Incidentele subsidie

De gemeente Papendrecht stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om éénmalige of kortdurende maatschappelijke initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid. Ook jubilerende maatschappelijke organisatie komen in aanmerking voor een incidentele subsidies, ook wel een jubileumsubsidie genoemd.

Subsidieplafonds

De gemeenteraad stelt jaarlijks zogeheten subsidieplafonds vast per beleidsterrein ten behoeve van een bepaald subsidietijdvak oftewel voor een bepaald jaar. Onder de juridische term subsidieplafond wordt het volgende verstaan: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een wettelijke voorschift. In dit geval is de Algemene subsidieverordening van de gemeente het wettelijke voorschrift. Het college van burgemeester en wethouders mag niet meer subsidie verlenen dan het bedrag dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld, oftewel de zogeheten subsidieplafonds. De verdeling van de beschikbare bedragen over subsidieaanvragers gebeurt volgens het principe "wie eerst komt eerst maalt".

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten organisaties voldoen aan de eisen en criteria die gesteld zijn in de Algemene subsidieverordening van de gemeente Papendrecht. Een aanvraag voor incidentele subsidie moet onder andere voldoen aan de volgende vereisten:

  • activiteiten komen in aanmerking voor een subsidie als deze bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente en ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving
  • activiteiten komen alleen in aanmerking voor een subsidie wanneer de organisatie niet zelf in de kosten kan voorzien (uit eigen middelen of uit middelen van derden)
  • activiteiten komen slechts in aanmerking voor een subsidie voor zover de vastgestelde subsidieplafonds niet worden overschreden
  • er moet in principe sprake zijn van een éénmalige activiteit
  • de subsidie mag niet worden aangewend om eenmalige tekorten van al door de gemeente gesubsidieerde instellingen op te vangen
  • subsidies worden in principe alleen verleend aan rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen
  • subsidie kan worden aangevraagd voor jubileum(viering)
  • een jubileumsubsidie bedraagt €5,00 per bestaansjaar
  • bewijs van jubileum moet worden overlegd. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld statuten 
Aanvraag en afhandeling

De subsidie vraagt u tenminste 8 weken voor de aanvang van de activiteiten of het project aan. U vult via de link het digitale formulier Aanvraag incidentele subsidie in.

U ontvangt binnen 13 weken bericht van ons of u subsidie krijgt. Als uw aanvraag niet volledig is dan duurt het langer voor u bericht krijgt.

Wetgeving