Verordeningen en beleidsstukken

In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de gemeente een aantal verordeningen en beleidsstukken aangepast. Welke dat zijn, leest u op deze pagina.

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In verband met de nieuwe wetgeving is een groot aantal verordeningen aangepast en hebben de gemeenteraad en het college verschillende beleidsstukken vastgesteld. De stukken liggen vanaf 28 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage op de leestafel in het gemeentehuis, Markt 22 te Papendrecht en worden gepubliceerd op lokaleregelgeving.overheid.nl. U kunt ze daar vinden door uw postcode in te vullen (als u in Papendrecht woont) en te zoeken op de naam van de regeling.

Op 12 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen: 

Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

 • Vaststellen beleidskader Participatie onder de Omgevingswet (omgevingsvisie en omgevingsplan)
  Participatie is een belangrijke pijler van de Omgevingswet. Met dit beleidskader legt de gemeenteraad vast hoe ze participatie bij haar eigen instrumenten 'omgevingsvisie' en 'omgevingsplan' gaat vormgeven. Het beleidskader participatie treedt in werking de dag na bekendmaking.
   
 • Vaststelling delegatiebesluit omgevingsplan Papendrecht
  Eén van de instrumenten uit de Omgevingswet is het omgevingsplan. Hierin worden regels gesteld over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen een aantal kleinere wijzigingsbevoegdheden die betrekking hebben op de uitvoering van het beleid inzake het omgevingsplan te delegeren aan het college. Zo kunnen kleine wijzigingen sneller worden verwerkt. Het Delegatiebesluit omgevingsplan Papendrecht treedt op 1 januari 2024 in werking.
 • Vaststelling Voorbereidingsbesluit voor bodemregels onder de Omgevingswet
  Het voorbereidingsbesluit wijzigt het omgevingsplan met voorbeschermingsregels voor bodem. Dit voorbereidingsbesluit is genomen met het oog op de in voorbereiding zijnde omgevingsplanwijziging voor bodemregels voor Papendrecht.  Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op 1 januari 2024 en geldt voor een periode van één jaar en zes maanden. 

Met het voorbereidingsbesluit wordt bepaald dat:

 • bij bouwen op verontreinigde bodem saneringsmaatregelen door het bevoegd gezag kunnen worden voorgeschreven om het huidige beschermingsniveau te behouden.
 • de algemene regels voor graven in sterk verontreinigde grond ook gelden voor PFOA-verontreinigde grond, net zoals nu.
 • vluchtige stoffen bij een sanering zullen worden verwijderd. 
 • een verbod geldt voor het toepassen van thermisch gereinigde grond en risicovolle bouwstoffen, om schade aan het milieu te voorkomen.

U kunt het voorbereidingsbesluit vinden via www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/ en dan zoeken op een adres in Papendrecht.

 • Vaststelling Verordening nadeelcompensatie Papendrecht
  Met de Omgevingswet komt er een nieuwe regeling voor nadeelcompensatie, waaronder ook de regeling voor de vergoeding van planschade valt. Daarom is het nodig een nieuwe Verordening nadeelcompensatie vast te stellen. In deze verordening zijn vooral procedurele zaken geregeld.. De Verordening nadeelcompensatie treedt in werking op 1 januari 2024.
   
 • Vaststelling Bomenverordening gemeente Papendrecht, 1e wijziging
  Door het in werking treden van de Omgevingswet moet de Bomenverordening technisch worden aangepast. Verwijzingen naar wet- en regelgeving die vervalt met de invoering van de Omgevingswet en definities en begrippen zijn waar nodig aangepast. De Bomenverordening treedt in werking op 1 januari 2024.
   
 • Vaststelling wijziging Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Papendrecht
  De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Papendrecht is technisch aangepast. Zo is de wettelijke grondslag van de verordening gewijzigd en zijn verwijzingen naar wet- en regelgeving die vervallen met de invoering van de Omgevingswet aangepast. Daarnaast zijn definities en begrippen waar nodig gewijzigd. De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Papendrecht treedt in werking op 1 januari 2024.
   
 • Vaststelling Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Papendrecht
  De Omgevingswet verplicht de gemeenteraad een gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit in te stellen. Dit doet de gemeenteraad via de verordening op de gemeentelijk adviescommissie omgevingskwaliteit. Deze verordening is ter vervanging van de huidige regeling rond welstandsadvisering in de Bouwverordening en de Woningwet.  De verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Papendrecht treedt in werking op 1 januari 2024
   
 • Vaststelling Derde wijziging Algemene plaatselijke verordening
  Vanwege het in werking treden van de Omgevingswet moet de Algemene plaatselijke verordening technisch worden aangepast. Verwijzingen naar wet- en regelgeving die vervalt met de invoering van de Omgevingswet zijn doorgevoerd. Daarnaast zijn definities en begrippen waar nodig aangepast. De derde wijziging Algemene plaatselijke verordening treedt deels in werking op 31 december 2023 en deels op 1 januari 2024.
   
 • Vaststelling Verordening tot wijziging van de Erfgoedverordening Papendrecht 2012, eerste wijziging
  Vanwege het in werking treden van de Omgevingswet is de Erfgoedverordening technisch aangepast. Hierbij zijn verwijzingen naar wet- en regelgeving die vervallen met de invoering van de Omgevingswet aangepast. Ook zijn definities en begrippen waar nodig aangepast en de zijn procedurebepalingen uit de verordening geschrapt, omdat deze vanaf 1 januari 2024 geregeld zijn via de Omgevingswet. De wijziging van de Erfgoedverordening treedt deels in werking op 31 december 2023 en deels op 1 januari 2024.
   
 • Intrekken bouwverordening Papendrecht 2018
  De wettelijke grondslag voor de Bouwverordening vervalt met het in werking treden van de Omgevingswet. De bouwverordening zal worden ingetrokken per 1 januari 2024
   
 • Aanwijzing Besluit gevallen voor bindend adviesrecht ten behoeve van vergunningen voor buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten
  De Omgevingswet geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om gevallen aan te wijzen waarin de gemeenteraad het college een bindend advies kan geven voordat het college een omgevingsvergunning kan verlenen.  De gemeenteraad heeft een aantal gevallen aangewezen waarop het bindend adviesrecht van toepassing is. Het besluit gevallen voor bindend adviesrecht ten behoeve van vergunningen voor buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten treedt in werking op 1 januari 2024.
   
 • Aanwijzing Besluit situaties waarbij participatie verplicht is ten behoeve van vergunningen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
  Participatie is een belangrijke pijler van de Omgevingswet. Toch is participatie in veel gevallen niet verplicht voorafgaand aan een vergunningaanvraag. De gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarbij participatie wel verplicht is voorafgaand aan een vergunningaanvraag. De gemeenteraad heeft besloten een aantal gevallen aan te wijzen wanneer participatie verplicht is. Het Besluit gevallen waarbij participatie verplicht is ten behoeve van vergunningen voor buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten treedt in werking op 1 januari 2024.