Vragen en antwoorden locatie Seringenstraat

Waarom is gekozen voor dit pand aan de Seringenstraat?

Alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder ook de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid waar Papendrecht in ligt, hebben vanaf eind augustus 2022 de opdracht gekregen om in het najaar van 2022 (crisisnood)opvangplekken te realiseren.  
Papendrecht heeft daarom in de zomer van 2022 een locatieverkenning gemaakt. Hierbij hebben wij een aantal locaties in de gemeente onderzocht, om te kijken of deze geschikt zouden zijn voor de asielopvang van een groter aantal vluchtelingen. Voor elke locatie zijn een aantal feiten op een rij gezet, zoals aanwezige nutsvoorzieningen (gas/water/elektriciteit), de mogelijkheden binnen het huidige bestemmingsplan, de eventuele toekomstige plannen voor een gebouw of een gebied, en een aantal omgevingsfactoren. Het gebouw aan de Seringenstraat voldoet aan die eisen voor de opvang van vluchtelingen. 

Wordt deze locatie nu een asielzoekerscentrum, een azc?

Deze opvanglocatie in Papendrecht is geen azc, maar een tijdelijke (nood)opvanglocatie. Tijdelijke (nood)opvanglocaties hebben een kortere looptijd dan reguliere azc's. Deze tijdelijke (nood)opvanglocaties zijn nu hard nodig, omdat het COA op dit moment in Nederland te weinig reguliere opvangplekken heeft voor de opvang van vluchtelingen.

Wat is de functie van dit gebouw?

De afgelopen jaren was het gebouw in beheer bij Ad Hoc, een landelijke organisatie die zorgt voor leegstandsbeheer. Er hebben in de afgelopen jaren enkele huurders met een tijdelijk huurcontract gewoond (antikraak). Deze bewoners hebben via Ad Hoc allemaal een aanbod gekregen voor een nieuwe antikraakwoonruimte in de regio.  
Het gebouw is, én blijft ook in de toekomst, eigendom van de Rivas Zorggroep. Zij verhuurt dit pand nu tijdelijk voor een periode van twee jaar aan het COA, met de optie van verlenging van (maximaal) één jaar. Rivas verwacht namelijk dat zij dit gebouw daarna weer gaat gebruiken voor haar eigen dienstverlening op de diverse terreinen van zorg.  
Nadat de voormalige bewoners eind november 2022 hun antikraakwoonruimte hadden verlaten, heeft het COA het gebouw laten verbouwen. Nu voldoet het gebouw aan de actuele brandveiligheidseisen.  Ook zijn er nu extra sanitaire voorzieningen (douches, wc's) bijgekomen. Het is nu gebruiksklaar voor de jonge vluchtelingen. 

Wie komen er wonen op deze tijdelijke noodopvanglocatie?

In deze noodopvang worden -vanaf begin april 2023- jongeren tussen de 14 en 18 jaar opgevangen. Het gaat om minderjarige jongeren die zonder ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen, en hier asiel hebben aangevraagd. Zij worden ook wel ‘alleenstaande minderjarige vluchtelingen’ genoemd; afgekort amv. Er kunnen zowel jongens als meisjes komen. De ervaring van het COA leert wel dat het vooral jongens zijn. Welke nationaliteit deze jongeren hebben, is nog niet bekend. In algemene zin kunnen we zeggen dat op dit moment het merendeel van de asielzoekers dat zich in Nederland meldt uit Syrië, Afghanistan en Eritrea komen. Als ze in Nederland aankomen, moeten zij zich eerst melden en laten registreren in Ter Apel bij de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Een deel van hen is al bekend met de Nederlandse asielopvang omdat ze al opgevangen zijn in andere locaties en dus al wat langer in Nederland zijn. Voordat zij naar Papendrecht komen, zullen ze eerst voor kortere tijd opgevangen worden in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. 

Hoeveel vluchtelingen gaat het COA vanaf begin april 2023 in dit gebouw opvangen?

Het gaat om maximaal 50 minderjarige vluchtelingen.

Tot wanneer gaat Papendrecht vluchtelingen opvangen?

De gemeente heeft in de overeenkomst met het COA afgesproken dat de opvang op de locatie aan de Seringenstraat 16 voor een periode van maximaal drie jaar duurt.

Wat merk ik zodra deze jongeren hier gaan wonen?

De jongeren zijn - rekening houdend met de huisregels die in de opvanglocatie gelden - vrij om te gaan en staan waar ze willen. Uit ervaring van andere locaties waar jonge vluchtelingen worden opgevangen, weten we dat de jongeren veel op de opvanglocatie zelf en in de directe omgeving verblijven. De eerste periode in Nederland gebruiken ze meestal om tot rust te komen, nadat ze in veel gevallen gevlucht zijn uit een oorlogs- of ander onveilig gebied. De jongeren zijn vrij om de omgeving te verkennen, te sporten, te lezen en te ontspannen, en aan diverse (georganiseerde) activiteiten mee te doen.

Hoe zit het met de gezondheid van deze jonge vluchtelingen?

De GGD is zeer alert op besmettelijke ziekten en grijpt, als dat nodig is, snel en adequaat in. Zo worden bijvoorbeeld vluchtelingen uit landen waar veel tuberculose (tbc) voorkomt, direct bij aankomst in Nederland getest.

Gaan de jongeren naar school?

Alle kinderen in Nederland vallen tot hun achttiende jaar onder de Nederlandse Leerplichtwet, dus ook de jongeren die straks op deze tijdelijke noodopvanglocatie verblijven. Het aanbieden van onderwijs is een wettelijke taak van gemeenten. Het Stedelijk Dalton Lyceum gaat deze jongeren lesgeven. De gemeente is nog bezig met het realiseren van een leslocatie.

Wat gebeurt er tijdens de week en in het weekend op deze opvanglocatie?

De jongeren ontvangen van het COA ‘bed, bad en brood’: ze kunnen er slapen en krijgen er maaltijden. Daarnaast zorgt het COA voor de dagelijkse begeleiding van deze jongeren. Specifiek voor deze groep minderjarigen organiseert het COA vaak ook diverse activiteiten.  
Ook willen we zorgen dat er straks kennismaking en integratie plaatsvindt tussen deze jongeren en inwoners van Papendrecht. Als het even kan, vooral ook met de buurt en met buurtbewoners. 

Mogen deze bewoners gaan en staan waar ze willen?

Ja. Wel is het zo dat we in het belang van deze jongeren ook duidelijk hechten aan een vaste, dagelijkse structuur en ritme: ontbijt, (verplicht) naar school, een meldplicht als ze van school terugkomen, avondeten, etc. Daarbij wordt van alle jongeren verwacht dat ze ’s avonds vóór 22:00 uur binnen zijn. Als ze later dan 22:00 uur thuis willen komen, zullen ze daar - net zoals andere, Nederlandse jongeren van hun leeftijd - een duidelijke en 'geldige' reden voor moeten hebben.

Hoe ziet de woon- en leefsituatie eruit?

De ruimte is verdeeld over twee woonlagen. Per wooneenheid is er een gemeenschappelijke keuken en woonkamer, en gedeeld sanitair (douche en wc). De jongeren slapen voornamelijk in 3-persoonskamers en hebben dus beperkte privacy.

Aan welke (huis)regels moeten deze bewoners zich houden?

Alle jongeren hebben twee keer per dag een verplichte meldplicht. Ze mogen geen overlast veroorzaken. Ook zijn er verplichte (groeps)activiteiten waar ze aan deel moeten nemen.

Wat doet de gemeente als het eventueel uit de hand loopt op deze opvanglocatie?

Bij individuele gevallen van overlast door één of enkele jongeren, zullen de BOA's of de politie zelf actie ondernemen. Als er structureel overlast of onveiligheid ontstaat op of rondom deze opvanglocatie, gaan we hier als gemeente samen met het COA een oplossing voor zoeken. In gevallen van openbare orde of veiligheid wordt, net zoals in heel Nederland met 112 gebeld.

Welke sancties zijn er, als jongeren zich er mogelijk toch niet altijd aan houden?

In het geval dat deze jongeren zich niet aan de afgesproken huisregels houden, volgt er -net als in een gewone gezinssituatie- eerst een gesprek. Bij herhaaldelijke overtredingen zullen er duidelijke maatregelen worden genomen. Deze maatregelen kunnen verschillen van alternatieve straffen, zoals verplicht tuinonderhoud of corvee, tot het inhouden van leefgeld. Als blijkt dat ze dit te vaak doen en daarmee lang en vaak overlast veroorzaken, dan lopen ze het risico naar een andere opvanglocatie te moeten verhuizen. En als het echt uit de hand zou lopen, naar de veel strengere Handhavings- en Toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen.

Waar kan ik terecht met vragen, reacties en opmerkingen? 

Overdag en ’s avonds zijn er 7 dagen per week medewerkers van het COA op de opvanglocatie aanwezig. Daarnaast werken er 24 uur per dag en 7 dagen per week beveiligers op en direct rondom de locatie. Kijk hier voor de contactgegevens van het COA.