Rekenkamer Papendrecht

Hoe de gemeente haar werk doet moet te controleren zijn. Dat is in de eerste plaats een taak van de gemeenteraad. De rekenkamer is daar een aanvulling op. De rekenkamer onderzoekt voor de gemeenteraad en de inwoners of het gemeentelijk beleid zinvol, zuinig en zorgvuldig is?

De samenstelling rekenkamercommissie is te vinden op: https://raad.papendrecht.nl/wie-is-wie/Rekenkamer

De Rekenkamercommissie functioneert op basis van het Reglement van Orde van de Rekenkamer en de Verordening op de Rekenkamer. 

De Rekenkamer beschikt jaarlijks over €  33.000,- voor haar werkzaamheden.

De Rekenkamer blikt in haar jaarverslagen terug op de onderzoeken/activiteiten die zijn uitgevoerd, en in het jaarplan blikt de Rekenkamer vooruit. 
Jaarverslagen of jaarplannen kunt u opvragen via griffie@papendrecht.nl.

Onderzoek 2023

Onderzoek duurzaamheidsbeleid               
De rekenkamer Papenrecht heeft in oktober 2023 het rapport Onderzoek duurzaamheidsbeleid gepresenteerd aan de raad. Hierin kunt u lezen of het gemeentelijk beleid doeltreffend en doelmatig is om de energiedoelstellingen te bereiken. Welke stappen kunnen nog worden gezet, en in hoeverre is de ambtelijke organisatie in staat het duurzaamheidsbeleid te realiseren?
In de raadsvergadering van 2 november 2023 heeft de raad o.a. het besluit  genomen om de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen. 

Onderzoeken van de rekenkamer van voorgaande jaren kunt u opvragen via griffie@papendrecht.nl