Wet open overheid, Woo-verzoek

De Wet open overheid (Woo) stelt dat overheidsinformatie zo openbaar mogelijk moet zijn. Sommige informatie maakt de gemeente standaard openbaar. Andere informatie kunt u opvragen met een Woo-verzoek. De informatie wordt dan voor iedereen openbaar.

Woo-verzoek indienen

Voorwaarden

 • U vraagt om publieke informatie die in een of meer documenten, foto's of video's staat. Dit kan ook gaan over de voorbereiding op- of de uitvoering van het beleid.
 • U geeft duidelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen en over welke periode het gaat.
 • De informatie die u vraagt, is van de gemeente.
 • U vraagt informatie die wij nog niet eerder openbaar hebben gemaakt.
 • Een Woo-verzoek is niet bedoeld voor persoonlijke vragen over uw eigen situatie. Daarvoor neemt u contact op met de gemeente.

Sommige informatie niet openbaar

Sommige informatie mogen we niet openbaar maken. Bijvoorbeeld:

 • Vertrouwelijke informatie
 • Privacygevoelige informatie, zoals persoonsgegevens
 • Bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk zijn

Als een document zulke informatie bevat maken we de niet-openbare informatie onleesbaar of geven we geen inzage in het document.

Hoe het werkt

 • Geef bij uw verzoek aan of u de informatie digitaal of op papier wilt ontvangen.
 • De gemeente beslist binnen 4 weken of we de gevraagde informatie kunnen geven. Als we meer tijd nodig hebben, kunnen we deze termijn met 2 weken verlengen. Wij laten u dan op tijd weten hoe we uw verzoek afhandelen.
 • Als de informatie niet bij de gemeente aanwezig is, sturen wij uw verzoek door naar de organisatie waar de informatie is (doorzendplicht). Dit doen we alleen als de andere organisatie ook onder de Woo valt. Wij laten u dan weten dat we uw verzoek doorsturen.

Informatie die standaard openbaar is

Agenda's, vergaderstukken en raadsbesluiten van de gemeenteraad

Informatie over onze bestuurders

Besluitenlijsten van collegevergaderingen

Officiële bekendmakingen

Verordeningen en beleidsregels

Kosten

Informatie die we digitaal aanleveren is gratis

Informatie op papier, kosten per pagina A4-formaat A3-formaat
Zwart-wit enkelzijdig € 0,05 € 0,10
Zwart-wit dubbelzijdig € 0,10 € 0,20
Kleur enkelzijdig € 0,20 € 0,40
Kleur dubbelzijdig € 0,40 € 0,80

Als het totaalbedrag lager is dan € 4,- betaalt u niets.

Lukt online aanvragen niet?

Stuur dan een brief naar:

Gemeente Papendrecht
Team Juridische Zaken,  Informatiemanagement & Financiën (JIF)
t.a.v. de Woo-coördinator
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Zet in de brief:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Welke informatie u wilt ontvangen en over welke periode het gaat
 • Of u de informatie digitaal of op papier wilt ontvangen

Meer informatie

Bekijk het dossier Wet open overheid op de website van de Rijksoverheid