2023

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 31-01-2023

 

 

1

 

Opening en vaststellen agenda

2.

 

Openbare besluitenlijst college 24 januari 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 24 januari 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Collegevoorstel Zorg- en Veiligheidshuis

Besluit:

 1. In te stemmen met een voortzetting van de positionering van het Zorg- en Veiligheidshuis als onafhankelijke werkorganisatie onder beheer van de gemeente Dordrecht.
 2. Akkoord te gaan met de verhoging van de inwonerbijdrage van € 0,64 naar € 1,33, vanaf 2024, die te zijner tijd wordt vastgelegd via de Perspectiefnota
 3. In te stemmen met de actualisatie van het samenwerkingsconvenant en het aangaan van de bijdrage-overeenkomst.

Conform

4.

 

Voorstel - Aanpassing legesverordening 2023

Besluit:

 1. Het tarief van de volgende artikelen in de hoofstukken 2 en 3 van de actuele legesverordening aan te passen naar het nieuwe tarief:

Voor de reisdocumenten:

 • de artikelen 1.2.1.1, 1.2.2.1 en 1.2.3.1 van € 75,80 naar € 77,87 aan te passen
 • de artikelen 1.2.1.2, 1.2.2.2, 1.2.3.2 en 1.2.4 van € 57,30 naar € 58,89 aan te passen
 • het artikel 1.2.5.1 van € 68,50 naar € 70,38 aan te passen
 • het artikel 1.2.5.2 van € 36,95 naar € 37,99 aan te passen
 • het artikel 1.2.6 van € 32,90 naar € 33,38 aan te passen
 • het artikel 1.2.7 van € 51,60 naar € 53,01 aan te passen

Voor de rijbewijzen:

 • het artikel 1.3.1 van € 41,60 naar € 44,65 aan te passen
 • het artikel 1.3.3 van € 24,50 naar € 30,00 aan te passen

Conform

5.

 

Voorstel - Communicatie uitslag draagvlakmeting BIZ

Besluit:

 1. De RIB over de uitkomst van de draagvlakmeting vast te stellen. 
 2. Het persbericht over de uitslag van de draagvlakmeting vast te stellen. 
 3. De juiste versies van het persbericht en de RIB op 9 februari te publiceren en te verzenden.

Conform

6.

 

Voorstel - Gedoogbeschikking slaapschip vluchtelingen Industrieweg 11 (de loswal) te Papendrecht

Besluit:

 1. Een tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen op een riviercruiseschip aan de loswal aan de Industrieweg 11 te Papendrecht onder de voorwaarden genoemd in de gedoogbeschikking te gedogen, in strijd met het ter plaatse geldend planologisch regime.
 2. Diverse (tijdelijke) bouwwerken op de kade voor inzameling van afval en de opslag van schoon en vuil water dan wel een gelijkwaardige oplossing voor deze faciliteiten te gedogen.

Conform

7.

 

Afdoening toezegging en beantwoording technische vragen over IVP

Besluit:

 1. De beantwoording van de toezeggingen gedaan in de commissie ABZ van 6 januari 2023 over het IVP vast te stellen.
 2. De beantwoording van de technische vragen gesteld door de fractie D66 over het IVP vast te stellen.
 3. De beantwoording van de toezeggingen en de beantwoording van de technische vragen over het IVP te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

8.

 

Voorstel - Aftreden twee leden Culturele Adviesraad

Besluit:

 1. Mevrouw M. Lanser-van de Velde te ontheffen van haar verplichtingen voor de Culturele Adviesraad met ingang van 1 januari 2023.
 2. Mevrouw S. Ploos van Amstel-Benard te ontheffen van haar verplichtingen voor de Culturele Adviesraad met ingang van 1 januari 2023.

Conform

 

Vastgesteld op 7 februari 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                          de waarnemend burgemeester,                                             

J.M. Ansems MSc                    mr. drs. A.M.M. Jetten

     

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 24-1-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

2.

 

Openbare besluitenlijst college 17 januari 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 17 januari 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Openbare besluitenlijst college 19 januari 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 19 januari 2023 vast te stellen.

Conform

4.

 

Voorstel - Verkoop Oosteind 24

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het intrekken van het bod op Oosteind 24 door de hoogste bieder. 
 2. In te stemmen met de verkoop van Oosteind 24 voor het bedrag van € 288.000,-

Conform

5.

 

Voorstel - Beantwoording van vragen over (graaf)werkzaamheden in het Havenhoofd

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de brief van een bezorgde inwoner aan uw college en aan de raad met vragen over graafwerkzaamheden op Het Havenhoofd.
 2. In te stemmen met de beantwoording van de vragen zoals opgenomen in bijgevoegde brief. 
 3. De brief te verzenden aan de bewoner van Het Havenhoofd.

Conform

6.

 

Voorstel - Monitoringsoverleg Groeiagenda

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over het Monitoringsoverleg van de Groeiagenda vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het Monitoringsoverleg van de Groeiagenda te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

7.

 

Voorstel - Aanwijzing toezichthouders Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team

Besluit:

 1. De medewerkers werkzaam bij het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) aan te wijzen als toezichthouder voor de navolgende wetten en verordeningen:
  1. Alle wetten genoemd in de domeinlijst als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Domeinlijsten van de betreffende Buitengewoon Opsporingsambtenaar;
  2. De volgende verordeningen/wetten met de bijbehorende regels:
   • Algemene plaatselijk verordening gemeente Papendrecht;
   • Afvalstoffenverordening gemeente Papendrecht;
   • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
   • Wet basisregistratie personen;
   • Alcoholwet;
   • Wet op de kansspelen;
   • Huisvestingswet 2014 c.q. Huisvestingsverordening gemeente Papendrecht;
   • Winkeltijdenwet c.q. Verordening winkeltijden gemeente Papendrecht;
   • Havenbeheersverordening gemeente Papendrecht of HbvD.
 2. Ter uitvoering van het voorgaande beslispunt, de procesregisseur van het ROBT een machtiging te verlenen om namens de gemeente de benodigde legitimatiebewijzen af te geven en te ondertekenen.

Conform

8.

 

Voorstel - Machtigen oninbaar verklaren belastingvordering

Besluit:

 1. Het besluit "Overdracht bevoegdheid oninbaar verklaren belastingvordering Gemeente Papendrecht" vast te stellen.

Conform

 

Vastgesteld op 31 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                          de waarnemend burgemeester,

                                            

J.M. Ansems MSc                    mr. drs. A.M.M. Jetten

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 19-1-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Voorstel - Raadsinformatiebrief collegeprogramma 2022-2026

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over het collegeprogramma 2022-2026 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het collegeprogramma 2022-2026 te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

3.

 

Voorstel - Eerste begrotingswijziging 2023

Besluit:

 1. De eerste begrotingswijziging 2023, onderdelen 1 t/m 41, vast te stellen en door te geleiden naar de gemeenteraad.

Conform
 

Vastgesteld op 24 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                          de waarnemend burgemeester,                                             

J.M. Ansems MSc                     mr. drs. A.M.M. Jetten

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 17-1-2023

1.

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Openbare besluitenlijst college 10 januari 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 10 januari 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Inspraakprocedurebesluit boven- en ondergrondse inzamelvoorzieningen afval in Papendrecht

Besluit:

 1. Inspraakprocedurebesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen voor restafval in Papendrecht vast te stellen.
 2. Inspraakprocedurebesluit bovengrondse inzamelvoorzieningen in Papendrecht vast te stellen.

Conform

4.

 

Voorstel - Lange termijnfinanciering Stedin

Besluit:

 1. Goedkeuring te verlenen aan Stedin het afsprakenkader met de Staat te ondertekenen.
 2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken lange termijnfinanciering Stedin vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken lange termijnfinanciering Stedin te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

5.

 

Voorstel - Aanwijzings - en benoemingsbesluiten informatiebeheer

Besluit:

 1. Aan te wijzen als gemeentearchivaris de Gemeentearchivaris van Dordrecht
 2. Een Strategisch Informatieoverleg in te stellen

Conform

6.

 

Voorstel - Uitbrengen zienswijze op voorstel wijziging ingroeiperiode kostenverdeelsleutel GR Sociaal

Besluit:

 1. De raad voor te stellen om aan het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal geen zienswijze uit te brengen op de ingroeiperiode van de kostenverdeelsleutel.

Conform

7.

Voorstel - Veerpromenade 23

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over de ontwikkeling aan de Veerpromenade 23 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de ontwikkeling aan de Veerpromenade 23 te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

Vastgesteld op 24 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                          de waarnemend burgemeester,                                            

J.M. Ansems MSc                     mr. drs. A.M.M. Jetten

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 10-1-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Openbare besluitenlijst college 20 december 2022

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 20 december 2022 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Wijziging Bijdrageverordening 2023 GR Sociaal

Besluit:

 1. kennis te nemen van de conceptbijdrageverordening 2023 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GR Sociaal). 
 2. geen zienswijze uit te brengen op gewijzigde Bijdrageverordening en bijgevoegde conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal vast stellen.
 3. aan de raad voor te stellen om geen zienswijze uit te brengen op gewijzigde Bijdrageverordening 2023 GR Sociaal.

Conform

4.

 

Voorstel - Start tijdelijk sport- en cultuurfonds 2023

Besluit:

 1. Te starten met een tijdelijk sport- en cultuurfonds 2023

Conform

5.

 

Voorstel - Vaststelling algemene voorwaarden en tarieven 2023 - havens

Besluit:

 1. Binnenhavengeld tarieven 2023 vast te stellen.
 2. Algemene voorwaarden inclusief haventarieven 2023 vast te stellen.

Conform

6.

 

Voorstel - Verlenging duur convenant Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team

Besluit:

 1. In te stemmen met verlenging van het convenant Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team 2023-2025.

Conform

Vastgesteld op 17 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                          de waarnemend burgemeester,                                     

J.M. Ansems MSc                     mr. drs. A.M.M. Jetten