Structurele subsidie

De gemeente Papendrecht stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om maatschappelijke voorzieningen en initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid. De gemeente stelt onder meer een bedrag beschikbaar voor subsidies die betrekking hebben op een bepaald jaar of subsidies die betrekken hebben op een langdurig project.

Hoeveel geld is beschikbaar voor subsidie en hoe wordt dit bedrag verdeeld?

De gemeenteraad stelt jaarlijks zogeheten subsidieplafonds vast per beleidsterrein ten behoeve van een bepaald subsidietijdvak oftewel voor een bepaald jaar. Onder de juridische term subsidieplafond wordt het volgende verstaan: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een wettelijke voorschift. In dit geval is de Algemene subsidieverordening van de gemeente het wettelijke voorschrift. Het college van burgemeester en wethouders mag niet meer subsidie verlenen dan het bedrag dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld, oftewel de zogeheten subsidieplafonds. De verdeling van de beschikbare bedragen over subsidieaanvragers gebeurt volgens een verdelingsmaatstaf. De verdelingsmaatstaf wordt jaarlijks samen met de subsidieplafonds vastgesteld.

Aan welke eisen moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten organisaties voldoen aan de eisen en criteria die gesteld zijn in de Algemene subsidieverordening van de gemeente Papendrecht. Een subsidieaanvraag moet onder andere voldoen aan de volgende vereisten:

  • activiteiten komen in aanmerking voor een subsidie als deze bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente en ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving;
  • activiteiten komen in principe alleen in aanmerking voor een subsidie wanneer de organisatie niet zelf in de kosten kan voorzien (uit eigen middelen of uit middelen van derden);
  • activiteiten komen slechts in aanmerking voor subsidiering voor zover de vastgestelde subsidieplafonds niet worden overschreden;
  • een subsidieaanvraag dient te voldoen aan indieningsvereisten zoals een activiteitenplan en een begroting;
  • een subsidieaanvraag dient tijdig te zijn ingediend;
  • subsidies worden in principe alleen verleend aan rechtspersonen (stichtingen en verenigingen etc.).
Hoe vraag ik subsidie aan?

Een aanvraag voor een structurele subsidie dient conform de geldende wet- en regelgeving vóór 1 september voorafgaand van het betreffende jaar in ons bezit te zijn. Een activiteitenplan en een begroting van baten en lasten vormen een verplicht onderdeel voor een subsidieaanvraag. Een aanvraag kunt u indienen met behulp van het webformulier aanvraag structurele subsidie . Daarnaast is het mogelijk dat aanvullend om extra informatie wordt gevraagd.

Hoe dien ik een verzoek tot subsidievaststelling in?

Een subsidieontvanger van een structurele subsidie boven de € 10.000,- dient conform de geldende wet- en regelgeving vóór 1 mei na het betreffende subsidiejaar een verzoek tot subsidievaststelling in te dienen. Een jaarrekening en een activiteitenverslag vormen een verplicht onderdeel bij een verzoek tot vaststelling. Subsidieontvangers boven de € 100.000,- dienen tevens een accountantsverklaring aan te leveren.

Een verzoek tot subsidievaststelling kunt u indienen met behulp van het webformulier aanvraag vaststelling subsidie . Daarnaast is het mogelijk dat aanvullend om extra informatie wordt gevraagd.

Welke wetgeving is van toepassing?