Grondzaken, bouwen en welstand

Hier vindt u informatie over (schotel)antenne plaatsen, asbest verwijderen, bezwaar tegen omgevingsvergunning, bouwbesluit, bouwplannen en bouwtekeningen, bouwverordening, omgevingsvergunning, particulier verhuren, planschade, sloopmelding gebouw, subsidie beeldbepalende panden, vergunningsvrije bouwwerken, welstandscommissie, vergaderingen welstandscommissie, buitenreclame, grond kopen, grond huren, grond pachten, ingebruikname gemeentegrond, gebruik gemeentegrond, snippergrond en volkstuinen

Onderstaand leest u meer over bouwen:

Antenne of schotelantenne plaatsen

Wilt u een (schotel)antenne plaatsen? Kijk eerst op Omgevingsloket online of u een vergunning nodig heeft. Zo ja, dan kunt u de vergunning meteen via het Omgevingsloket regelen.

Regels

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen als u voldoet aan de volgende regels:

 • U plaatst de antenne aan de achterkant van uw woning.
 • Als u een antenne aan de voorkant van uw woning plaatst, blijft de antenne achter de voorgevel.
 • De schotelantenne is maximaal 3 meter hoog (vanaf de voet gemeten). En de doorsnede is maximaal 2 meter.
 • Een andere antenne is maximaal 5 meter hoog (vanaf de voet gemeten). Als deze antenne is bevestigd aan de gevel, meet u vanaf het punt waarop de antenne (met antennedrager) het dak kruist.

Lees ook het informatieblad (schotel)antennes van de Rijksoverheid.

Huurwoning?

U moet toestemming hebben van de verhuurder.

Koopappartement?

Dan heeft u waarschijnlijk toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Asbest verwijderen

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, kunnen kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningsvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

Procedure

Particulieren die minder dan 35m² geschroefde, vastgezette asbesthoudende platen (bijvoorbeeld golfplaten), asbesthoudende vloertegels of asbesthoudende niet-gelijmde vloerbedekking verwijderen, kunnen dit, samen met de verleende sloopmelding, naar het Afvalbrengstation brengen. De asbest moet dubbel verpakt worden in speciaal plastic, wat u gratis kunt ophalen bij het Afvalbrengstation. Op de verpakte asbest moet een sticker (afbeelding vastgesteld door de overheid) worden geplakt. Plastic en stickers zijn gratis verkrijgbaar bij het Afvalbrengdepot. Het asbest mag alleen komen uit een pand dat niet voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt.
Gaat het om grotere hoeveelheden asbest, meer dan 35m² of gaat het om asbest uit een bedrijfsmatig pand, dan moet u een gespecialiseerde asbestverwijderaar inschakelen. Kijk voor een gecertificeerd bedrijf bij u in de buurt op de website van Ascert (Stichting Asbest Certificatie).

Wat moet u doen?

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
 • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 per perceel verwijderen.

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente dat u gaat beginnen met het verwijderen van asbest.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

In een aantal gevallen heeft u naast een sloopmelding ook een omgevingsvergunning nodig.

Online regelen

Als u zelf gaat slopen, bijvoorbeeld een schuur, dan heeft u een sloopvergunning nodig of moet u een sloopmelding doen. U kunt online een sloopmelding of omgevingsvergunning aanvragen via de website www.omgevingsloket.nl.

Gegevens bij de melding

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
 • een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven

Asbestinventarisatierapport

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

 • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert;
 • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Kosten

 • Een sloopmelding is gratis.
 • Voor het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning (sloopvergunning) worden wel kosten in rekening gebracht. De exacte kosten kunt u vinden in het product omgevingsvergunning.  
 • Voor het professioneel verwijderen van asbest betaalt u de kosten aan het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

Hoe lang duurt het?

U kunt 4 weken na uw melding beginnen met asbest verwijderen. Als u een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.
Als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is, mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Tips

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl  kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.

Let op! Asbestdaken moeten voor 1 januari 2028 verwijderd zijn. Dit omdat deze anders een risico vormen voor de gezondheid. De gemeente kan u verplichten het asbest te verwijderen.

Bouwbesluit

Hier leest u meer over Handreiking Bouwbesluit & woning

Het particulier verhuren van woonruimte

Op onderstaande pagina's leest u meer over de particuliere verhuur:

Verhuren van kamers
Tijdelijke verhuur op grond van de leegstandswet

Planschade

Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. Planschade kan ook ontstaan door een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van een bestemmingsplan.
Krijgt een gebied een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren omdat uw woning of bedrijf minder waard wordt. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland, dan zou dat schade kunnen opleveren voor de omliggende woningen.
Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming vragen voor deze planschade.  

Waarmee rekening houden?

•    Er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar nadat een nieuw bestemmingsplan in werking is getreden. Dien dus tijdig uw verzoek in.
•    De rechter hanteert een drempel, die kan oplopen tot 5% van de waarde van de onroerende zaak. Als de waardevermindering minder is dan 2 % van de waarde van de onroerende zaak, dan komt deze in het geheel niet voor vergoeding in aanmerking.

Procedure

Het college beslist pas op uw verzoek als de planologische wijziging onaantastbaar is. Dit wil zeggen dat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld en er geen beroep tegen is ingesteld. Is er wel beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan? Dan moet gewacht worden op de uitspraak van de Raad van State op het beroep.
De gemeente heeft een procedureverordening tegemoetkoming planschadevergoeding. Verzoeken worden volgens deze regeling afgehandeld.
Uw verzoek wordt behandeld door een onafhankelijke commissie die de schade beoordeelt. Deze commissie stelt u in de gelegenheid om uw verzoek toe te lichten of aan te vullen. Hiervan maakt de commissie een verslag en aansluitend stelt zij een advies op. Het college beslist op basis van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Wat moet u doen?

U stuurt uw verzoek voor planschade online via het contactformulier of per post naar:
Gemeente Papendrecht
College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 11
3350 AA  PAPENDRECHT

Geef in uw verzoek aan:
•    Uw naam, adresgegevens en handtekening
•    Waarom u denkt dat u planschade heeft geleden.
•    Wat de oorzaak is van de schade.
•    Welk bestemmingsplan (of ander ruimtelijk besluit, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning) ligt ten grondslag aan de schade.
•    Waaruit de schade bestaat.
•    Wat het schadebedrag is dat u vergoed wilt hebben (inclusief een taxatie).

Kosten

Aan het indienen van een planschadeverzoek zijn kosten verbonden op grond van artikel 6.4 van de wet de op de ruimtelijke ordening. Deze bedragen in 2021 € 500. U krijgt het bedrag alleen terug als daadwerkelijk planschade wordt toegekend.

Hoe lang duurt het?

De procedure planschade duurt gemiddeld een half jaar tot een jaar.

Sloopmelding gebouw of deel gebouw

U heeft meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.
U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:
•    bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
•    bij de sloop verwijdert u asbest
U doet uiterlijk 4 weken voor de sloop uw melding via het Omgevingsloket online. U leest dan direct of u ook andere vergunningen nodig heeft. Bij uw aanvraag stuurt u uitgebreide informatie mee over de werkzaamheden en activiteiten die u gaat uitvoeren. Zodra u de aanvraag doet, leest u precies wat u moet meesturen.
U heeft ook nodig:
•    een sloopveiligheidsplan een tekening waarop u aangeeft wat u sloopt
•    een akoestisch onderzoek (of er mogelijk geluidhinder optreedt)
•    een trillingenonderzoek (of er door de sloop grote trillingen vrijkomen)
•    een beschrijving van de soort en hoeveelheid sloopafval
•    een asbestinventarisatierapport (meestal bij bouwwerken met bouwjaar voor 1994)
•    de naam en adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat (als op locatie steenafval wordt gebroken)
U mag niet slopen als u een bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

Kosten

Een sloopmelding is gratis.

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen hebt u óók een omgevingsvergunning nodig:
•    sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
•    sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
•    slopen in strijd met het bestemmingsplan
De omgevingsvergunning voor de activiteit slopen vraagt u aan bij het Omgevingsloket online. Voor de behandeling van de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen gelden de bepalingen uit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.  Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.
Aan een omgevingsvergunning zijn wel kosten verbonden. U vindt de kosten terug in de Legesverordening. Ook als uw aanvraag wordt afgewezen moet u deze kosten betalen.

Slopen vanwege direct gevaar

In spoedeisende gevallen als brand en calamiteiten kan de gemeente bepalen dat de meldingstermijn niet geldt en kan direct worden gestart met de werkzaamheden. De sloopmelding moet wel zo spoedig mogelijk alsnog worden ingediend. Neem in deze gevallen contact op met de gemeente.

Vergunningsvrije bouwwerken

Voor kleine verbouwingen is niet altijd een vergunning nodig. Deze verbouwingen zijn vergunningsvrij. Bijvoorbeeld als u voor groot onderhoud kozijnen vervangt. Wilt u weten of uw bouwplan vergunningsvrij is? Op Omgevingsloket online kunt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen.
Vergunningsvrij bouwen of verbouwen betekent dat u niet bent gebonden aan de regels van het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en de gemeentelijke welstandseisen. De regels van het Bouwbesluit blijven wel altijd gelden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het bouwwerk of de verbouwing moet voldoen aan eisen van constructieve veiligheid en brandveiligheid.
Via de website van de Rijksoverheid kunt u diverse folders over vergunningsvrije activiteiten raadplegen.

Onderstaand kunt u terecht voor vragen over grond:

Grond kopen, huren of pachten

De gemeente is eigenaar van stukken grond. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Dit kan een (groot) perceel grond zijn (bouwkavels, landbouwgrond) of een kleiner stuk grond dat bijvoorbeeld grenst aan uw tuin (groenstroken). Door het sluiten van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond.
Gaat u pachten of huren? Dan mag u de grond gebruiken tegen betaling van pacht of huur. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw. Binnen de gemeente Papendrecht komt het verpachten van gemeentegrond zelden voor omdat daar weinig grond voor beschikbaar is.

Wat moet u weten

•    U kunt grond kopen     > De gemeente bepaalt tegen welke prijs en voorwaarden.
•    U kunt grond huren     > De regels uit het huurrecht gelden.
•    U kunt grond pachten > De grond moet bestemd zijn voor landbouw.

Verschil tussen huur en pacht

•    Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw.
•    Een pachtovereenkomst moet meestal goedgekeurd worden door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet.
•    Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

Snippergroen kopen of huren

Soms kunt u gemeentelijk openbaar groen wat grenst aan uw tuin (snippergroen)van de gemeente kopen of huren. Kijk voor meer informatie bij "snippergroen

Vrije sector kavels kopen

De gemeente biedt zo nu en dan kavels aan voor het bouwen van een woning. Deze worden altijd aangeboden via een makelaar. U hoeft hiervoor dus niet contact voor op te nemen met de gemeente. Met de belangstellendenregistratie die wij in het verleden hebben gevoerd, zijn wij gestopt.

Zelf regelen

U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:
•    Bekijk via Ruimtelijkeplannen.nl welke bestemming de grond heeft.
•    Ga na wie de eigenaar van de grond is en wat u wel en niet mag doen met de grond (speciale beperkingen). Deze informatie kunt u opvragen bij het Kadaster.

Handige links

•    Prijskaart 2023
•    Ruimtelijkeplannen.nl

Snippergrond

Heeft u interesse in het kopen van een perceel snippergrond?
Vul dan het aanvraagformulier groenstrook verkoop in. Vertel in de toelichting om welk stukje grond het gaat en waarvoor u het wilt gebruiken. Bijvoorbeeld als siertuin, terras of parkeerplaats. Wij nemen dan contact met u op.
Het tarief voor snippergrond bedraagt € 290,- m² , prijspeil 2023. Bijkomende kosten zijn voor rekening van de koper.

Illegaal gebruik

Op basis van artikel 160 lid 4 van de Gemeentewet is de gemeente verplicht om alle maatregelen te nemen en te doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit. De gemeente Papendrecht hanteert dan ook een actief handhavingsbeleid. Indien een vermoeden is ontstaan dat grond van de gemeente zonder afspraken in gebruik is genomen, wordt onderzoek gedaan of dit vermoeden juist is. Wordt dit vermoeden bevestigd, dan wordt overgegaan tot legalisering of handhaving.
Voordat wordt overgegaan tot handhaving, zullen de mogelijkheden van legalisering worden onderzocht. Wanneer het perceel voldoet aan de gemeentelijke toetsingscriteria kan de gebruiker de mogelijkheid krijgen om het perceel te kopen of te huren van de gemeente. Wanneer niet tot koop of huur zal worden overgegaan, zal de gemeente alsnog verzoeken om ontruiming.

Bijlage: Uitgiftebeleid snippergrond.

Volkstuinen

De gemeente verhuurt diverse percelen grond aan twee volkstuinverenigingen in Papendrecht. Om in aanmerking te komen voor deze tuintjes neemt u telefonisch contact op met het bestuur van de vereniging.
De Volkstuinvereniging Door Eendracht Sterk (telefoonnummer 078-6410334) verhuurt op de volgende locaties tuintjes:
•    Volkstuinencomplex ter hoogte van de Noordhoekse Wiel
•    Volkstuinencomplex ter hoogte van de Amberdreef/Ericahof
•    Volkstuinencomplex in de Tiendzone (wijk Oostpolder)
De Vereniging Organische Tuin Papendrecht (telefoonnummer 06-38639947) verhuurt op de volgende locaties tuintjes:
•    Volkstuinencomplex ter hoogte van de Hoepmaker 30