Veelgestelde vragen Omgevingswet

De Omgevingswet is nieuw en vervangt veel verschillende wetten en regelgevingen. Daar heeft u misschien vragen over. Wij hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u verzameld. Staat uw vraag er niet bij? Bel ons op 14 078.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor (ver)bouwen, slopen, kappen of andere werkzaamheden in de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 inwerking getreden. De wet voegt 26 bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving samen.

Waarom is deze wet nodig?

Sinds 1810 kent Nederland voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw verschillende wetten en regels. Vaak staan die de ontwikkeling van vernieuwende, duurzame initiatieven in de weg. Zoals de omschakeling naar duurzame energie of een gezonde leefomgeving. Door 26 wetten en een paar honderd regelingen op het gebied van de leefomgeving in één wet te bundelen en te simpeler te maken, regelt de Omgevingswet alles voor de beperkte ruimte waarin we wonen en werken. Zodat ingewikkelde keuzes mogelijk blijven.

Waarom een Omgevingswet?

Tot 1 januari 2024 waren veel regels verspreid over veel verschillende wetten. Om die regels overzichtelijker te maken is ervoor gekozen om ze in één wet op te nemen, de Omgevingswet. De Omgevingswet geeft ook meer mogelijkheden om dingen lokaal, binnen de gemeente, te regelen. De leefomgeving in de gemeente staat daarbij centraal. Door de vereenvoudiging van de regels en het mogelijk maken van maatwerk binnen de gemeente kunnen besluiten over bijvoorbeeld bouwplannen sneller genomen worden. Ook moet er meer ruimte komen voor nieuwe ideeën vanuit inwoners en ondernemers.

Wie gaat er met de Omgevingswet aan de slag?

Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. Als de gemeente (digitaal) duidelijk maakt wat waar in Papendrecht kan, ontstaat er meer ruimte voor initiatief van bewoners en ondernemers. Initiatiefnemers worden onder de Omgevingswet extra gestimuleerd om belanghebbenden daarbij te betrekken. De gemeente gaat minder controleren en meer adviseren.

Wat merk ik als inwoner van de Omgevingswet?

Waar gaat de Omgevingswet over?
De Omgevingswet gaat over alles in de openbare ruimte. Onze leefomgeving dus. Een paar voorbeelden:

  • U wilt samen met uw buren energie opwekken
  • Of u wilt een speelveld aanleggen in de wijk 

Maar ook ‘gewone’ plannen (initiatieven) als een uitbouw aan uw huis, het plaatsen van een dakkapel of de uitbreiding van uw bedrijf vallen straks onder de Omgevingswet.

Ik ga (ver)bouwen of heb een ander initiatief
Als u iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin en u vraagt een vergunning aan, dan gaat dat vanaf 1 januari 2024 anders. U zoekt de regels op in het nieuwe, digitale Omgevingsloket. Daar kunt u ook een vergunning aanvragen. Voordat u een vergunning aanvraagt denkt de gemeente graag met u mee via een vooroverleg. De gemeente controleert of uw initiatief past binnen het omgevingsplan. Past uw initiatief niet binnen het omgevingsplan dan moet u een vergunning aanvragen om van het omgevingsplan af te wijken of een verzoek tot wijziging van het omgevingsplan indienen.

Participatie
Een belangrijke pijler van de Omgevingswet is participatie. De gemeente zal u vragen mee te praten over de omgevingsvisie en wijzigingen van het omgevingsplan. Ook zullen initiatiefnemers moeten participeren over hun initiatieven bij u in de buurt.

Omgevingsplan
Bestemmingsplannen worden omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan heeft informatie over de activiteiten en functies die zijn toegestaan op een plek, maar hierin staan ook regels voor geluid, bodem en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid. 

Snel beslissen
De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist op uw vergunningaanvraag. Een korte procedure van acht weken is het uitgangspunt in de Omgevingswet. 

Kan ik meepraten over projecten in de gemeente?

De Omgevingswet heeft als doel dat beleid goed aansluit bij de gemeente Papendrecht en haar inwoners. Participatie is daarom een belangrijk aandachtspunt. Wij hebben als gemeente participatiebeleid opgesteld. 

De gemeente zal u vragen mee te praten over de omgevingsvisie en wijzigingen van het omgevingsplan. Ook zullen initiatiefnemers moeten participeren over hun initiatieven bij u in de buurt.

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

Wilt u (ver)bouwen, slopen of kappen? Dan heeft u vaak te maken met verschillende regels. Denk aan regels op het gebied van geluid, milieu of nieuwbouw. Voor de Omgevingswet staan deze onderwerpen niet op zichzelf, maar hangen ze samen. Daarom zetten we alle informatie bij elkaar op één plek: het Omgevingsloket. Daar kunt u een melding doen of uw vergunning aanvragen.

Wat zijn de nadelen?

Net als bij een verbouwing staat ook nog niet alles meteen op zijn plek. Dat duurt even en het kan ook wel eens fout gaan. We zijn gewend te werken met de oude wetten en regels. Daar is nu één wet voor in de plaats gekomen. Dat is nog nooit eerder gedaan. Bovendien werken we onder Omgevingswet anders met elkaar samen. Hoe goed we ons ook voorbereid hebben, we zullen moeten wennen aan de nieuwe manier van werken. In het begin zullen we een aanvraag misschien minder snel kunnen behandelen. Wij rekenen op uw begrip hiervoor. We blijven open en soms extra met elkaar praten. Maar uiteindelijk gaan we er van uit dat besluitvorming en het realiseren van initiatieven onder de Omgevingswet sneller en beter wordt. 

Hoe ver zijn we in Papendrecht?

We zijn aardig op weg. De Omgevingswet eist dat elke gemeente een omgevingsvisie en een omgevingsplan heeft. In 2021 is een omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staan de toekomstplannen voor de gemeente. Aan het nieuwe omgevingsplan wordt nog gewerkt. Het omgevingsplan komt in de plaats van de bestaande bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere verordeningen. Om goed voorbereid te zijn op de komst van de Omgevingswet heeft de gemeente Papendrecht interne werkwijzen en procedures onder de loep genomen. Daarnaast zijn veel verordeningen en beleidsstukken aangepast. Ook hebben ambtenaren workshops en opleidingen gevolgd. Toch is nog veel onduidelijk. Het Rijk helpt gemeenten om eventuele onduidelijkheden weg te werken. Maar de verwachting is dat de invoering niet vlekkeloos zal verlopen. Uiteraard doen wij ons best om het eventuele ongemak voor u zo klein mogelijk te houden.

Heb ik wel of geen vergunning nodig?

Snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Doe dan eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket.

Komt uit de vergunningcheck inderdaad dat u een vergunning nodig heeft? U kunt hem rechtstreeks via het Omgevingsloket aanvragen. De gemeente adviseert echter voordat u een aanvraag indient eerst een vooroverleg te starten. Zo krijgt u een inschatting over hoe kansrijk uw initiatief is en of u dit initiatief kunt realiseren. Zie voor meer informatie onder het kopje Omgevingsvergunning

De gemeente houdt voor vragen ook een spreekuur en ze biedt adviesgesprekken aan. Zie voor meer informatie hierover ook het kopje Omgevingsvergunning.

Wat is "vooroverleg omgevingsvergunning"?

De gemeente adviseert om vóór het indienen van een formele aanvraag eerst een vooroverleg in te dienen. Dit kan handig zijn, als u wilt weten of uw initiatief haalbaar is, voordat u uw initiatief tot in detail uitwerkt. Voor meer informatie zie het kopje Omgevingsvergunning. Aan het vooroverleg zijn kosten verbonden. Deze worden voor een gedeelte verrekend met de kosten voor de vergunning wanneer u na het vooroverleg een vergunning aanvraagt. 

De gemeente houdt voor vragen ook een spreekuur en ze biedt adviesgesprekken aan. Zie voor meer informatie hierover ook het kopje Omgevingsvergunning.

Waar vind ik meer informatie?

We hebben algemene en landelijke informatie en de ontwikkelingen in de gemeente Papendrecht hier op de website bij elkaar gezet onder Omgevingswet Papendrecht. Kunt u het antwoord op een vraag niet vinden? Komt u niet uit de vergunningencheck? Wilt u advies? Bel ons op 14 078 of mail naar vvth@papendrecht.nl. Wij streven ernaar binnen twee werkdagen op uw mail te reageren.

U kunt ook bellen tijdens het spreekuur 14 078. U wordt dan door de telefoniste doorverbonden met een deskundige medewerker.
Wanneer is er telefonisch spreekuur?

  • Dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur
  • Woensdag van 11.00 uur tot 12.00 uur
  • Donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur
  • Vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur

De komende maanden zullen we de informatie over de Omgevingswet op onze website regelmatig actualiseren en aanvullen. Dus houd deze website in de gaten. U mag ook contact opnemen met ons via 14 078.

Wat betekent de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)?

Op 1 januari 2024 is naast de Omgevingswet ook de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De nieuwe wet geldt als eerste voor nieuwbouw van bouwwerken die vallen onder de zogenoemde gevolgklasse 1. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 'Bouwen en de Wet Kwaliteitsborging'