Omgevingsplan

Heeft u een initiatief voor een groter bouw- of verbouwproject of een andere ruimtelijke ontwikkeling? Dan is het goed om te weten wat de overgang naar de nieuwe Omgevingswet voor u betekent.

Sinds 1 januari 2024 heeft Papendrecht automatisch één omgevingsplan. Bij de invoering van de Omgevingswet krijgen we een 'omgevingsplan-van-rechtswege'. 

Onder de oude wetgeving waren er nog meerdere bestemmingplannen en beheersverordeningen. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan bedrijventerrein Oosteind voor het industrieterrein of de beheersverordening Papendrecht. 

Het 'omgevingsplan-van-rechtswege' bundelt de bestemmingsplannen, beheersverordeningen, en de bruidsschat zodat ze beter te vinden en te raadplegen zijn. Het 'omgevingsplan-van -rechtswege' moet uiterlijk eind 2031 helemaal omgezet zijn naar een 'definitief' omgevingsplan. 

Na de invoering van de Omgevingswet blijven we het 'omgevingsplan-van-rechtswege' steeds aanpassen en vervangen we de oude regels uit de bestemmingsplannen/beheersverordeningen. Ook diverse verordeningen zoals delen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de welstandsnota worden opgenomen in het omgevingsplan. Uiteindelijk komen in het omgevingsplan alle regels voor wat buiten, in de leef- en werkomgeving gebeurt. Doordat al deze regels in één document bij elkaar worden gezet, kunnen ze beter op elkaar worden afgestemd. Bij het vormgeven van het 'definitieve' omgevingsplan wordt ook de omgevingsvisie betrokken. 

Wat betekent het voor u?

Past uw initiatief binnen het 'omgevingsplan-van-rechtswege'? 

Controleer via het Omgevingsloket of het initiatief vergunningvrij is. Is het initiatief niet vergunningvrij dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Past uw initiatief niet binnen het 'omgevingsplan-van-rechtswege'?

Dan zijn er twee mogelijkheden:

 • U doet een aanvraag voor een vergunning om van het omgevingsplan af te wijken. Dit kunt u doen via het Omgevingsloket. Wij adviseren u altijd voor u een aanvraag indient een vooroverleg in te dienen. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Omgevingsvergunning. Hier vindt u het formulier voor het vooroverleg.
 • U doet een verzoek tot een wijziging van het omgevingsplan. Een dergelijk verzoek gaat via een vooroverleg en wordt behandeld op de intake- en omgevingstafel. Hier vindt u het formulier voor het vooroverleg. Als leidraad voor een wijziging omgevingsplan op verzoek hebben we een 'Handboek wijzigen omgevingsplan' opgesteld. 

Heeft u vragen over wat voor uw initiatief van toepassing is, neem dan contact op met de gemeente op 14 078 of mailen naar vvth@papendrecht.nl. U kunt ook bellen tijdens het spreekuur of een adviesgesprek aanvragen. 

Afhandelen initiatieven ingediend voor 1 januari 2024

Bij de overgang naar de Omgevingswet geldt een overgangssituatie. Dat betekent dat:

 • een (ontwerp)bestemmingsplan dat uiterlijk voor 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, nog onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt behandeld. Een initiatief dat ná 1 januari 2024 ter inzage wordt gelegd, valt onder de nieuwe wetgeving.
 • een aanvraag omgevingsvergunning die voor 1 januari 2024 is ingediend, volgens de regels van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt behandeld. Alle aanvragen die ná 1 januari 2024 worden ingediend worden volgens de regels van de Omgevingswet behandeld.
Meer weten over het omgevingsplan

In een omgevingsplan wordt vastgelegd welke activiteiten en functies er in een gebied zijn toegestaan, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. Ook geeft de gemeente aan welke regels zij aan de activiteiten stelt. De gemeente zorgt dat de regels in het omgevingsplan samen leiden tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Het omgevingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het omgevingsplan is voor iedereen bindend. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet altijd worden getoetst aan het omgevingsplan.

Omgevingsplan-van-rechtswege

We hoeven op 1 januari 2024 nog geen nieuw omgevingsplan te hebben. Op 1 januari 2024 krijgen gemeenten een ‘omgevingsplan-van-rechtswege’. Dat is een tijdelijk omgevingsplan. Dit plan bevat de huidige bestemmingsplannen, de beheersverordening en de bruidsschat. De bruidsschat bestaat uit ongeveer 600 regels uit de rijksregelgeving van het Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en Besluit omgevingsrecht zoals die nu gelden.

Van 'omgevingsplan-van-rechtswege' naar 'definitief' omgevingsplan

Gemeenten moeten het 'omgevingsplan-van-rechtswege' omzetten in een 'definitief' omgevingsplan. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2024 alles gewoon door kan gaan en we tegelijkertijd werken aan de overgang naar één 'definitief' omgevingsplan. Dit is een behoorlijke klus waar we tot eind 2031 de tijd voor hebben.

Relatie met omgevingsvisie 

Het omgevingsplan en de omgevingsvisie van onze gemeente hangen met elkaar samen. In de omgevingsvisie beschrijven we hoe we willen dat onze gemeente er in de toekomst uit komt te zien. In het omgevingsplan staan alle plaatselijke regels. Het omgevingsplan gaat over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de openbare buitenruimte. Het regelt dat er een evenwicht is tussen het gebruik maken van een bepaald gebied en het beschermen ervan. In de omgevingsvisie staat welke keuzes we daarvoor maken. Deze keuzes werken door in het omgevingsplan.

Wat staat er in het omgevingsplan?

Het omgevingsplan houdt rekening met verschillende belangen, zoals:

 • hoe je een bepaalde locatie mag gebruiken, bijvoorbeeld wonen
 • wat een locatie is, bijvoorbeeld een beeldbepalend pand

Daarnaast stellen we in het omgevingsplan regels aan activiteiten. Het bouwen van een huis of schuur, het graven van een sloot of het runnen van een bedrijf zijn voorbeelden van activiteiten.

De gemeente kan regels stellen in de vorm van:

 • Algemene regels: activiteiten zijn onder duidelijke voorwaarden toegestaan. Wilt u een activiteit uitvoeren, dan zult u zich aan deze regels moeten houden. Bij algemene regels is geen vergunning nodig.
 • Vergunningplicht: activiteiten passen binnen het omgevingsplan maar alleen met vergunning zijn toegestaan. Dit noemen we een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, afgekort OPA. 
 • Meldingplicht: activiteiten zijn niet vergunningplichtig. Wij willen wel van tevoren weten dat de activiteit wordt uitgevoerd. 
 • Verbod: activiteiten zijn niet toegestaan.
 • Geen regels: activiteiten zijn niet geregeld, dus toegestaan.

Tot slot is het mogelijk om een vergunning aan te vragen om af te wijken van het omgevingsplan. Bijvoorbeeld als u hoger wilt bouwen dan het omgevingsplan toelaat. Of een functie (bijv. winkel of bedrijf) wil uitoefenen die niet op die locatie is toegestaan. Dit noemen we een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, afgekort BOPA. 

Wat betekent dit voor inwoners, bedrijven en initiatiefnemers?

Vanaf 1 januari 2024 controleren we of aanvragen voor een omgevingsvergunning voldoen aan de regels van het 'omgevingsplan-van-rechtswege'. U kunt het 'omgevingsplan-van-rechtswege' bekijken via regels op de kaart op het Omgevingsloket. U kunt dan zien welke regels er voor een locatie gelden. 

Handboek wijzigen omgevingsplan

Als u een verzoek indient tot wijzigen van het omgevingsplan dan moet u, in overleg met de gemeente, stukken voor deze wijziging aanleveren. De wijziging moet dezelfde vorm hebben als de rest van het omgevingsplan. Als leidraad voor een wijziging omgevingsplan op verzoek hebben we een 'Handboek wijzigen omgevingsplan' opgesteld. 

Met dit handboek legt de gemeente Papendrecht vast hoe de omgevingsplansystematiek is opgebouwd. Het geeft in hoofdlijnen de inhoud van het omgevingsplan weer. Het doel van deze Leidraad is het vergroten van de leesbaarheid, raadpleegbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en de vergelijkbaarheid van wijzigingen van het omgevingsplan Papendrecht.

 

Meedenken over het omgevingsplan

Het omgevingsplan is nog niet af. We onderzoeken nog hoe we het omgevingsplan verder willen inrichten. We laten zo snel mogelijk weten wanneer u over het omgevingsplan kunt meedenken of de stukken kunt inzien. 

Hoe kan ik participeren?

We weten nog niet wanneer we het participatieproces van het omgevingsplan starten. We laten dit zo snel mogelijk weten. Wel heeft de gemeenteraad al een besluit genomen over hoe de participatie in zijn werk gaat.