Structurele subsidie

Beschikbare subsidies en verdeling

De gemeenteraad stelt jaarlijks subsidieplafonds vast per beleidsterrein. Het college van burgemeester en wethouders mag niet meer subsidie verlenen dan deze subsidieplafonds. De verdeling van de beschikbare bedragen over de aanvragers gebeurt volgens een verdelingsmaatstaf. Deze verdelingsmaatstaf wordt ook jaarlijks  vastgesteld.

Voorwaarden 

Een subsidieaanvraag moet minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • activiteiten moeten bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente en ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving;
  • de organisatie kan niet zelf in de kosten voorzien (uit eigen middelen of uit middelen van derden);
  • vastgestelde subsidieplafonds mogen niet overschreden worden;
  • een activiteitenplan en een begroting zijn een verplicht onderdeel;
  • de aanvraag moet op tijd worden ingediend;
  • subsidies worden in principe alleen verleend aan rechtspersonen (stichtingen en verenigingen etc.).

Aanvraag

Een aanvraag voor een structurele subsidie moet vóór 1 september voorafgaand aan het betreffende subsidiejaar ingediend worden.

Een subsidie boven de € 10.000,- moet vóór 1 mei na het betreffende subsidiejaar ingediend worden. Een jaarrekening en een activiteitenverslag moeten worden overlegd.
Voor een subsidieaanvraag boven de € 100.000,- moet ook een accountantsverklaring ingeleverd worden.

Aanvraagformulier structurele subsidie

Zie ook de pagina Aanvraag tot vaststelling subsidie

Beslistermijnen en wetgeving

  • Het college beslist op een aanvraag om een eenmalige subsidie binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag, of (als het college dit heeft besloten) 13 weken gerekend vanaf de uiterste indieningtermijn voor het aanvragen van de subsidie.
  • Het college beslist op een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarop de aanvraag is ingediend.

De volgende wetgeving is van toepassing: