Onderzoek 2018

Onderzoek Economisch beleid en perspectief gemeente Papendrecht en onderzoek Budgetoverschrijding vernieuwbouw gemeentehuis.

Onderzoek economie

De Rekenkamercommissie Papendrecht kwam in mei 2018 met het onderzoeksrapport "Economisch beleid en perspectief gemeente Papendrecht" (pdf, 78 kB).

Het onderzoek richtte zich op drie vragen:

  1. doet de gemeente Papendrecht de goede dingen (beleid),
  2. doet de gemeente Papendrecht deze dingen op een goede manier (maatregelen en afspraken) en
  3. levert het iets op (resultaat).

Conclusies en aanbevelingen

De Rekenkamercommissie stelt dat de beleidskeuzes aansluiten bij de opgaven, maar dat een actuele doorvertaling van de Groeiagenda 2030 in het eigen lokale beleid mist. De structurele onderbesteding van middelen is een indicatie dat de gemeente niet de juiste maatregelen inzet of het ontbreekt aan realisatiekracht, aldus de Rekenkamercommissie. Stem goed af wat regionaal gebeurt, en wat lokaal, luidt dan ook het advies. Een andere aanbeveling is om jaarlijks verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over hetgeen daadwerkelijk is uitgevoerd (lokaal en regionaal). De laatste aanbeveling: maak tijd vrij om als regionale verbinder te opereren.

Raadsbesluit

In de raadsvergadering van 5 juli 2018 nam de gemeenteraad het besluit (pdf, 78 kB) om de conclusies en aanbevelingen uit het rapport 'Economisch beleid en perspectief gemeente Papendrecht' te onderschrijven. Het college is opdracht gegeven om de raad binnen zes maanden te informeren over de genomen en nog te nemen acties naar aanleiding van de aanbevelingen.

Onderzoek vernieuwbouw

De Rekenkamercommissie van Papendrecht heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzocht hoe het kon gebeuren dat de verbouwing van het gemeentehuis 1 miljoen euro duurder werd dan was voorzien. Het onderzoek heeft geleid tot een aantal conclusies en aanbevelingen, met het advies deze uit te werken in een nieuwe 'werkwijze grote projecten gemeente Papendrecht'.

Het benodigde investeringsbudget voor de vernieuwbouw van het gemeentehuis was geraamd op circa 5,5 miljoen euro. Dit bedrag is met circa 1 miljoen euro overschreden. De Rekenkamercommissie heeft BMC Onderzoek de opdracht gegeven een evaluatieonderzoek uit te voeren. In het onderzoeksrapport is een reconstructie gemaakt van de besluitvorming gedurende de periode 2013 tot en met het voorjaar van 2018. Ook is de informatievoorziening aan de gemeenteraad onderzocht.

Lessen voor grote projecten

De Rekenkamercommissie constateert onder andere dat de voorbereiding, aanbesteding n uitvoering van de vernieuwbouw onder tijdsdruk stonden vanwege een strakke planning. Er is geen risicoanalyse uitgevoerd en vanwege gebrek aan capaciteit is tussentijds besloten voor het inhuren van externe directievoering en projectleiding. De complexiteit van de opgave is onderschat.

De heer R. Clayden (voorzitter van de Rekenkamercommissie) legt uit: "Er is op pragmatische wijze en naar bevind van zaken gewerkt met de focus op een goed resultaat. De eisen van projectmanagement zijn onvoldoende ingevuld. We hebben echter geen grove fouten of ernstige nalatigheden geconstateerd. Het eindresultaat heeft geleid tot tevredenheid van de gebruikers, waaronder inwoners, medewerkers en (duo)raadsleden. De gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie kunnen uit het rapport lessen halen voor de toekomst."

Raadsbesluit

De gemeenteraad nam op 13 december 2018 het besluit om de conclusies en aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport 'Budgetoverschrijding vernieuwbouw gemeentehuis' (pdf, 1 Mb) over te nemen.