Zoekresultaten

1713 resultaten voor ‘’

 • Netwerken in Papendrecht

  Samenwerken en elkaar zaken gunnen staan in Papendrecht hoog in het vaandel. Ondernemers hebben op verschillende manieren contact met elkaar.

 • Onderwijs en Arbeidsmarkt

  Op lokaal niveau is een goede aansluiting tussen de behoeften van het gevestigde bedrijfsleven - de arbeidsmarkt - en onderwijs gewenst.

 • Duurzaam Ondernemen

  Papendrecht wil samen met haar burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers naar een duurzaam Papendrecht. Een proces van ontmoeten, verbinden en samen groeien naar een duurzame samenleving met als hoofdthema de leefbaarheid van Papendrecht. Samen kunnen wij het verschil maken.

 • Feestdagen

  Op officiële feestdagen en in het weekend zijn wij gesloten.

 • Informatie voor de media

  Vertegenwoordigers van de pers kunnen vragen stellen aan de gemeentelijke woordvoerders.

 • Whatsapp 06-40570379

  Bij de gemeente Papendrecht staat een goede dienstverlening hoog in het vaandel. Daar hoort de inzet van moderne middelen bij. Daarom bieden wij onze online bezoekers nu ook de mogelijkheid om via Whatsapp contact te hebben.

 • Cookie-policy

  Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op uw computer, smartphone of tablet wordt bewaard. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 • Archiefweb

  06 augustus 2019

  Oude website zichtbaar in archiefweb

 • Beleid en regelgeving

  De gemeente doet haar best om u een compleet overzicht van alle geldende verordeningen aan te bieden via de website www.overheid.nl.

 • Vacatures

  Wij bieden interessante vacatures voor zowel ambitieuze starters als voor professionals die toe zijn aan een nieuwe stap in hun loopbaan.

 • Zoekresultaten

 • Politiek & Bestuur

  live vergaderingen

 • Sitemap

 • Aansprakelijkstelling van de gemeente

  Vindt u dat u schade heeft geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Of door gebreken in het onderhoud van gemeentelijke objecten (wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken, etc.)? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is, vergoedt zij uw kosten.

 • Klachten over gemeentelijk handelen

  De gemeente Papendrecht is een klantgerichte gemeente. Toch gebeurt het dat onze klanten, de burgers, niet tevreden zijn over iets dat een medewerker of bestuurder van de gemeente doet. U bent bijvoorbeeld ontevreden over de uitvoering van een taak van de gemeente, u vindt dat u onvriendelijk bent behandeld of de gemeente doet niet wat ze belooft. De gemeente heeft voor die gevallen een klachtenregeling waarvan u gebruik kunt maken.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Het bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Het bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u bij de gemeente een melding doen voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding).

 • Bibob-toets bij aanvraag omgevingsvergunning

  Wie een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of activiteit Milieu (activiteiten inrichtingen Wet Milieubeheer of beperkte milieutoets) aanvraagt kan te maken krijgen met de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).

 • Bingo organiseren

  Wilt u als vereniging een klein kansspel (zoals bingo) organiseren? Dan doet u hiervan melding bij de gemeente. Verenigingen en dergelijke mogen alleen af en toe bingo's organiseren. Zij mogen bingo's niet als doel hebben. U mag geen commerciële (winstgevende) bingoactiviteiten organiseren.

 • Collectevergunning

  Wanneer u voor een goed doel geld of goederen in wilt zamelen of een intekenlijst wilt aanbieden, dan heeft u een collectevergunning nodig.

 • Venten

  Voor het huis-aan-huis of in de openbare ruimte (lopend) verkopen of aanbieden van producten of diensten in de gemeente Papendrecht heeft u geen ventvergunning nodig.

 • Park Slobbengors en Industrieweg

  De gemeente is gestart met de aanleg van park Slobbengors gelijktijdig met de reconstructie van de Industrieweg. Het project verloopt in drie fasen. Medio 2019 zal het voornaamste deel zijn afgerond.

 • Den Briel

  Parkeerterrein Den Briel wordt vanaf 18 februari omgebouwd tot groenvoorziening. Het terrein is omstreeks 2008 aangelegd als tijdelijk parkeerterrein voor het noodwinkelcentrum. Nu er in de directe omgeving voldoende parkeercapaciteit is bijgebouwd, is de tijd aangebroken om ook dit deel van de openbare ruimte rond het centrum definitief in te richten.

 • Papendrecht Zichtbaar nabij

  De gemeente wil de komende weken graag in gesprek met inwoners en bedrijven om die ideeën te horen. Tenslotte heet het coalitieakkoord Zichtbaar nabij. En dat maakt dit college de komende tijd heel concreet.

 • Ontmoeting en verbinding met jongvolwassenen

  De komende maanden zal er aandacht besteed worden aan jongvolwassenen. Het betreft een pilot, die de uitvoering is van de raadbrede motie om meer verbinding en ontmoeting te faciliteren voor jongvolwassenen (18-25 jaar).

 • Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2019

 • Stemmen, zelf stemmen

  Alle Nederlandse ingezetenen van 18 jaar en ouder hebben het recht om hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, in Provinciale Staten, in het Europese Parlement en in de gemeenteraden te kiezen.

 • Verklaring ondersteuning politieke partijen

  Elke nieuwe politieke partij heeft verklaringen van kiezers nodig die hen als partij ondersteunen.

 • Verkiezing Europees Parlement

  Er zijn 2 vormen van volmacht: de onderhandse volmacht door overdracht van de oproepingskaart of stempas en de schriftelijk aangevraagde volmacht.

 • Subsidie Algemeen

  De gemeente Papendrecht stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om maatschappelijke voorzieningen en initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid.

 • Incidentele subsidie

  De gemeente Papendrecht stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om éénmalige of kortdurende maatschappelijke initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid.

 • Jeugdsportsubsidie

  De gemeente stelt jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar aan sportverenigingen zonder commercieel oogmerk ten behoeve van jeugdsport. Doel van de jeugdsportsubsidie is enerzijds het stimuleren van sporten en beweging van de Papendrechtse jeugd en anderzijds het organiseren van projecten door onder andere sportverenigingen met een breder bereik dan de eigen jeugdleden.

 • Echtscheiding inschrijven

  Het verzoek tot echtscheiding wordt door een advocaat ingediend bij de rechtbank, dat kan nooit bij de gemeente. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Zodra deze uitspraak definitief is, stuurt de rechter deze uitspraak via de advocaat naar de ambtenaar van de burgerlijke stand naar de plaats waar eerder het huwelijk plaatsvond.

 • Ouderlijk gezag

  Alle minderjarigen, dus iedereen jonger dan 18 jaar, staan onder het gezag van één of meer volwassenen. Meestal zijn dit beide ouders of is het één van hen.

 • Inburgeren

  Iedereen die moet inburgeren is zelf verantwoordelijk voor de inburgering, het kiezen van een cursus en het betalen daarvan. Of u moet inburgeren hoort u van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • Voornaam wijzigen

  Het is in bepaalde persoonlijke omstandigheden mogelijk om uw huidige voornaam te wijzigen in een andere voornaam.

 • Verwijderen van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) bij adoptie

  Bij adoptie kunt u bepaalde gegevens uit de BRP laten verwijderen.

 • Verwijderen van gegevens uit de Basisregistratie personen bij een geslachtswijziging

  Bij een geslachtswijziging kunt u bepaalde gegevens uit de Basisregistratie personen laten verwijderen.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Iedere burger is verplicht alle officiële documenten te tonen die nodig zijn voor de juiste registratie van zijn persoonsgegevens in de Basisregistratie personen. Dit geldt ook voor gebeurtenissen die zich in het buitenland hebben voorgedaan. Voorbeelden van deze documenten zijn uw geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.

 • Naamswijziging

  Het is in bepaalde persoonlijke omstandigheden mogelijk om uw achternaam (geslachtsnaam) te laten veranderen. Dit vraagt u aan bij de Dienst Justis. Wilt u uw voornaam veranderen? Neem dan contact op met een advocaat. Deze kan dan voor u een procedure bij de rechtbank starten.

 • Slopen van pand of woning

  U doet een sloopmelding als uw hoeveelheid sloopafval meer is dan 10 m3. Komt er bij de sloop ook asbest vrij, dan doet u altijd een melding. Het melden van asbest is niet afhankelijk van de hoeveelheid sloopafval.

 • Bouwen en verbouwen

  Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente

 • Collegeprogramma 2014-2018 Onderwijs en Arbeidsmarkt

  In 2012 is Papendrecht gestart met het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt. In het collegeprogramma 2014-2018 van de gemeente Papendrecht is vastgelegd dat ‘Onderwijs en arbeidsmarktbeleid’ een speerpunt is en blijft.

 • Onderwijs & Arbeidsmarkt

  Papendrecht heeft fantastische bedrijven, onder meer op het gebied van techniek, lucht- en scheepvaart. Bedrijven die wereldwijd actief zijn en een sterke positie hebben op de markt. Die positie willen ze natuurlijk graag behouden of verder versterken. Het is daarom ook erg belangrijk dat bedrijven oog hebben voor de medewerkers van de toekomst. Om dat te bevorderen werken de bedrijven samen met scholen (BO en VO) en de gemeente.

 • Onderwijslocaties in Papendrecht

  Papendrecht telt 16 basisscholen, 3 scholen voor het voortgezet onderwijs en 2 bedrijfsscholen.

 • Structuurvisie Papendrecht 2020

  De gemeente Papendrecht heeft op 2 juli 2009 de 'Structuurvisie Papendrecht 2020 - een venster naar de toekomst' vastgesteld. Met het in werking treden van de nieuwe Wro (1 juli 2008) vormt de structuurvisie een belangrijk gemeentelijk beleidsdocument.

 • Over Papendrecht

  Algemene informatie over de gemeente Papendrecht.

 • Registratie handelaren en opkopers (het voorkomen van heling)

  Als ondernemer wilt u erop kunnen vertrouwen dat de tweedehands spullen die u inkoopt, niet gestolen zijn. Een opkopersregister helpt u daarbij.

 • Verordeningen, beleid en regelgeving

  Gemeenten mogen zelf regels maken over bepaalde onderwerpen. Deze regels liggen vast in verordeningen en beleidsregels. Via deze pagina vindt u alle verordeningen en de meeste beleidsregels. Wij werken eraan om de overige beleidsregels zo snel mogelijk te plaatsen.

 • Programmaplan Dienstverlening

  Het Programmaplan Dienstverlening 2018-2020 is begin 2018 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het programmaplan geeft de visie met betrekking tot dienstverlening voor de komende jaren weer en welke acties worden ondernomen.

 • IBAN nummer Gemeente Papendrecht

  Hier vindt u het IBAN-nummer van de gemeente Papendrecht

 • Emigratie (verhuizen naar het buitenland)

  U doet bij uw woongemeente aangifte van vertrek naar het buitenland wanneer u voor langer dan acht maanden of definitief naar het buitenland vertrekt.

 • Adresonderzoek starten

  Staan er mensen op uw adres ingeschreven, die niet (meer) bij u wonen? Of heeft iemand een briefadres bij u, maar kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten.

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Komt u uit het buitenland en blijft u voor het eerst minstens 4 maanden van een half jaar in Nederland, dan moet u ingeschreven worden. Dit geldt ook voor burgers die al eerder in Nederland ingeschreven hebben gestaan maar uitgeschreven zijn vóór 1 oktober 1994. Zodra u rechtmatig in Nederland mag verblijven wordt u ingeschreven.

 • Immigratie (hervestiging vanuit het buitenland)

  Wanneer u zich vanuit het buitenland opnieuw in Nederland vestigt, moet u hiervan binnen 5 dagen bij de gemeente persoonlijk aangifte doen.

 • Verhuizen binnen en naar Papendrecht

  Wanneer u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen 5 dagen na uw verhuizing doorgeven aan de gemeente. Het doorgeven van uw verhuizing is gratis. Afhankelijk van uw situatie heeft u verschillende stukken nodig. Verderop in deze pagina leest u daar meer over.

 • Briefadres

  U moet ingeschreven staan op het adres waar u woont of verblijft. In uitzonderingsgevallen kunt u zich op een briefadres laten inschrijven, bijvoorbeeld bij verblijf in bepaalde instellingen voor gezondheidszorg, kinderbescherming of in een penitentiaire instelling. Of u in aanmerking komt voor een briefadres, is altijd maatwerk. Dien dus altijd een aanvraag in. De gemeente beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

 • Cultuur

  Papendrecht kent een groot aantal verenigingen en instellingen met een rijk cultuuraanbod. De verschillende vormen van vrijetijdsbesteding zorgen er voor dat Papendrechters zich kunnen ontplooien, ontspannen, vertier kunnen hebben en talent kunnen ontwikkelen. Ook dát maakt Papendrecht prettig om te wonen en te recreëren.

 • Nooddocument om te reizen

  Een nooddocument is een tijdelijke vervanging van een gewoon reisdocument. Als u op het punt staat op reis te gaan maar geen geldig reisdocument heeft, dan kunt u een nooddocument bij de Koninklijke Marechaussee aanvragen.

 • Duurzaamheidsthema's

  Uit een bewonerspeiling komt naar voren dat Papendrechters duurzaamheid belangrijk vinden. Velen zijn er ook zelf in meer of mindere mate actief mee bezig en willen graag een bijdrage leveren aan een lokale agenda duurzaamheid.

 • Archeologie en erfgoedbeleid

  De Beleidsnota archeologie gaat in op het archeologiebeleid van de gemeente Papendrecht. Dit beleid is gebaseerd op de Archeologische verwachtings- en beleidskaart.

 • Kadastrale gegevens Papendrecht

  Soms heeft u kadastrale informatie nodig. Bijvoorbeeld als u wilt weten wie de eigenaar is van een woning of waar de grens van uw perceel precies ligt. Voor een officiëel kadastraal uittreksel of het laten uitzetten van een perceelsgrens in het terrein kunt u terecht bij het Kadaster.

 • Ophaalservice HVC

  Afvalinzamelaar HVC is verantwoordelijk voor een zorgvuldige inzameling van alle huishoudelijke afvalstoffen binnen de gemeente Papendrecht. U kunt een afspraak maken met de Ophaalservice van HVC, wanneer u een grote partij afval heeft. HVC kan maximaal 50 adressen per week afhandelen, dus vol=vol. Als de week vol is dan wordt u ingepland in de week daarop.

 • Ontkenning vaderschap door de moeder bij overlijden van haar echtgenoot

  Een moeder kan ontkennen dat haar overleden echtgenoot de vader is van haar kind.

 • Aangifte van Overlijden

  Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt wordt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een akte opgemaakt. Dit gebeurt in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

 • Naamskeuze kind

  Bij de aangifte van het eerste kind uit uw huwelijk of bij de erkenning (ongeboren vrucht) van een eerste kind, kunt u de geslachtsnaam van het kind kiezen. U kunt daarbij kiezen tussen de geslachtsnaam van de vader of die van de moeder.

 • Nieuws over Chemours/Dupont

  Hier vindt u informatie over het bedrijf Chemours/Dupont in Dordrecht. Ook delen wij hier correspondentie over het bedrijf, beantwoording van raadsvragen enz. De gemeente Papendrecht trekt in deze zaak samen op met de gemeenten Dordrecht en Sliedrecht.

 • Veelgestelde vragen

  Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de Algemene begraafplaats Papendrecht.

 • Inleiding

  Niemand staat graag stil bij de dood. Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest of als u een uitvaart wilt regelen.

 • Nieuws

  Actuele informatie over de Algemene begraafplaats Papendrecht.

 • Postadres

  Gemeente Papendrecht
  Afd. Begraafplaats
  Postbus 11
  3350 AA Papendrecht

 • Risicokaart

  De risicokaart geeft inzicht in de risico’s in uw omgeving. Denk aan bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, de aanwezigheid van een LPG-station of aan plekken waar water tot overlast kan leiden. Met de kaart kunt u inzoomen op locaties in uw directe leef-, woon- en werkomgeving. De risicokaart wordt onderhouden door de Provincie Zuid-Holland en bevat gegevens van alle overheden.

 • Rioolonderhoud

  Riolering is onmisbaar in onze moderne maatschappij. Het zorgt voor inzameling en transport van afvalwater en voor goede afwatering van de bebouwde gebieden. De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofdriool en de huiseigenaren zijn verantwoordelijk voor de huisaansluitingen. Hieronder leest u meer over het onderhoud van het riool.

 • Grondwater

  Informatie over grondwater, grondwateroverlast en hoe die kan worden verholpen.

 • Rampenbestrijding

  Het bestrijden van rampen en zware ongevallen wordt verricht door de brandweer in samenwerking met politie en andere hulpverleningsinstellingen. Om rampen en calamiteiten te voorkomen wordt voor risicovolle inrichtingen (bedrijven die bijvoorbeeld werken met gevaarlijke en/of brandgevaarlijke stoffen) een rampbestrijdingsplan opgesteld.

 • Politiekeurmerk Veilig Wonen

  Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) hebben tot 50% minder kans op een geslaagde inbraak! Het is niet slechts een middel tegen inbraken, het keurmerk gaat ook criminaliteit en overlast in de buurt tegen.

 • Tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet

  Als eigenaar mag u uw leegstaande woning in bepaalde situaties onder voorwaarden tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning te koop staat. Wanneer u uw woning wilt verhuren, dient u hiervoor toestemming te vragen van uw hypotheekverstrekker.

 • Planschade

  Bij schade door maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening kunt u in aanmerking komen voor tegemoetkoming van zogenaamde planschade. Uw woning kan in waarde gedaald zijn of u heeft verlies van inkomen.

 • Rioolaansluiting

  U bent als eigenaar van de woning of pand ook eigenaar van uw gehele rioolaansluiting. De gemeente Papendrecht verzorgt uw rioolaansluiting in de openbare ruimte, op uw kosten. Voor de uitvoering van de rioolaansluiting op uw eigen terrein moet u zelf zorg dragen.

 • Rampen en Crisis

  Als u de sirene hoort gaat u direct naar binnen. Vervolgens sluit u de ramen en deuren. U sluit ook alle ventilatiekanalen en –roosters. Daarna zet u de televisie, radio of computer aan.

 • Corine Verver

  Corine Verver Wethouder

 • Arno Janssen

  Arno Janssen Wethouder

 • Pieter Paans

  Pieter Paans Wethouder

 • Kees de Ruijter

  Kees de Ruijter Wethouder

 • Aart-Jan Moerkerke

  Aart-Jan Moerkerke Burgemeester

 • Sportadviesraad

 • Culturele adviesraad

 • Pieter-Jan den Dekker

  Pieter-Jan den Dekker Fractievoorzitter ChristenUnie

 • Arjan Kosten

  Arjan Kosten Fractievoorzitter SGP

 • Sandra Verdoorn

  Sandra Verdoorn Raadslid PAB

 • Marco de Haas

  Marco de Haas Fractievoorzitter VVD

 • Ad Tromp

  Ad Tromp Raadslid PAB

 • André Stremler

  André Stremler Fractievoorzitter PAB

 • Peter Stremler

  Peter Stremler Raadslid PAB

 • Derya Yildiz-Karso

  Derya Yildiz-Karso Fractievoorzitter PvdA

 • Jaap Hoogeveen

  Jaap Hoogeveen Raadslid PAB

 • Ruud Lammers

  Ruud Lammers Fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht

 • Leon van den Dool

  Leon van den Dool Raadslid CDA

 • Bert Grimmius

  Bert Grimmius Fractievoorzitter GroenLinks

 • José van der Tak

  José van der Tak Raadslid Onafhankelijk Papendrecht

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina