Inburgeren

Vanaf 1 januari 2013 zijn de gemeenten niet meer verantwoordelijk voor de inburgering. Iedereen die moet inburgeren is zelf verantwoordelijk voor de inburgering, het kiezen van een cursus en het betalen daarvan. Of u moet inburgeren hoort u van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Inburgerplicht

Inburgeren moet u als u vanaf 1 januari 2007 als nieuwkomer naar Nederland bent gekomen, en u:

 • geen Nederlandse nationaliteit heeft
 • uit een land komt buiten de Europese Unie (uitzondering is Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland)
 • tussen de 16 en 65 jaar oud bent
 • minder dan 8 jaar in Nederland was voordat u 16 jaar werd (leerplichtige leeftijd)
 • geen diploma, certificaat of ander bewijs heeft waarmee u aantoont dat u de Nederlandse taal en Nederland kent
 • werk doet dat met een godsdienst of kerk te maken heeft. Bijvoorbeeld als u dominee, priester, pandit, imam, zendeling of godsdienstleraar bent

De "nieuwe" wet Inburgering

Als u na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning heeft gekregen dan valt u onder de "nieuwe" Wet inburgering.

Wat u moet doen:

 • U moet dan zelf uw inburgering regelen en betalen.
 • Wilt u een inburgeringscursus doen? Dan moet u zelf zoeken waar u die kunt doen. Die inburgeringscursus en het examen moet u zelf betalen.
 • Heeft u geen geld voor de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen? Dan kunt u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een lening aanvragen. U moet dat geld wel terugbetalen.
 • DUO informeert u of u moet inburgeren. Heeft u vragen? Stel die dan aan DUO, op www.inburgeren.nl of bel met de Inburgeringstelefoon 050 599 96 00.
 • u heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren. DUO bekijkt of u dat doet.

Website Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De "oude" wet Inburgering

Als u voor 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning heeft gekregen dan geldt voor u de oude wet. U hoort van de gemeente of u moet inburgeren. Meer informatie vindt u op de website Sociale Dienst Drechtsteden. De datum waarop u uw verblijfsvergunning hebt gekregen vindt u in de brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waarin staat dat u de verblijfsvergunning krijgt.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing:

Wet Inburgering