Incidentele subsidie

Beschikbare subsidies en verdeling

De gemeenteraad stelt jaarlijks subsidieplafonds vast voor eenmalige of kortdurende maatschappelijke initiatieven. Het college van burgemeester en wethouders mag niet meer subsidie verlenen dan het subsidieplafond. De verdeling van de beschikbare bedragen gebeurt volgens het principe "wie eerst komt eerst maalt".
Ook jubilerende maatschappelijke organisatie komen in aanmerking voor een incidentele subsidies: de jubileumsubsidie. 

Voorwaarden

  • activiteiten dragen bij aan de doelstellingen van de gemeente en komen ten goede aan de Papendrechtse samenleving
  • de organisatie kan niet zelf in de kosten voorzien (uit eigen middelen of uit middelen van derden)
  • de vastgestelde subsidieplafonds mogen niet worden overschreden
  • in principe is sprake van een éénmalige activiteit
  • de subsidie is niet bestemd voor eenmalige tekorten van reeds door de gemeente gesubsidieerde instellingen
  • in principe alleen bestemd voor rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen
  • een jubileumsubsidie is € 5,- per bestaansjaar en wordt bewezen door bijvoorbeeld statuten 

Een subsidie boven de € 10.000,- moet vóór 1 mei na het betreffende subsidiejaar ingediend worden. Een jaarrekening en een activiteitenverslag moeten worden overlegd.
Voor een subsidieaanvraag boven de € 100.000,- moet ook een accountantsverklaring ingeleverd worden.

Aanvraagformulier incidentele subsidie

De aanvraag moet tenminste 8 weken voor de aanvang van de activiteiten of het project ingediend worden.

Aanvraagformulier incidentele subsidie

zie ook: Aanvraag tot vaststelling subsidie

Beslistermijnen en wetgeving

Bij een volledige aanvraag ontvangt u binnen 13 weken bericht van ons of u subsidie krijgt.
De volgende wetgeving is van toepassing: