Kinderopvang

Ouders kunnen hun kind naar de kinderopvang brengen. Zo kunnen zij de zorg voor hun kinderen combineren met hun werk. De kinderopvang is bovendien goed voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren bijvoorbeeld samenwerken en samen spelen. Goede kinderopvang is voor ouders en kinderen belangrijk.

Verschillende vormen van kinderopvang

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang:
•    Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Een kinderopvangorganisatie of gastouder kan dagopvang bieden.
•    Peuteropvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Een kinderopvangorganisatie biedt  ook peuteropvang aan. 
•    Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor schoolgaande kinderen. Ook hier is een kinderopvangorganisatie of gastouder geschikt.

Recht op toeslag?

De Wet kinderopvang zorgt er voor dat kinderopvang in Nederland goed en betaalbaar is. Ook bepaalt de wet dat ouders, het Rijk en de werkgever via een toeslag van de Belastingdienst samen de kinderopvang betalen. U kunt op de website van de Belastingdienst lezen of u recht heeft op een toeslag voor kinderopvang. Als u de eigen bijdrage voor de kinderopvang niet kunt betalen, komt u misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming van de Sociale Dienst Drechtsteden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Dienst

Landelijk register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang worden alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. In dit landelijke register vindt u ook een volledig overzicht van geregistreerde kinderopvangorganisaties in Papendrecht. U kunt dit register ook raadplegen om te controleren of de opvang voldoet aan de kwaliteit. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

Toezicht en handhaving

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderopvang. GGD Zuid-Holland Zuid voert deze taak uit voor de gemeente. Op basis van het GGD advies kan de gemeente maatregelen nemen wanneer een locatie (deels) niet voldoet aan de geldende eisen. De gemeente is ook verantwoordelijk voor een eventueel handhavingstraject. Het handhavingsbeleid kunt u hier lezen.  

GGD Zuid-Holland Zuid controleert of kinderopvang voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Zij  houdt  toezicht op naleving van de Wet kinderopvang (Wko). De GGD gaat (vaak onaangekondigd) bij locaties langs voor een inspectiebezoek.

De GGD Zuid-Holland Zuid controleert:
•    Kinderdagverblijven
•    Buitenschoolse opvang
•    Gastouderbureaus
•    Gastouders

Kwaliteitseisen
Het is belangrijk dat kinderopvangcentra schoon en veilig zijn. De overheid stelt hierover veel eisen aan kinderopvangcentra. Deze eisen staan beschreven in de Wet kinderopvang (Wko). De eisen gelden voor dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang en peuterspeelzalen.

Kinderopvangcentra moeten voldoen aan uiteenlopende eisen. Denk aan  onderstaande zaken:
•    Pedagogisch beleid en praktijk
•    Voorschoolse educatie
•    Deskundigheid van het personeel
•    Veiligheid- en gezondheidsbeleid en praktijk
•    Meldcode kindermishandeling
•    Oppervlakten en inrichting van de ruimtes
•    Groepsgrootte en het aantal kinderen per beroepskracht
•    Informatie voor en inspraak van ouders
•    Omgang met klachten
•    Bij gastouderbureaus kijken we ook naar de administratie

Inspectierapport
Ieder jaar voert de GGD een inspectie uit. Een inspecteur controleert dan of de kinderopvangcentra zich houden aan de kwaliteitseisen. Vervolgens brengt de inspecteur advies uit aan de gemeente. Dit advies wordt samengevat in een inspectierapport. U vindt deze rapporten van de GGD op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Maakt u zich zorgen of heeft u een klacht?

Neem contact op met de GGD. Dat kan via deze pagina