Uitleg van de regels

Verordening op de  Rekenkamercommissie

In de Verordening op de Rekenkamercommissie (pdf, 22 kB) van de gemeente Papendrecht zijn onder meer samenstelling en wijze van benoeming van de leden van de commissie geregeld. Ook is vastgelegd op welke wijze en door wie de commissie wordt ondersteund, dat de commissie onderwerpen die zij onderzoekt zelf vaststelt en dat de gemeenteraad de commissie een gemotiveerd verzoek kan doen tot instelling van een onderzoek. In deze verordening is verder opgenomen dat de Rekenkamercommissie voor feitelijke uitvoering van onderzoek derden kan inschakelen, hetgeen in de praktijk over het algemeen het geval is.

Reglement van Orde

In het Reglement van Orde (pdf, 28 kB) voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Rekenkamercommissie is vastgelegd welke taken voorzitter, secretaris en leden zoal hebben, op welke wijze men te werk gaat bij onderzoek en aan welke eisen onderzoek moet voldoen.

Zo houdt de commissie bij de keuze van onderwerpen voor onderzoek de volgende criteria in ogenschouw:

  • het onderzoek levert een toegevoegde waarde: het onderzoek moet informatie opleveren waarover de raad en het college nog niet beschikt;
  • het onderwerp draagt risico’s van ineffectiviteit of ondoelmatigheid in zich;
  • het onderwerp is actueel en heeft en groot maatschappelijk en/of financieel belang;
  • het onderwerp raakt direct of indirect het belang van de inwoners;
  • opeenvolgende onderzoeken (bijv. op hetzelfde beleidsterrein of binnen dezelfde sector) vinden niet of zo min mogelijk plaats;
  • het onderzoek moet zoveel mogelijk leiden tot concrete verbeteringen van het functioneren van de gemeente en/of tot het lerend vermogen van de organisatie.

Missie en Werkwijze van de Rekenkamercommissie

In de Missie en Werkwijze van de Rekenkamercommissie (pdf, 151 kB) is vastgelegd dat de missie van de rekenkamercommissie is een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de gemeente en van de instellingen en partijen die door de gemeente worden gesubsidieerd. Diot doet de commissie door inzicht te verschaffen in dit functioneren en waar mogelijk aanbevelingen te doen om dit te verbeteren. De commissie richt zich met haar onderzoeken in de eerste plaats tot de gemeenteraad  en brengt daarnaast de onderzoeksresultaten onder de aandacht van de inwoners.

Openbaarheid

Al deze documenten zijn openbaar en kunt u desgewenst downloaden, dat geldt ook voor de  onderzoeksrapporten die zijn afgerond.