijventerrein Noordhoek.
 • Een aanpassing van de huidige, hinderlijk bevonden middengeleiders. 

V: Wat gebeurt aan de oostzijde, buurt Het Eiland?
A: Voor de oostkant van Het eiland is op donderdag 18 april 2024 samen met een denktank maatregelen voor de korte en langere termijn doorgesproken. Dit ging vooral over parkeerproblematiek, bussen voor woonwerk verkeer, een vrachtverbod en verkeersremmende maatregelen. Na deze datum komt de gemeente terug met een routekaart voor de oplossingen.

V: Waarom komen er geen flitspalen?
Flitspalen worden alleen geplaatst door het Openbaar Ministerie. Aan de plaatsing zijn strenge eisen verbonden. Wij kunnen hierin niets betekenen.

5.    Toename verkeer en hard rijden
V: Welke maatregelen worden getroffen voor de kruising  Eilandstraat, Beatrixgantel, Beatrixstraat, Westeind?
A: De gemeente streeft ernaar om in woongebieden daar waar het kan, 30 km/u zones aan te leggen. Dit geldt ook voor genoemd kruispunt. Overigens is niet in het hele gebied zo'n zone mogelijk. 

V: Welke maatregelen zijn en worden getroffen om het hard rijden tegen te gaan?
A: Voor de westkant zijn fietssuggestiestroken (rood asfalt op  de rijbaan) en drempels voorzien. Nabij de woningen aan het Westeind nummers 183 t/m 205 is een adviessnelheid voorzien. Tevens is daar een smileybord opgehangen. Aan de oostkant wordt op dit moment een maatregelenpakket samengesteld met de bewoners.

V: Kan wat gedaan worden aan het hard rijden en het lawaai dat dit veroorzaakt?
A: Op 23 april 2024 beslist de gemeenteraad over een pakket aan maatregelen voor het westelijke gebied. Deze gaat over maatregelen zoals drempels, fietssuggestiestroken (rood asfalt op  de rijbaan). Ook geluidreducerend asfalt maakt onderdeel uit van deze maatregelen ter hoogte van de woningen Westeind 183-205.  

V: Is (exceptioneel) transport met zwaailichten in de nacht nodig?
A: Door Fokker wordt een vrachtwagen gebouwd die een brede bekisting kan vervoeren. Transport in de nacht met zwaailichten is dan niet meer nodig, uitzonderingen daar gelaten.

V: Blijven de verdrijvingsvlakken op het kruispunt Westeind/Anthony Fokkerweg? 
A: Op 23 april 2024 beslist de gemeenteraad over een pakket aan maatregelen. Hiervan maakt deze locatie onderdeel uit.  

6.    Verkeersbewegingen
V: Wat wordt gedaan om het aantal verkeersbewegingen te beperken? 
A: Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid van een vrachtautoverbod uitgezonderd bestemmingsverkeer in de buurt Het Eiland en het oude dijklint van het Westeind - vanaf nr. 216 richting het centrum- met een inrijverbod bij het bruggetje.

V: Kan een andere oplossing komen voor de huidige pendelbussen voor het vervoer van Fokker personeel?
A: De gemeente gaat niet over de bedrijfsvoering van Fokker. Wel voeren we gesprekken om te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om het verkeer beter te reguleren.

7.    Handhaving
V: Waarom wordt niet gehandhaafd op snelheid?
A: Onze BOA’s hebben geen bevoegdheid om op rijdend verkeer te handhaven. De politie heeft deze bevoegdheid wel. In de praktijk wordt niet in 30km-gebieden gehandhaafd op snelheid. Capaciteit en prioriteit spelen daar een belangrijke rol in. Incidenteel wordt wel gehandhaafd op 50km-wegen. De Boa's continueren wel de overige handhaving.

8.    Overzicht van de maatregelen en toezeggingen
V: Welke maatregelen heeft Fokker genomen?

 • Het carpoolen is sterk gestimuleerd.
 • De faciliteit thuiswerken is tijdelijk uitgebreid.
 • Dit kwartaal wordt een verbeterd fietsplan van toepassing. 
 • Er is een dagelijkse buspendel tussen Hoogerheide en Helmond en een dagelijkse buspendel van en naar Dordrecht CS. 
 • Parkeerschijven met zonekleur zijn beschikbaar voor het personeel. Dit is voor het gereguleerd parkeren op de fabriekslocatie, de Anthony Fokkerweg en bij het hoofdkantoor.
 • Het personeel maakt daarnaast ook gebruik van twee hubs - De Overtoom en locatie Alblasserdam.

V: Welke maatregelen heeft de gemeente genomen?
A: Matrixborden zijn geplaatst om het gemotoriseerd verkeer te wijzen op de maximumsnelheid de komende maanden. 

V: Welke maatregelen zijn samen genomen?

 • Tijdelijk extra parkeerplaatsen zijn toegevoegd op en rond het terrein van het hoofdkantoor. Daarvoor is een huurovereenkomst gesloten met Fokker. 
 • In garage De Overtoom zijn straks 84 parkeerplaatsen tijdelijk alleen beschikbaar voor Fokker-personeel.

V: Wat gaat verder nog plaatsvinden aan maatregelen?

 • Een vergunning is aangevraagd voor een nieuw parkeerdek naast het hoofdkantoor van Fokker voor 160 parkeerplaatsen.
 • Tijdelijk parkeren in garage De Meent, tijdens de bouw van het parkeerdek. Afstemming met de ondernemers hierover vindt plaats. 

Oostkant- extra maatregelen op korte en lange termijn:
Door de gemeenteraad is € 75.000 ter beschikking gesteld om op korte termijn extra verkeersmaatregelen te nemen aan de oostkant buurt Het Eiland, zoals bijvoorbeeld voor:

 • Het aanbrengen van versmallingen op de weg.
 • Een onderzoek naar een mogelijk vrachtwagenverbod.
 • Het aanbrengen van bushalteplaatsen op de Anthony Fokkerweg.
 • Maatregelen om de parkeerdruk op te vangen.
 • Verder heeft Fokker de vervoersbedrijven de opdracht gegeven om niet langer met bussen of busjes door de woonwijk te rijden, maar alleen over de dijk.