Bibob-toets bij aanvraag omgevingsvergunning

Wie een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of activiteit Milieu (activiteiten inrichtingen Wet Milieubeheer of beperkte milieutoets) aanvraagt kan te maken krijgen met de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). De gemeente kan hierdoor de integriteit controleren van partners met wie zij zaken doet, zoals aanvragers van bepaalde vergunningen en subsidies en in gevallen van privaatrechtelijke transacties en aanbestedingen. Dit om te voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert.

Daarom kunt u als aanvrager van een omgevingsvergunning in de gemeente Papendrecht te maken krijgen met een Bibob "screening". De gemeente heeft hiervoor een beleidslijn opgesteld. Hierin zijn de regels opgenomen die leiden tot een BIBOB-toets. In de Beleidslijn Wet Bibob Gemeente Papendrecht wordt aangegeven in welke gevallen de Wet Bibob wordt toegepast.

Bibob bij bouwactiviteiten

In aanmerking voor een BIBOB-toets komen aanvragen met een bouwsom hoger dan € 500.000,-- of indien de aanvraag valt onder de risicocategorieën:

 • horeca- en seksinrichtingen
 • smart-, head- en growshops
 • wellnessbranche (massage- en beautysalons, nagel- en zonnebank-   studio’s e.d.)
 • autobranche (autohandel, garages, lease- en verhuurbedrijven en autodemontage)
 • opkopers en handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen
 • sloopbedrijven
 • im- en exportbedrijven
 • motorclubs
 • kamerverhuur
 • bouwkundige splitsingen van woningen

Naast de hierboven genoemde categorieën vindt in beginsel ook uitvoering van de Bibob-toets plaats bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwactiviteit als:

 • er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC en/of vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de Wet Bibob, die een aanleiding vormen om een vermoeden dat de beschikking zal worden gebruikt als bedoeld in artikel 23 van de Wet Bibob;
 • bij navraag door het bestuursorgaan bij het Bureau Bibob blijkt, dat tegen de betrokkene, in de afgelopen twee jaar advies is uitgebracht of een adviesaanvraag in behandeling is genomen bij het Landelijk Bureau Bibob.

Wat wordt gevraagd, vindt u terug in het vragenformulier Bibob Omgevingsvergunning Bouwactiviteiten.

Bibob bij milieuactiviteiten

In aanmerking voor een BIBOB-toets komen aanvragen voor vergunningen met betrekking tot milieu in aanmerking indien de aanvraag valt onder de volgende risicocategorieën:

 • de transportsector
 • de vuurwerkhandel
 • herstelinrichtingen voor motorvoertuigen
 • op- en overslagbedrijven
 • afvalbedrijven
 • inrichtingen voor gebruik en/of opslag van wapens en munitie

Naast de hierboven genoemde categorieën vindt in beginsel ook uitvoering van de Bibob-toets plaats bij een aanvraag omgevingsvergunning inrichtingen Wet Milieubeheer als:

 • er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC en/of vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de Wet Bibob, die een aanleiding vormen om een vermoeden dat de beschikking zal worden gebruikt als bedoeld in artikel 23 van de Wet Bibob;
 • bij navraag door het bestuursorgaan bij het Bureau Bibob blijkt, dat tegen de betrokkene, in de afgelopen twee jaar advies is uitgebracht of een adviesaanvraag in behandeling is genomen bij het Landelijk Bureau Bibob.

Wat wordt gevraagd, vindt u terug in het vragenformulier Bibob Omgevingsvergunning Milieuactiviteiten.