Rapport 'Verbonden partijen gemeente Papendrecht'

Analyse van de financiële risico’s, informatieverstrekking en beleidsbeïnvloeding.

Noemenswaardige aanbevelingen uit het onderzoeksrapport zijn: kom als raad en college met elkaar tot afspraken over de verdere ontwikkeling van de programmabegroting, bijvoorbeeld waar het gaat om de kwaliteit van de begroting, de wijze waarop het onderzoeksrapport verder wordt uitgewerkt en bezie nader de wijze waarop de gemeenteraad actief bij het begrotingsproces kan worden betrokken.

Het rapport wordt daarna besproken in de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën (REF) op 07 september 2006. De commissie besluit dat er niet direct (in september 2006), maar in januari 2007 een workshop zal worden georganiseerd over dit rapport, omdat er dan een begroting voor 2007 voor zal liggen die naar de commissie verwacht mede zal zijn gebaseerd op het rapport van de rekenkamercommissie. Daarbij vindt deze raadscommissie dat er dan ook meer tijd zal zijn om de bevindingen van zo’n  workshop mee te geven voor de daaropvolgende begroting.

De betreffende workshop (raadsbreed) wordt op 17 januari 2007 gehouden en daarop komt de commissie REF terug in haar vergadering van 15 februari 2007, waarin van gedachten gewisseld wordt over twee vragen: welke conclusies trekt de commissie uit de bevindingen van de workshop van 17 januari 2007 en wat wil de commissie meegeven aan het college hieromtrent?

De commissie komt tot de volgende conclusies, resp. geeft het volgende mee aan het college:

  • de (door de extern adviseur) op schrift gestelde conclusies n.a.v. de workshop worden in  hoofdlijnen onderschreven;
  • het is niet nodig het huidige aantal programma’s (3) in de begroting aan te passen ;
  • er dient een traject te worden gestart om te komen tot betere indicatoren (niet om te  komen tot meer) en het college wordt verzocht terzake met verbetervoorstellen te komen;
  • de behandeling van de komende Voorjaarsnota komt bij wijze van proef eerst aan de  orde in commissieverband en de voorzitter komt daartoe met een procesvoorstel in  samenspraak met de griffier (en de portefeuillehouder);
  • de behandeling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad wordt gezien als het geschikte  moment om algemene politieke beschouwingen (in eerste termijn) te houden en de  behandeling van de begroting daarna wordt gezien als een soort daarop volgende,  tweede en kortere termijn.