Onderzoek 2016

Onderzoek naar de sturing in het sociaal domein.

Hoe kan de raad sturen op de samenwerkingsrelaties die zijn aangegaan in het sociaal domein na de drie decentralisaties uit 2015? Anders gezegd: hoe kun je als raad bij regionale samenwerking dan toch de juiste stem hebben bij het vaststellen en uitvoeren van beleid op het gebied van de jeugdzorg (Jeugdwet), de langdurige zorg (Wmo/Zorgverzekeringswet/Wet langdurige zorg) en de zorg voor het aan het werk helpen van zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet)?

Deze vragen stonden centraal in het recente onderzoek van de Rekenkamercommissie Papendrecht, afgerond op 31 augustus 2016, getiteld: "Onderzoek naar de sturing in het sociaal domein" (pdf, 449 kB).  De Rekenkamercommissie constateert dat er op lokaal niveau nog steeds genoeg te kiezen valt en dat de informatievoorziening in de richting van de raad beter kan. Daarom adviseert de Rekenkamercommissie om de verschillende regionale rapportages die er nu zijn te bundelen tot een overzichtelijk document voor het Papendrechtse sociaal domein. Dan heeft de raad van Papendrecht een beeld van wat zich binnen het sociaal domein afspeelt en is het makkelijker om bij te sturen. Daarnaast adviseert de Rekenkamercommissie een duidelijk verband te leggen tussen de eigen lokale voorzieningen en de maatwerkvoorzieningen die regionaal worden ingekocht door ervoor te zorgen dat elke gebruikersgroep op maat gesneden informatie krijgt - bijv. details voor de managers en een algeheel overzicht voor de raad.

In de raadsvergadering van 13 oktober 2016 (pdf, 588 kB) besloot de raad van Papendrecht om de conclusies en de aanbevelingen uit het rapport in zijn geheel over te nemen.