Alcoholvergunning aanvragen

Als u een horeca-onderneming wilt starten of overnemen, heeft u een Alcoholvergunning en Exploitatievergunning nodig. Op deze pagina vindt u informatie over de Alcoholvergunning.

Schenkt of verkoopt u in uw (horeca)bedrijf of slijterijbedrijf alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een Alcoholvergunning en Exploitatievergunning nodig. Ook verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard hebben een Alcoholvergunning en Exploitatievergunning nodig als zij alcohol schenken.

Of u uw onderneming kunt starten of overnemen op de door u gewenste locatie hangt af van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan vindt u waar woningen, winkels, bedrijven, horeca-activiteiten en dergelijke zijn toegestaan. Bestemmingsplannen kunt u raadplegen via de website Ruimtelijkeplannen.

Kosten 2024
 • Alcoholvergunning € 598,49
 • Exploitatievergunning € 701,89
 • Wijziging van de Alcoholvergunning voor zover het niet houder van de inrichting betreft € 58,49
 • Wijziging van de Exploitatievergunning voor zover het niet houder van de inrichting betreft € 58,49
 • Vergoeding voor het hebben van een terras op gemeentegrond € 27,50 per m2
Voorwaarden

Voor het aanvragen van een vergunning gelden onder andere de volgende eisen:

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Alle leidinggevenden:
  • zijn 21 jaar of ouder
  • hebben geen strafverleden en zijn niet van slecht levensgedrag
  • hebben het diploma Sociale Hygiëne
 • Het pand waarin u zich vestigt voldoet aan de inrichtingseisen uit artikel 10 van de Alcoholwet en aan de regels van het Bouwbesluit 2021
Aanvraag

Een Alcoholvergunning vraagt u digitaal aan via de onderstaande link. Per leidinggevende vult u het formulier “Formulier Bijlage behorende bij Model A/B” in.
Bij meerdere leidinggevenden adviseren wij u het document als één bijlage toe te voegen.

Digitaal Aanvragen

De aanvraag kunt u ook per post indienen. U kunt dan van de onderstaande formulieren gebruik maken. Voor een horecabedrijf of slijtersbedrijf maakt u gebruik van Model A. Voor verenigingen en stichtingen maakt u gebruik van Model B.

Model A (horeca of slijterij)

Voor het aanvragen van een Alcoholvergunning vult u het formulier “Aanvraag Alcoholvergunning Model A” in. Daarnaast vult u per leidinggevende het formulier “Formulier Bijlage behorende bij Model A” in.

Model B (voor onder andere sportclubs of verenigingen)

Verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard vullen het formulier “Aanvraag Alcoholvergunning Model B” in. Daarnaast vult u per leidinggevende het formulier “Formulier Bijlage behorende bij Model B” in.

Opsturen

Ingevulde formulieren stuurt u op naar:

Gemeente Papendrecht
Team VVTH
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Meesturen

U stuurt met uw aanvraag voor een Alcoholvergunning het volgende mee:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB, inclusief bijlagen, zie onderstaande formulieren
 • Per leidinggevende een leidinggevende verklaring (formulier "Bijlage bij Model A of B")
 • Arbeidsovereenkomsten van de leidinggevenden
 • Een schriftelijk ondertekende en gedateerde verklaring van de eigenaar of verhuurder van het pand waaruit blijkt dat deze geen bezwaar heeft tegen de vestiging van de horeca-inrichting
 • kopie identiteitsbewijs van iedere leidinggevende
 • indien van toepassing bij Model A en aangegeven bij vraag 3 of 5 van dit aanvraagformulier: schriftelijke verklaring van elk bestuurslid dat verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf
 • bestuursreglement bij Model B
 • plattegrondtekening van de inrichting

Let op: voor het exploiteren van een horeca inrichting heeft u ook een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning geldt voor de persoon en het pand.

Afhandelen

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de Alcoholvergunning krijgt.

Wijzigen leidinggevende(n)

Verandert de leidinggevende van uw horecabedrijf? Dan kan dit schriftelijk worden ingediend. Hierbij moet als bijlage het formulier "bijlage behorende bij Model A" (bij horeca of slijter) of "Bijlag bij Model B" (bij onder andere sportclubs of verenigingen) per leidinggevende worden meegestuurd.

Verandert de rechtsvorm van uw horecabedrijf? Dan moet u een nieuwe Alcoholvergunning aanvragen. Verandert uw horecabedrijf bouwtechnisch zo dat de omschrijving in uw vergunning niet meer klopt? Dan moet u dit binnen een maand melden bij de gemeente.

Opsturen

Ingevulde formulieren stuurt u op naar:

Gemeente Papendrecht
Postbus 11
3350 AA Papendrecht