Oplaadpunten voor elektrische auto’s

In de gemeente Papendrecht is er een vrije marktwerking voor openbare oplaadpunten. Gaat u elektrisch rijden? Dan kunt u bij marktpartijen die de beleidsregels van de gemeente voor het plaatsen van oplaadpunten hebben aanvaard een aanvraag indienen voor een oplaadpunt.

Een oplaadpunt op eigen terrein

Als u op eigen terrein een oplaadpunt wilt realiseren, dan is dit mogelijk zonder vergunning. De gemeente financiert deze particuliere oplaadpunten echter niet en verstrekt hiervoor geen subsidie. Houdt u er rekening mee dat u geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg voor uzelf mag reserveren voor het elektrisch opladen. Ook mag u geen bord plaatsen dat de indruk kan geven dat anderen niet op deze plek mogen parkeren. Vaste voorzieningen vanuit de huisaansluiting over of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan.

Subsidie aanvragen

Bedrijven in Papendrecht kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een subsidie aanvragen voor een enkele of dubbele oplaadpaal voor elektrische wagens op eigen bedrijfsterrein. Met deze regeling wil Papendrecht bedrijven stimuleren meer gebruik te maken van elektrische auto’s. Duurzame mobiliteit in het bedrijfsleven heeft namelijk een positief effect op de luchtkwaliteit, en dan met name rond rijks- en provinciale wegen. Bovendien geeft de gemeente Papendrecht met de subsidieregeling gehoor aan initiatieven uit de samenleving. Er is namelijk meermalen een regeling aangevraagd voor oplaadpunten op bedrijfsterreinen. Papendrecht heeft ervoor gekozen om ook subsidie te verstrekken voor oplaadpalen met een enkele aansluiting, zodat elektrisch rijden voor elke ondernemer toegankelijk is. 

Bedrijven kunnen een bijdrage van 50% krijgen in de kosten voor de aanleg van een oplaadvoorziening. Dit geldt tot een bedrag van maximaal € 1.000, -. Ook kan er per bedrijf maar eenmaal een subsidieaanvraag worden ingediend. Een subsidieaanvraag kan – achteraf - worden ingediend voor laadfaciliteiten die zijn aangelegd in de periode van 1 november 2015 tot 15 november 2016. Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf over een elektrisch voertuig beschikt: in eigendom of via een leasecontract. Ook moet de aanvrager eigenaar of erfpachter zijn van de grond waarop de oplaadvoorziening wordt geplaatst. Als het terrein wordt gehuurd, moet de verhuurder instemmen met de plaatsing van de laadpaal. De aanvrager verplicht zich het oplaadpunt minstens één jaar in stand te houden. 

Subsidieaanvragen kunnen vanaf heden worden ingediend tot 30 november 2016. Voor de regeling is maximaal € 10.000,- beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Een subsidie vraagt u aan via het "Aanvraagformulier subsidie laadpalen bedrijven". Meer informatie leest u in de nadere regels van de "Subsidieregeling laadpalen bedrijven".

Voorwaarden voor een oplaadpunt in de openbare ruimte

De gemeente verleent alleen medewerking aan een oplaadpunt aan de openbare weg als u niet op eigen terrein kunt opladen en als er niet genoeg mogelijkheden zijn voor opladen bij bestaande publieke oplaadpunten. De gemeente bepaalt de locatie van het oplaadpunt. Waar mogelijk worden oplaadpunten geclusterd binnen een straal van maximaal 400 meter. Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd openbaar toegankelijk voor het opladen van elektrische voertuigen. U krijgt dus geen eigen oplaadpunt. Daarnaast toetst de gemeente onder andere aan: mogelijkheden voor clustering en gebruik van nabije oplaadpunten, vindbaarheid, zichtbaarheid, parkeerdruk, doorgang voor ander verkeer en belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair en (openbaar) groen, beheer en aansprakelijkheid. Voor meer informatie hierover kunt u de beleidsregels raadplegen.

Kosten van een oplaadpunt in de openbare ruimte

De gemeente Papendrecht kiest ervoor om oplaadpunten niet met gemeentelijk geld te financieren, maar laat dit aan de markt over. Een marktpartij die een laadpaal wil plaatsen (de aanvrager) betaalt leges voor een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. De gemeente Papendrecht maakt kosten voor het nemen van een Verkeersbesluit en het aanbrengen van belijning en bebording. De gemeente Papendrecht beoogt aansluiting bij de te sluiten landelijke “Green Deal openbaar toegankelijke elektrische laadinfrastructuur”, het op te richten RAI Fonds en het op te richten Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur.

Aanvraag van een oplaadpunt in de openbare ruimte

Het aanvragen en plaatsen van oplaadpunten in de openbare ruimte gebeurt in Papendrecht via commerciële marktpartijen. De gemeente heeft beleidsregels vastgesteld op basis waarvan marktpartijen een vergunning kunnen aanvragen om een oplaadpaal te plaatsen. U doet uw aanvraag dus niet bij de gemeente, maar bij een marktpartij die de aanvraag voor u bij de gemeente indient. De eerste marktpartij in Papendrecht die voldoet aan de beleidsregels, is Allego. U kunt bij deze marktpartij een aanvraag indienen via de onderstaande website van Openbaar laden. Let op: Marktpartijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden. De gemeente betaalt niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een oplaadpunt.

Afhandeling

Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en de gemeente. De totale doorlooptijd bij alle partijen gezamenlijk is 18 weken of langer. Daarin is 6 weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn. Als er bezwaar wordt gemaakt, dan duurt het aanvraagproces langer. De aanvraag wordt bij binnenkomst en bij verlening gepubliceerd.

Werking van de laadpalen

De palen zijn openbaar, maar niet gratis. De stroom wordt afgerekend middels een oplaadpas die verkrijgbaar is bij de verschillende commerciële aanbieders. Voor de parkeervakken bij oplaadpunten in de gebieden waar betaald parkeren is, geldt gewoon de betaalplicht. Hetzelfde geldt voor parkeervakken in een blauwe zone, het leggen van de kaart blijft verplicht. Indien u in het bezit bent van een parkeervergunning voor de sector waar het oplaadpunt is geplaatst, is deze ook geldig op deze parkeervakken.

Voor oplaadpunten wordt gebruik gemaakt van groene stroom.

Een stopcontact gebruiken om je auto op te laten, kan dat?

Nee, dat kan niet, omdat een gewoon stopcontact er niet voor is gemaakt om een continue hoge piekstroom van 16 ampère door te geven.

Het aanmelden van een aanbieder van publieke laadpalen

De gemeente heeft beleidsregels vastgesteld voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen. Deze beleidsregels geven duidelijkheid over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent. Op basis van deze beleidsregels kunt u een vergunning aanvragen voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Als u op de website wilt worden vermeld, dan kunt u aan de gemeente bevestigen dat u de beleidsregels onderschrijft en dat u op de website wilt worden vermeld. Uw verzoek kunt u schriftelijk richten aan:

Gemeente Papendrecht
T.a.v. Mevrouw J.P. Groffen
Postbus 11
3350 AA Papendrecht