Openbare Besluitenlijsten Collegevergaderingen

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 6-2-2024

 

1

 

 

Opening en vaststellen agenda

 

2

 

 

Openbare besluitenlijst collegevergadering 30 januari 2024

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 30 januari 2024 vast te stellen.

Conform

3

 

 

Subsidieverordening aangepast sport intrekken

Besluit:

 1. De raad voor te stellen om de subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 in te trekken.
 2. Het mandaat uitvoering bevoegdheden op het gebied van de toepassing van de Subsidieverordening Aangepast Sporten in de regio Drechtsteden 2013 in te trekken.

Conform

4

 

 

Normenkader 2023

Besluit:

 1. Het Normenkader 2023 voor te leggen ter vaststelling aan de gemeenteraad.

Conform

5

 

 

Wijziging gemeenschappelijke regeling VRZHZ

Besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Conform

 

 

 

6

 

 

Sluiting

 

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving Vastgesteld op 13 februari 2024

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,                         de burgemeester,

 

 

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 30-1-2024

1

 

 

Opening en vaststellen agenda

Locoburgemeester Janssen opent de vergadering en meldt dat burgemeester Van Driel wegens ziekte afwezig is.

2

 

 

Openbare besluitenlijst collegevergadering 23 januari 2024

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 23 januari 2024 vast te stellen.

Conform

3

 

 

Aankoop pand Douwes Dekkerlaan 1B en investeringsbudget ontwikkeling gebied Douwes Dekkerlaan

Besluit:

 1. Het pand Douwes Dekkerlaan 1B aan te kopen voor een koopsom van € 550.000 (excl. overdrachtskosten) en een bijbehorende schadevergoeding van € 70.000 (excl. BTW).
 2. Het pand tot aan de feitelijke overdrachtsdatum "om niet" in gebruik te geven aan de huidige eigenaren.
 3. De raad voor te stellen een budget beschikbaar te stellen van € 650.000 voor de aankoop van het pand Douwes Dekkerlaan 1B, de overdrachtskosten en een schadevergoeding voor verhuiskosten.
 4. De raad voor te stellen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de ontwikkeling van het gebied Douwes Dekkerlaan tot woningbouwlocatie.

Conform

 

4

 

 

Papendrecht JOGG-gemeente inclusief Kind naar gezonder gewicht

Besluit:

 1. Het plan van aanpak JOGG vast te stellen.
 2. Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de stichting JOGG.
 3. Kennis te nemen van de door de burgemeester aan wethouder Kosten verleende volmacht om de overeenkomst te ondertekenen namens de gemeente Papendrecht.
 4. De raadsinformatiebrief over deelname aan JOGG vast te stellen.
 5. De raadsinformatiebrief over deelname aan JOGG te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

5

 

 

Aftreden lid Wmo-adviesraad

Besluit:

 1. Het lidmaatschap van de heer P. Bezemer van de WMO-adviesraad op zijn verzoek te beëindigen per 18 september 2023.

Conform

6

 

 

RIB Subsidievaststelling 2022

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over de Subsidievaststelling 2022 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de Subsidievaststelling 2022 te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

7

 

 

Tweede wijziging verordening Starterslening

Besluit:

 1. De raad voor te stellen de tweede wijziging van de verordening Starterslening gemeente Papendrecht vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen hiertoe € 500.000 te storten in het fonds Starterslening bij de SVn.

Conform

 

8

 

 

Aangaan nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Stroomlijn

Besluit:

 1. Een nieuwe dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met uitvoeringsorganisatie Stroomlijn.
 2. Kennis te nemen van de door de burgemeester aan wethouder Kosten verleende volmacht om de dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen namens de gemeente Papendrecht.

Conform

9

 

 

Instellen meldpunt Goed Verhuurderschap

Besluit:

 1. Het meldpunt ‘Goed Verhuurderschap’ Papendrecht in te stellen per 1 februari bij Sterk Papendrecht.
 2. De handhaving behorend bij goed Verhuurderschap als gemeente zelf uit te voeren.
 3. Het instellingsbesluit Meldpunt Goed Verhuurderschap vast te stellen.
 4. Het aanwijzingsbesluit Goed Verhuurderschap vast te stellen.
 5. De raadsinformatiebrief Goed Verhuurderschap vast te stellen.
 6. De raadsinformatiebrief Goed Verhuurderschap te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

10

 

 

Sluiting

 

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving Vastgesteld op 6 februari 2024

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,                         de burgemeester,

 

 

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel​​​​​​

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 23-1-2024

 

1.

 

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

 

Openbare besluitenlijst collegevergadering 16 januari 2024
Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 16 januari 2024 vast te stellen.

Conform

3.

 

 

Meerjarig Ontzorgings Programma Isolatie

Besluit:

 1. Samen met Sliedrecht, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam en Zwijndrecht één intermediair te selecteren voor de uitvoering van een meerjarige ontzorgingsaanpak isolatie;
 2. De Servicegemeente Dordrecht, uit naam van Smart Delta Drechtsteden, te mandateren als opdrachtgever;
 3. €526.000 van de beschikbare SpUk-gelden in te zetten voor voor een meerjarige ontzorgingsaanpak in de periode 2024-2026;
 4. €166.000 van de beschikbare SpUk-gelden ter beschikking te stellen aan de Servicegemeente Dordrecht voor het inzetten van een intermediar
 5. €60.500 van de beschikbare SpUk-gelden ter beschikking te stellen aan de Servicegemeente Dordrecht voor een communicatie- en marketingcampagne in dit kader.
 6. Een mogelijke verhoging van de beschikbare SpUk-gelden in te zetten voor de meerjarige ontzorgingsaanpak in de periode 2024-2026

Conform

4.

 

 

Gemeentelijk advies op de vergunningaanvraag van Chemours voor TFA-lozing

Besluit:

 1. De brief aan DCMR Milieudienst Rijnmond over gemeentelijk advies op aanvraag van Chemours Netherlands voor TFA-lozing vast te stellen.
 2. De brief aan DCMR Milieudienst Rijnmond over Gemeentelijk advies op aanvraag van Chemours Netherlands voor TFA-lozing te versturen.

Conform

5.

 

 

RIB Decembercirculaire 2023

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over de decembercirculaire 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de decembercirculaire 2023 te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

6.

 

Vaststelling algemene voorwaarden en tarieven 2024 - havens

Besluit:

 1. Binnenhavengeld tarieven 2024 vast te stellen.
 2. Algemene voorwaarden inclusief haventarieven 2024 vast te stellen.

Conform

 

 

 

7.

 

 

Sluiting

 

 

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving Vastgesteld op 30 januari 2024

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met schets, lijn, lijntekening

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,                         de locoburgemeester,

 

 

J.M. Ansems                           A.M.J.M. Janssen

 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 16-1-2024

 

1

 

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

 

Openbare besluitenlijst collegevergadering 9 januari 2024

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 9 januari 2024 vast te stellen.

Conform

3.

 

 

Wijziging begroting Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - Zienswijzeprocedure

Besluit:

 1. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor 2024.

Conform

4.

 

 

Water- en rioleringsprogramma Papendrecht & Strategie Klimaatadaptatie

Besluit:

 1. De startnotities Water- en rioleringsprogramma en Strategie Klimaatadaptatie vast te stellen.
 2. Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 te verlengen tot en met 31 december 2024.
 3. De raadsinformatiebrief over de startnotities vast te stellen
 4. De raadsinformatiebrief over de startnotities aan de raad toe te zenden.

Conform

5.

 

Verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording 2023 en 2024

Besluit:

 1. In te stemmen om voor de boekjaren 2023 en 2024 de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording voor fouten op 1% en onduidelijkheden op 3% vast te stellen.
 2. Het voorstel tot aanpassing van de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording voor fouten en onduidelijkheden voor te leggen aan de gemeenteraad.

Conform

6.

 

 

Opstarten formele procedure uitgebreide buitenplanse afwijking 'Appartementen Westeind 39, Papendrecht'

Besluit:

 1. de ontwerp omgevingsvergunning 'Appartementen Westeind 39, Papendrecht', zoals opgenomen in het GML-bestand (NL.IMRO.0590.pbWesteind39-2001) samen met de buitenplanse afwijking, formeel in procedure te brengen en gedurende zes weken ter inzage te leggen;
 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
 3. geen milieueffectrapport op te laten stellen;
 4. de raadsinformatiebrief over de ontwerp omgevingsvergunning 'Appartementen Westeind 39, Papendrecht' vast te stellen;
 5. de raadsinformatiebrief over de ontwerp omgevingsvergunning 'Appartementen Westeind 39, Papendrecht' aan de raad toe te zenden;

Conform

7.

 

Eerste Wijziging Legesverordening 2024

Besluit:

 1. De raad voor te stellen de Verordening tot wijzigingen van de Legesverordening 2024, eerste wijziging vast te stellen.

Conform

8.

 

 

Wijziging verordening Werk en Inkomen

Besluit:

 1. In te stemmen met de gewijzigde Verordening Werk en Inkomen gemeente Papendrecht.
 2. De gewijzigde Verordening Werk en Inkomen gemeente Papendrecht aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen

Conform

9.

 

 

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Papendrecht

Besluit:

 1. In te stemmen met de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning Papendrecht.
 2. De gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning Papendrecht aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen

Conform

10.

 

 

Technische wijziging beleidsregels kamerverhuur

Besluit:

 1. De 'Beleidsregels omzetten zelfstandige woonruimte en exploiteren van kamerverhuurbedrijven Papendrecht 2024', met de bijbehorende bijlagen vast te stellen.

Conform

11.

 

 

Beslissing op bezwaar op afwijzing verzoek tot handhaving transformatorhuisje Het Havenhoofd

Besluit:

 1. Het bezwaar gericht tegen het afwijzen verzoek tot handhaving ongegrond te verklaren.
 2. Het besluit van 22 november 2022 in stand te laten onder aanvulling van motivering.
 3. De raadsinformatiebrief over de uitkomsten van het onderzoek en het genomen besluit op het bezwaar vast te stellen
 4. De raadsinformatiebrief te verzenden naar de gemeenteraad.

Conform, dit besluit is genomen op 11 januari 2024.

 

12.

 

 

Sluiting

Vastgesteld op 23 januari 2024

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                         de burgemeester,

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

           

 

 

 

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel

 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 19-12-2023

 

1.

 

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

 

Openbare besluitenlijst collegevergadering 12 december 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 12 december 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

 

Volgende fase samenwerking gemeente Papendrecht en GKN/Fokker

Besluit:

 1. De raad voor te stellen in te stemmen met de invulling van de uitbreiding van de samenwerking tussen de gemeente Papendrecht en GKN/Fokker ten aanzien van de hallen 33, 39, 37/38 en de parkeerdekken bij het hoofdkantoor.
 2. De raad voor te stellen om deze invulling van de uitbreiding van de samenwerking mogelijk te maken een krediet van € 2.140.000 beschikbaar te stellen voor de inbreng van eigen vermogen
 3. De raad voor te stellen om deze invulling van de uitbreiding van de samenwerking mogelijk te maken een krediet van € 13.700.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van vreemd vermogen.

Conform

4.

 

 

Raadsinformatiebrief eerste resultaten eierenonderzoek in de (wijde) omgeving van Chemours

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over "eerste resultaten eierenonderzoek in de (wijde) omgeving van Chemours" vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over "eerste resultaten eierenonderzoek in de (wijde) omgeving van Chemours" te verzenden aan de gemeenteraad op 20 december 2023 waarop een embargo rust tot 21 december 15.00 uur.

Conform

5.

 

 

Plan van aanpak ondermijning 2024-2026 Papendrecht

Besluit:

 1. Het plan van aanpak ondermijning 2024-2026 Papendrecht vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het plan van aanpak ondermijning 2024-2026 Papendrecht vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief te verzenden naar de gemeenteraad.

Conform

6.

 

 

Beëindigen Beheerovereenkomst Overtoompassage

Besluit:

 1. De Beheerovereenkomst passage winkel Overtoom per 31 december 2023 te beëindigen.
 2. Kennen te nemen dat het financiële gevolg voor de gemeentebegroting € 5.000 nadelig bedraagt.
 3. De financiële gevolgen in de meerjarenraming 2024-2028 mee te nemen bij de integrale afweging van de Perspectiefnota 2024.

Conform

7.

 

 

Incidentele subsidie Stichting Beeldenpark Drechtoevers

Besluit:

 1. Stichting Beeldenpark Drechtoevers een incidentele subsidie te verlenen voor 2024.
 2. De hoogte van de incidentele subsidie vast te stellen op € 4.000,00.
 3. De raadinformatiebrief met de mededeling van het verlenen van de incidentele subsidie vast te stellen.
 4. De raadsinformatiebrief met de mededeling van het verlenen van de incidentele subsidie te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

8.

 

 

Beslissing op bezwaar dakkapel Groen van Prinstererstraat 31 Papendrecht

Besluit:

 1. De bezwaren gericht tegen de dakkapel Groen van Prinstererstraat 31 gegrond verklaren.
 2. De verleende omgevingsvergunning voor de dakkapel aan de Groen van Prinstererstraat 31 in stand te laten.

Conform

9.

 

 

Raadsinformatiebrief - voortgang omgevingsvisie

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief 'Voortgang omgevingsvisie (december 2023)' vast te stellen;
 2. de raadsinformatiebrief 'Voortgang omgevingsvisie (december 2023)' te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

10.

 

 

Toekennen tijdelijke huisvesting De Lage Waard

Besluit:

 1. Aan de CSG De Lage Waard tijdelijke huisvesting toe te kennen met een omvang van 6 lokalen.
 2. Aan de CSG De Lage Waard de eerste inrichting van het onderwijsleerpakket en meubilair voor 6 lokalen toe te kennen.
 3. Afspraken te maken met het schoolbestuur van de CSG De Lage Waard over de wijze van uitvoering van de tijdelijke huisvesting en de betaling van de eerste inrichting van het onderwijsleerpakket en meubilair.
 4. De toekenning van de tijdelijke huisvesting met een omvang van 6 lokalen en de eerste inrichting van het onderwijsleerpakket en het meubilair op het ‘programma huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2024’ te plaatsen.

Conform

11.

 

 

RIB capaciteitsbehoefte asielopvang, taakstelling statushouders en ontheemden Oekraïne

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over capaciteitsbehoefte asielopvang, taakstelling statushouders en ontheemden Oekraïne vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over capaciteitsbehoefte asielopvang, taakstelling statushouders en ontheemden Oekraïne te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

12.

 

 

Zorg- en Veiligheidshuis

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarplan Zorg en Veiligheidshuis 2024 inclusief concept meerjarenbegroting 2025-2027.
 2. In te stemmen met een inwonerbijdrage van €1,27 voor 2025 aan het Zorg- en Veiligheidshuis.
 3. Het Zorg en Veiligheidshuis via bijgevoegde conceptbrief te informeren over het collegestandpunt over de inwonerbijdrage 2025 Zorg en Veiligheidshuis.

Conform

13.

 

 

Uitspraak beroep Van Herwijnen Beheer inzake Wob planschadestukken

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de gerechtelijke uitspraak d.d. 24 november 2023, waarin het beroep van Van Herwijnen Beheer BV gegrond werd verklaard, tegen een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur inzake planschadestukken.
 2. Niet in hoger beroep te gaan.
 3. In heroverweging een nieuw besluit op bezwaar te nemen, met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam.
 4. Gedeeltelijk geheimhouding op te heffen met betrekking tot bepaalde processtuk onderdelen, zoals expliciet verwoord in het bijgevoegde nieuwe besluit op bezwaar.

Conform

14.

 

 

Wijziging subsidieregeling participatieplekken

Besluit:

 1. In te stemmen met de eerste wijziging van de Subsidieregeling Participatieplekken Papendrecht per 1 januari 2024.

Conform

 

15.

 

 

Sluiting

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Vastgesteld op 9 januari 2024

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,                         de burgemeester,

           

           

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 12-12-2023

1.

 

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

 

Openbare besluitenlijst collegevergadering 5 december 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 5 december 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

 

Afval - Uitvoeringsbesluiten

Besluit:

 1. Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Papendrecht 2023 vast te stellen.
 2. Uitvoeringsregeling vrijstelling afvalstoffenheffing onvermijdbaar medisch afval vast te stellen.
 3. Beleidsregels voor toepassen spoedeisende bestuursdwang bij verkeerd ter inzameling aangeboden afval vast te stellen.
 4. Kennis te nemen van de Inspraaknotitie concept Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Papendrecht 2023.
 5. Uitvoeringsbesluit andere inzamelaars (uitvoeringsbesluit ex artikel 2 Afvalstoffenverordening 2010) in te trekken.
 6. Uitvoeringsbesluit categorieën huishoudelijk afvalstoffen (uitvoeringsbesluit ex artikel 3 Afvalstoffenverordening 2010) in te trekken.
 7. Uitvoeringsbesluit inzamelmiddel (uitvoeringsbesluit ex artikel 4 en 10 Afvalstoffenverordening 2010) in te trekken.
 8. Uitvoeringsbesluit inzameling overige categorieën (uitvoeringsbesluit ex artikel 5 Afvalstoffenverordening 2010) in te trekken.
 9. Uitvoeringsbesluit geen inzamelmiddel (uitvoeringsbesluit ex artikel 9 Afvalstoffenverordening 2010) in te trekken.
 10. Uitvoeringsbesluit aanbiedtijden (uitvoeringsbesluit ex artikel 11 Afvalstoffenverordening 2010) in te trekken.
 11. Uitvoeringsbesluit aanbieden bijzondere gevallen (uitvoeringsbesluit ex artikel 12 Afvalstoffenverordening 2010) in te trekken.
 12. Uitvoeringsbesluit inzameling bedrijfsafvalstoffen (uitvoeringsbesluit ex artikel 13 Afvalstoffenverordening 2010) in te trekken.
 13. Uitvoeringsbesluit inzamelvoorziening bedrijfsafvalstoffen (uitvoeringsbesluit ex artikel 14 Afvalstoffenverordening 2010) in te trekken.
 14. Uitvoeringsbesluit inzamelmiddel bedrijfsafvalstoffen (uitvoeringsbesluit ex artikel 15 Afvalstoffenverordening 2010) in te trekken.

Conform

4.

 

 

RIB Najaarsbrief GR Sociaal

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over de Najaarsbrief GR Sociaal 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over Najaarsbrief GR Sociaal 2023 te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

5.

 

 

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Zaling 1 Papendrecht

Besluit:

 1. Het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom in te trekken

Conform

6.

 

 

Europese aanbesteding leerlingenvervoer 2023

Besluit:

 1. In te stemmen met bijgevoegd plan van aanpak voor het Europees aanbesteden van het leerlingenvervoer als onderdeel van het doelgroepenvervoer.
 2. Volmacht te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dordrecht om als aanbestedende dienst op te treden voor de volledige aanbestedingsprocedure.
 3. De aan de Rotterdamse Mobiliteit Centrale gegunde opdracht op te nemen in de aanbesteding van het doelgroepenvervoer en voor dit doel bijgevoegde overeenkomst (Allonge) aan te gaan.

Conform

7.

 

 

RIB Woonwagen- en standplaatsenbeleid

Besluit:

 1. De Raadsinformatiebrief over woonwagen- en standplaatsenbeleid vast te stellen;
 2. De Raadsinformatiebrief over woonwagen- en standplaatsenbeleid naar de gemeenteraad te sturen.

Conform

8.

 

 

Samenwerkingsafspraken Woonkracht 10, CombiRaad en gemeente 2024 - 2025

Besluit:

 1. De samenwerkingsafspraken 2024 - 2025 tussen Woonkracht10, Huurdersstichting CombiRaad en de gemeente vast te stellen;

Conform

9.

 

 

Vaststellen normtarieven 2024 voor een subsidiepeuterplaats voorschoolse educatie en subsidiepeuterplaats regulier

Besluit:

 1. Het normtarief voor een subsidiepeuterplaats voorschoolse educatie in het jaar 2024 vast te stellen op € 13,00 en het normtarief voor een subsidiepeuterplaats regulier in het jaar 2024 vast te stellen op € 10,25.

Conform

10.

 

 

Verplaatsen en uitbreiden skatepark

Besluit:

 1. Kennis te nemen van reacties van andere partijen voor de meest kansrijke locatie in sportpark Oostpolder
 2. De raad voor te stellen om een keuze te maken voor realisatie in sportpark Oostpolder, als de meest kansrijke locatie
 3. De raad te verzoeken om hiervoor netto € 253.000 (totale exploitatielasten € 22.000) als investeringsbudget vrij te maken.

Conform

11.

 

 

Versnellingsprogramma Drechtsteden 100% aardgasvrij

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met het ondertekenen van het Versnellingsprogramma Drechtsteden 100% aardgasvrij.

Conform

12.

 

 

Opstarten formele procedure ontwerpbestemmingsplan 'Papendrecht, Bosch 89'

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Papendrecht, Bosch 89', zoals opgenomen in het GML bestand (NL.IMRO.0590.BPBosch89-2001), formeel in procedure te brengen en gedurende zes weken ter inzage te leggen;
 2. Het 'Beeldkwaliteitsplan Bosch 89', zoals opgenomen in bijlage 4, formeel in procedure te brengen en gedurende zes weken ter inzage te leggen;
 3. In te stemmen met het ontwerpbesluit 'Hogere waarde - Wet geluidhinder – Bosch 89';
 4. Het ontwerpbesluit 'Hogere waarde – Wet geluidhinder- Bosch 89' tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan 'Papendrecht, Bosch 89' gedurende zes weken ter inzage te leggen;
 5. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
 6. Geen milieueffectrapport op te laten stellen;
 7. Het perceel niet te koop aan te bieden voordat een centrumvisie is vastgesteld én is aangetoond dat voorliggend bestemmingsplan hiermee niet in strijd is;
 8. De raadsinformatiebrief over opstarten formele procedure ontwerpbestemmingsplan 'Papendrecht, Bosch 89 vast te stellen;
 9. De raadsinformatiebrief over opstarten formele procedure ontwerpbestemmingsplan 'Papendrecht, Bosch 89 aan de gemeenteraad toe te sturen.

Conform

13.

 

 

RIB Startnotitie Herijking Participatiewet

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over de Startnotitie Herijking Participatiewet vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de Startnotitie Herijking Participatiewet te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

14.

 

 

Ontwerp Weigering omgevingsvergunning terrasoverkapping Veerpromenade 13 Papendrecht

Besluit:

 1. De weigering tot het verlenen van omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping aan de Veerpromenade in concept ter inzage te leggen.

Conform

15.

 

 

Vastelling Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) OZHZ

Besluit:

 1. De Landelijke Handhavingsstrategie (LHSO) vast te stellen voor de vergunningverlening- toezicht- en handhavingstaken die de Omgevingsdienst ZHZ uitvoert voor de gemeente.
 2. De Landelijke Handhavingsstrategie (LHSO) van toepassing te verklaren op vergunningverlening- toezicht- en handhavingstaken die de Omgevingsdienst ZHZ uitvoert voor de gemeente.

Conform

16.

 

 

Aanwijzen toezichthouders Omgevingswet

Besluit:

 1. Het aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet, Woningwet, Leidingenverordening, Telecommunicatieverordening, Bomenverordening en Afvalstoffenverordening vast te stellen.
 2. Het aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar en Toezichthouder vast te stellen.

Conform

17.

 

 

Sloopmeldingen onder Omgevingswet

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de wettelijke verplichting tot afhandeling van de sloopmeldingen betreffende bedrijfsmatige asbestsloop door de OZHZ vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treed.
 2. In te stemmen met het afhandelen van de overige sloopmeldingen door de OZHZ vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt en dit structureel op te nemen in het jaarprogramma OZHZ.
 3. In te stemmen met het uitvoeren van het toezicht op de particuliere asbestsloop door de OZHZ vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt en dit structureel op te nemen in het jaarprogramma OZHZ.

Conform

18.

 

 

Aanvulling VTH-beleidsplan 2023 – 2027 Gemeente Papendrecht Inzake de Wet kwaliteitsborging

Besluit:

 1. De aanvulling op het VTH beleidsplan 2023-2027, opgenomen in bijlage 1, vast te stellen.

Conform

19.

 

 

Beleidskader Participatie onder de Omgevingswet (programma's en vergunningen)

Besluit:

 1. Het beleidskader Participatie onder de Omgevingswet (programma's en vergunningen) vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over participatie bij programma's en vergunningen vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over participatie bij programma's en vergunningen met daarbij het beleidskader te versturen naar de gemeenteraad.

Conform

20.

 

 

Gebruik Handboek Wijzigen Omgevingsplan Papendrecht

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het "handboek wijzigen omgevingsplan Papendrecht".

Conform

21.

 

 

Aanpassing mandaatbesluit in het kader van de Omgevingswet en andere wijzigingen

Besluit:

 1. Het Algemeen mandaatbesluit gemeente Papendrecht en het mandaatregister vast te stellen.
 2. Alle eerdere besluiten tot het verlenen van mandaten voor zover deze betrekking hebben op de, in de bij dit besluit behorende mandaatregister genoemde bestuursbevoegdheden, in te trekken.
 3. Indien er reeds eerder verleende volmachten strijdig zijn met de bepalingen in dit mandaatbesluit, deze eerdere bepalingen te prefereren.
 4. De eerdere besluiten van toepassing te laten blijven op de gevallen die in het kader van de Omgevingswet onder het overgangsrecht vallen.
 5. Het Mandaatbesluit gemeente Papendrecht voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2023 vast te stellen.
 6. Het Mandaatbesluit Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vast te stellen.
 7. Het Mandaatbesluit Hoofd Crisisbeheersing Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vast te stellen.

Conform

22.

 

 

Ontwerp bestemmingsplan Poldermolen 8

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Poldermolen 8, Papendrecht', zoals opgenomen in het GML bestand (NL.IMRO.0590.BPPoldermolen8-2001), formeel in procedure te brengen en gedurende zes weken ter inzage te leggen;
 2. de gemeenteraad te informeren conform bijgaande raadsinformatiebrief;
 3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
 4. geen milieueffectrapport op te laten stellen;
 5. in te stemmen met het 'ontwerpbesluit Hogere waarde - Wet geluidhinder – Poldermolen 8';
 6. het ontwerpbesluit 'Hogere waarde – Wet geluidhinder- Poldermolen 8 tegelijkertijd met het 'ontwerpbestemmingsplan Poldermolen 8, Papendrecht' gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Conform

23.

 

 

Vaststelling tarieven 2024 gebruik gemeentegrond, parkeergarages, graafwerkzaamheden en overig

Besluit:

 1. Tarieven 2024 voor verhuur gemeentegrond vast te stellen.
 2. Tarieven 2024 voor parkeergarages vast te stellen.
 3. Tarieven 2024 voor graafwerkzaamheden vast te stellen.
 4. Tarieven 2024 voor gebruik onoverdekte gemeentelijke sportaccommodaties vast te stellen.
 5. Tarieven 2024 voor het ophalen huishoudelijk grofvuil aan huis vast te stellen.
 6. Tarieven 2024 voor het wegslepen van voertuigen vast te stellen.

Conform

24.

 

 

Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam eerste helft 2023

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over het Gezamenlijke Veiligheidsbeeld regio Rotterdam 1e helft 2023 vast te stellen.
 2. De raad te informeren over het Gezamenlijke Veiligheidsbeeld regio Rotterdam 1e helft 2023 middels bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief.

Conform

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluiting

 

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving Vastgesteld op 19 december 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,                         de burgemeester,

 

 

           

           

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 5-12-2023

 

1.

 

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

 

Openbare besluitenlijst collegevergadering 28 november 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 28 november 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

 

Openbare besluitenlijst collegevergadering 30 november 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 30 november 2023 vast te stellen.

Conform

4.

 

 

Accountantsverslag 2022 ter kennisname aannemen

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2022 die door BDO reeds is aangeboden aan de raad.

Conform

5.

 

 

RIB Ingediende aanvraag Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over ingediende aanvraag Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over Ingediende aanvraag Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

6.

 

 

Incidentele aanvullende subsidie Oranje Comité

Besluit:

 1. De subsidie 2024 voor het Oranje Comité eenmalig te verhogen ten behoeve van de organisatie van Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
 2. Daartoe de subsidie 2024 voor het Oranje Comité eenmalig te verhogen met een bedrag van € 11.002,- .
 3. Aan de eenmalige verhoging van de subsidie de voorwaarde te verbinden dat de subsidie wordt ingezet om de benodigde toiletvoorzieningen te realiseren en om aan de veiligheidsnormen voor deze evenementen te voldoen.
 4. Aan het Oranje Comité voor 2024 financiële ondersteuning te verlenen voor de organisatie van extra activiteiten tijdens het Koningsdagfeest.
 5. Daartoe een eenmalige, aanvullende subsidie te verlenen van € 10.000,-.
 6. De verhoging van de aanvullende incidentele subsidie(s) mee te nemen als autonome tegenvaller bij de perspectiefnota van 2024.
 7. De raadsinformatiebrief over deze besluiten vast te stellen.
 8. De raadsinformatiebrief te verzenden aan de raad.

Conform

7

 

Sport- en cultuurfonds 18+

Besluit:

 1. De raad voor te stellen de kaders voor het Sport en Cultuurfonds 18 + vast te stellen
 2. De uitvoering van het Sport en Cultuurfonds 18+ te beleggen bij St. Leergeld Drechtsteden
 3. Het tijdelijk volwassenenfonds 2023 te verlengen tot en met 29 februari 2024

Conform

8

 

 

Vervolg formele procedure ontwerpbestemmingsplan 'Dijklint, Papendrecht'

Besluit:

 1. het ontwerpbestemmingsplan 'Dijklint, Papendrecht', zoals opgenomen in het GML bestand (NL.IMRO.0590.BPDijklint-2001), formeel in procedure te brengen en gedurende zes weken ter inzage te leggen;
 2. de publicatie maximaal twee weken uit te stellen (uiterlijk 20 december 2023);
 3. geen milieueffectrapport te laten opstellen;
 4. de 'Nota van inspraak ontwerpbestemmingsplan Dijklint, Papendrecht' vast te stellen;
 5. de gemeenteraad te informeren conform bijgaande raadsinformatiebrief.

Conform

9

 

 

Lokaal uitvoeringsplan aanpak mensenhandel Papendrecht 2024-2026

Besluit:

 1. Het lokaal uitvoeringsplan aanpak mensenhandel Papendrecht 2024-2026 vast te stellen.

Conform

10

 

 

Vervanging 7 voet- en fietsbruggen, civieltechnische kunstwerken 2024

Besluit:

 1. Het voornemen tot gunnen te verlenen aan de winnende inschrijver voor de uitvoering van het werk "vervanging civieltechnische kunstwerken 2024".

Conform

11

 

 

Ledenraadpleging onderhandelingsresultaten Cao SW en Cao Aan de slag

Besluit:

 1. In te stemmen met het totaalpakket onderhandelingsakkoord CAO Sociale Werkvoorziening en CAO Aan de slag 2024.
 2. In te stemmen met het verlengen van de CAO Aan de slag met 1 jaar.
 3. De gemeentesecretaris opdracht te geven om via de e-raadplegingsprocedure, namens het college, deze instemming over te brengen richting VNG.

Conform

12

 

 

Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat CAO gemeenten 2024-2025

Besluit:

 1. In te stemmen met het onderhandelingsresultaat CAO-gemeenten 2024-2025.
 2. De gemeentesecretaris opdracht te geven om via de e-raadplegingsprocedure, namens het college, het standpunt over te brengen aan de VNG

Conform

13

 

 

Vuurwerkvrije zones

Besluit:

 1. Vast te stellen de volgende plaatsen, waar het op grond van artikel 2:73, eerste lid, van de APV verboden is om vuurwerk te gebruiken op een tijdstip tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari van het daarop volgende jaar 02.00 uur, zoals aangegeven op bij dit besluit gevoegde plattegronden:

  01. Centrumgebied
  02. Drierivierenpunt
  03. De Waalburcht
  04. P.J. Oudstraat
  05. Kinderboerderij 'Papenhoeve'
  06. Winkelcentrum Wilgendonk
  07. Winkelcentrum Westpolder
  08. Anthony Fokkerweg
  09. Hospice 'De Cirkel'
  10. Oostpolderpark
  11. Park 'Noordhoekse Wiel'
  12. Tiendzone
  13. Manege 'Papendrechtse Ruiter Club' en tunnel onder N3

   
 2. Alle voorgaande op grond van artikel 2:7, eerste lid, van de APV genomen besluiten tot aanwijzing van vuurwerkvrije zones in te trekken;
 3. Dit besluit in werking te laten treden op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Conform

 

14

 

 

Sluiting

 

 

 

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving Vastgesteld op 12 december 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,                         de burgemeester,

           

           

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel

       
Openbare besluitenlijst Collegevergadering 30-11-2023

1

 

 

Opening

 

2

 

 

Ontheffingsverzoeken winkeltijdenverordening zondag-openstelling 24 en 31 december 2023

Besluit:

 1. Op basis van ingediende verzoeken ontheffing te verlenen op de winkeltijdenverordeningen op de zondagen 24 en 31 december 2023. Op deze zondagen mogen winkels uit de levensmiddelenbranche van 11.00 tot 17.00 uur geopend zijn.

De meerderheid van het college heeft hiertoe besloten

 

3

 

 

Sluiting

 

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving Vastgesteld op 5 december 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,                         de burgemeester,

           

           

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel

 

 

 

Openbare besluitenlijsten collegevergadering 28-11-2023

1.

 

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

 

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op  21 november 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 21 november 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

 

Raadsinformatiebrief tijdelijk stopzetten Duurzaamheidslening gemeente Papendrecht

Besluit:

 1. De Duurzaamheidslening gemeente Papendrecht tijdelijk stop te zetten.
 2. De raadsinformatiebrief over het tijdelijk stopzetten van de Duurzaamheidslening gemeente Papendrecht vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over het tijdelijk stopzetten van de Duurzaamheidslening gemeente Papendrecht te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

4.

 

 

Verlenging leaseovereenkomst Engel op de Zuilengalerij

Besluit:

 1. De bestaande leaseovereenkomst met de kunstenaar Caius Spronken voor het object 'Engel op de Zuilengalerij' met ingang van 1 april 2024 te verlengen.
 2. De leaseovereenkomst te verlengen met een termijn van twee jaren tot 1 april 2026.
 3. De kosten voor de verlenging van de leaseovereenkomst (€ 3.200,- per jaar) ten laste te brengen van het hiervoor bestaande structurele budget.
 4. Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester om wethouder de heer J.D. van der Borg een volmacht voor de ondertekening van de leaseovereenkomst te verlenen.

Conform

5.

 

 

Art.40 vragen OP Goudreinet

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door Onafhankelijk Papendrecht over het vertrek van de Goudreinet vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door Onafhankelijk Papendrecht over het vertrek van de Goudreinet te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

6.

 

 

Vaststellen aanwijzingsbesluit kampeermiddelen en andere voertuigen op grond van artikel 5:6 APV

Besluit:

 1. Het aanwijzingsbesluit kampeermiddelen vast te stellen
 2. De raadsinformatiebrief over het vaststellen van het aanwijzingsbesluit kampeermiddelen vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over het vaststellen van het aanwijzingsbesluit kampeermiddelen te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

7.

 

 

Algemene ledenvergadering VNG 1 december 2023

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda en vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 1 december 2023.
 2. In te stemmen met de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2023.
 3. Kennis te nemen van het VNG Jaarplan 2024.
 4. Kennis te nemen van de verenigingsstrategie 2030 van papier naar praktijk.
 5. In te stemmen met de concept-resolutie "Kaders VNG-inzet kabinetsformatie: gebruik de kracht van lokaal bestuur"
 6. In te stemmen met het voorstel voor 'geactualiseerde randvoorwaarden van de VNG bij gesprekken met het rijk over de verhoogde klimaatambities van het rijk".
 7. In te stemmen met de door het VNG bestuur afgelegde verantwoording over de moties die zijn aangenomen in de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2023.
 8. In te stemmen met de voorgestelde invulling vacatures in VNG bestuur en commissies
 9. De moties zoals deze bekend zijn op 27 november 2023, te steunen
 10. Wethouder Van der Borg aan te wijzen om tijdens de ALV de stem namens de gemeente uit te brengen.

Conform

8.

 

 

Gedoogbeschikking noodopvang op slaapschip aan de Anthony Fokkerweg 11

Besluit:

 1. Een tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen op een riviercruiseschip aan de loswal aan de Anthony Fokkerweg 11 te Papendrecht onder de voorwaarden genoemd in de gedoogbeschikking te gedogen, in strijd met het ter plaatse geldend planologisch regime.
 2. Diverse (tijdelijke) bouwwerken op de kade voor inzameling van afval en de opslag van schoon en vuil water dan wel een gelijkwaardige oplossing voor deze faciliteiten te gedogen.

Conform

9.

 

 

Begeleiding, toezicht en handhaving afval

Besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde aanpak in de memo Begeleiding, toezicht en handhaving afvalinzameling.

Conform

10.

 

 

Sluiting

 

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving Vastgesteld op 5 december 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,                         de burgemeester,

           

           

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-11-2023
   

 

   

 

   

 

 

 

 

1

 

 

Opening en vaststellen agenda

 

 

2.

 

 

Openbare besluitenlijst 14 november 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 14 november 2023 vast te stellen.

Conform

 

3.

 

 

Beantwoording artikel 40 vragen inzake buslijn 4 en OV Oostpolder

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door OP over buslijn 4 en OV Oostpolder vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door OP over buslijn 4 en OV Oostpolder te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

 

4.

 

 

Benoeming juryleden C.J.M. de Bruin waarderingsprijs

Besluit:

 1. De heer C.J.M. de Bruin herbenoemen tot lid van de jury van de C.J.M. de Bruin-waarderingsprijs.
 2. De heer E. Groeneweg herbenoemen tot lid van de jury van de C.J.M. de Bruin-waarderingsprijs.
 3. Mevrouw M.E. Stolker-Zwarts herbenoemen tot lid van de jury van de C.J.M. de Bruin-waarderingsprijs.
 4. De juryleden te benoemen van 30 april 2024 tot en met 30 april 2027.

Conform

 

5.

 

 

Jaarverslag ruimtelijke kwaliteit en erfgoed gemeente Papendrecht 2022

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de verrichte werkzaamheden op het gebied van welstand conform het "jaarverslag ruimtelijke kwaliteit en erfgoed gemeente Papendrecht 2022" .
 2. De RIB over de verrichte werkzaamheden door de Welstandscommissie vast te stellen
 3. De raad het "jaarverslag ruimtelijke kwaliteit en erfgoed gemeente Papendrecht 2022" toe te sturen middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Conform

 

6.

 

 

Lokale subsidiëring SMS Kinderfonds

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over Lokale subsidiëring SMS Kinderfonds vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over Lokale subsidiëring SMS Kinderfonds te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

 

7.

 

 

Vaststelling Prijskaart 2024 voor verkoop en verhuur van gemeentegrond en -water

Besluit:

 1. De Prijskaart 2024 voor de te hanteren grondprijzen in 2024 vast te stellen.

Conform

 

8.

 

 

STREKT TER VERVANGING - Concernrapportage

Besluit:

 1. De Concernrapportage 2023 vast te stellen en door te geleiden naar de gemeenteraad.

Conform

 

9

 

 

Sluiting

Vastgesteld op 28 november 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,                         de burgemeester,

           

           

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel

 

 

 

 

             

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 7-11-2023

 

1.

 

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

 

Openbare besluitenlijst 31-10-2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 31 oktober 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

 

Overname warmtenet Oostpolder van Eneco door HVC

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de voorgenomen verkoop warmte assets Oostpolder van Eneco aan HVC.
 2. In te stemmen met de voorgenomen verkoop warmte assets
 3. Oostpolder van Eneco aan HVC.

Conform

4.

 

 

Beantwoording artikel 40 vragen OP van 9 oktober 2023 inzake Fokker

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door OP over Fokker vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door OP over Fokker te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

5.

 

 

Voortgangsbericht Sociaal Kompas 2023

Besluit:

 1. Het eerste voorgangsbericht Sociaal Kompas 2023 vast te stellen
 2. De raadsinformatiebrief Eerste voortgangsbericht Sociaal Kompas 2023 vast te stellen
 3. De raadsinformatiebrief Eerste voortgangsbericht Sociaal Kompas 2023 te verzenden aan de gemeenteraad

Conform

6.

 

 

Werkwijze informeren gemeenteraad inzake programma's

Besluit:

 1. Voor wat betreft programma's de volgende werkwijze richting de gemeenteraad aan te nemen: de raad niet vooraf te informeren wanneer het voorgenomen programma past binnen de begroting.
 2. De raadsinformatiebrief over de werkwijze richting de gemeenteraad inzake programma's vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over werkwijze richting de gemeenteraad inzake programma's te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

7.

 

 

Beslissing op bezwaar inzake omgevingsvergunning geluidwerend doek puinbreker Noordhoek 35

Besluit:

 1. Het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen.
 2. Het ingediende bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een geluidwerend doek voor de elektrische puinbreker aan de Noordhoek 35 ongegrond te verklaren.
 3. De verleende de omgevingsvergunning in stand te laten.
 4. Dit besluit aan bezwaarmaker tevens vergunninghouder bekend te maken door middel van de bijgevoegde beslissing op bezwaar.

Conform

Dit besluit is via een paraferingsbesluit genomen op donderdag 1 november 2023

 

8.

 

 

Energietoeslag 2023

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over de Energietoeslag 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de Energietoeslag 2023 te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

 

9.

 

 

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving Sluiting

Vastgesteld op 14 november 2023

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                         de locoburgemeester,

           

           

J.M. Ansems                           A.M.J.M. Janssen

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 31-10-2023

1

 

 

Opening en vaststellen agenda

 

2

 

 

Openbare besluitenlijst 24 oktober 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 10 oktober 2023 vast te stellen.

Conform

3

 

 

Afvalstoffenverordening Papendrecht 2023

Besluit:

 1. De raad voor te stellen om de Afvalstoffenverordening Papendrecht 2023 vast te stellen.

Conform

4

 

 

Concernrapportage

Besluit:

 1. De Concernrapportage 2023 vast te stellen en door te geleiden naar de gemeenteraad.

Conform

5

 

 

Voorbereidingsbesluit voor bodemregels onder de Omgevingswet

Besluit:

 1. De raad voor te stellen het 'Voorbereidingsbesluit Bodem Omgevingsplan Gemeente Papendrecht' vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen te starten met de voorbereiding voor een 'Wijziging omgevingsplan'.

Conform

6

 

 

Delegatiebesluit omgevingsplan Papendrecht

Besluit:

 1. De raad voor te stellen het 'Delegatiebesluit omgevingsplan Papendrecht' vast te stellen voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.
 2. De raad voor te stellen het raadsbesluit tot 'Delegatie bevoegdheid wijziging omgevingsplan' d.d. 2 december 2021 in te trekken.

Conform

7

 

 

Beleidskader Participatie onder de Omgevingswet (omgevingsvisie en omgevingsplan)

Besluit:

 1. In te stemmen met het beleidskader Participatie onder de Omgevingswet (omgevingsvisie en omgevingsplan).
 2. Het beleidskader Participatie onder de Omgevingswet (omgevingsvisie en omgevingsplan) ter besluitvorming door te geleiden naar de raad

Conform

8

 

 

Bindend adviesrecht onder de Omgevingswet

Besluit:

 1. De raad voor te stellen om als gevallen voor bindend adviesrecht, ten behoeve van vergunningen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, aan te wijzen: initiatieven gelegen op de beeldbepalende locaties zoals aangegeven op de kaart 'Beeldbepalende locaties gemeente Papendrecht' d.d. 22 september 2023 (conform bijlage 1);
 2. De raad voor te stellen om de lijst met uitzonderingsgevallen op het bindend adviesrecht, als bedoeld in bijlage 2, vast te stellen;
 3. De raad voor te stellen om geen gebruik te maken van het bindend adviesrecht in de vergunningprocedure als voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning al een positief advies is afgegeven door de gemeenteraad;
 4. De raad voor te stellen om de lijst met gevallen voor bindend adviesrecht vastgesteld door de gemeenteraad op 2 december 2021 in te trekken;
 5. De raad voor te stellen om jaarlijks deze werkwijze te evalueren.

Conform

 

9

 

 

Derde wijziging Algemene plaatselijk verordening

Besluit:

 1. De gemeenteraad voorstellen de derde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Papendrecht vast te stellen.

Conform

10

 

 

Verordening nadeelcompensatie Papendrecht

Besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen de 'Verordening nadeelcompensatie Papendrecht' vast te stellen.

Conform

11

 

 

Verplichte participatie onder de Omgevingswet

Besluit:

 1. De raad voor te stellen om als gevallen waarbij participatie verplicht, is ten behoeve van vergunningen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, aan te wijzen: initiatieven gelegen op de beeldbepalende locaties zoals aangegeven op de kaart 'Beeldbepalende locaties gemeente Papendrecht' d.d. 22 september 2023 (conform bijlage 1);
 2. De raad voor te stellen om de lijst met uitzonderingsgevallen voor verplichte participatie, als bedoeld in bijlage 2, vast te stellen;
 3. De raad voor te stellen om de lijst met gevallen voor verplichte participatie vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2022 in te trekken;
 4. De raad voor te stellen om jaarlijks deze werkwijze te evalueren.

Conform

12

 

 

Werkwijze geanonimiseerde brief aan Raad Intake- en Omgevingstafel

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over de werkwijze geanonimiseerde brief aan Raad Intake- en Omgevingstafel vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de werkwijze geanonimiseerde brief aan Raad Intake- en Omgevingstafel aan de gemeenteraad te versturen.

Conform

13

 

 

Straatnamen Kraaihoek Zuid

Besluit:

 1. Voor het woningbouw project Kraaihoek Zuid, de straten als volgt te benoemen 'Nieuwe Weteringsingel', 'Boomgaardstraat', 'Badhuisstraat', 'Kleine Waal', 'Springtijpad', 'Tuinstraat' en 'Badhuisstoep'.
 2. Besluit tot vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit) vast te stellen.
 3. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over vaststellen straatnamen woningbouw project Kraaihoek Zuid vast te stellen.
 4. De raadsinformatiebrief over vaststellen straatnamen woningbouw project Kraaihoek Zuid te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

14

 

 

Verordening tot wijziging Erfgoedverordening Papendrecht 2012, 1e wijziging

Besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen de 'Verordening tot wijziging Erfgoedverordening Papendrecht 2012, 1e wijziging' vast te stellen.

Conform

 

15

 

 

Technische wijzigingen verordeningen i.v.m. Omgevingswet

Besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen de 'Verordening tot wijziging van de verordening van de raad van Papendrecht houdende bepalingen over het bewaren van houtopstanden (Bomenverordening Gemeente Papendrecht 2017), eerste wijziging' vast te stellen.
 2. De gemeenteraad voor te stellen de 'verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Papendrecht' vast te stellen.
 3. De gemeenteraad voor te stellen de 'verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Papendrecht' vast te stellen.
 4. De gemeenteraad voor te stellen de 'Bouwverordening Papendrecht 2018' in te trekken op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Conform

 

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving Vastgesteld op 7 november 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met schets, lijn, lijntekening

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,                         de locoburgemeester,

           

           

J.M. Ansems                           A.M.J.M. Janssen

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 10-10-2023

 

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2

 

Openbare besluitenlijst 3 oktober 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 3 oktober 2023 vast te stellen.

Conform

3

 

Beantwoording art. 40 vragen OP inzake onderwijshuisvesting

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door de fractie van OP over de huisvesting voortgezet onderwijs vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door de fractie van OP over de huisvesting voortgezet onderwijs te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

4

 

Verlenging overeenkomst aangepast zwemmen met ZV De Geul

Besluit:

 1. De bestaande overeenkomst met zwemvereniging De Geul voor wat betreft de verzorging van aangepast zwemmen te verlengen.
 2. De overeenkomst met ingang van 1 januari 2024 te verlengen met vijf jaren.
 3. Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester om wethouder de heer J.D. van der Borg een volmacht voor de ondertekening van de overeenkomst te verlenen.

Conform

5

 

Beeldkwaliteitskader Veerpromenade

Besluit:

 1. Om een grotere kwaliteit te behalen, af te stappen van het eerdere model met twee torens. 
 2. In te stemmen met het beeldkwaliteitskader 'Veerpromenade, Papendrecht'. 
 3. De raad voor te stellen in te stemmen met het beeldkwaliteitskader 'Veerpromenade, Papendrecht' als aanvulling op de welstandsnota.

Conform

6

 

Beslissing op bezwaar vergunning dakopbouw-dakkapel Lijsterbeshof 73

Besluit:

 1. Het ingediende bezwaar ontvankelijk te verklaren.
 2. Het ingediende bezwaar ongegrond te verklaren.
 3. De verleende vergunning in stand te houden onder aanvulling van de motivering conform bijgevoegde concept brief beslissing op bezwaar.

Conform

7

 

Kamerverhuur quotering van 5% naar 2%

Besluit:

 1. De 'Beleidsregels omzetten zelfstandige woonruimte en exploiteren van kamerverhuurbedrijven Papendrecht 2023', met de bijbehorende bijlagen vast te stellen.

Conform

8

 

Ondertekenen Convenant Lokale Overheid minnelijke schuldhulpverlening

Besluit:

 1. Aan te sluiten bij het Convenant Lokale Overheid minnelijke schuldhulpverlening voor overheidsschuldeisers
 2. Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester om wethouder Van Erk een volmacht voor de ondertekening van het convenant Lokale Overheid met betrekking tot minnelijke schuldhulpverlening te verlenen.

Conform

9

 

Verhuizing RTV Papendrecht

Besluit:

 1. Stichting RTV Papendrecht een incidentele subsidie toe te kennen van € 27.665,74 voor de verhuiskosten.
 2. De incidentele subsidie voor de verhuiskosten te dekken via de 2e concernrapportage.

Conform

10

 

RIB Uitvoeringsprogramma 2024 Groeiagenda Smart Delta Drechtsteden - lokale maatregelen

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over Uitvoeringsprogramma Groeiagenda Smart Delta Drechtsteden 2024 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over Uitvoeringsprogramma Groeiagenda Smart Delta Drechtsteden 2024 te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

11

 

Beantwoording artikel 40 vragen fractie OP - PFAS analyse kraanwater

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door Onafhankelijk Papendrecht over analyseresultaten van PFAS in kraanwater vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door Onafhankelijk Papendrecht over analyseresultaten van PFAS in kraanwater te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

12

 

RIB Vonnis aansprakelijkstelling Chemours

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het vonnis van de rechtbank Rotterdam inzake de aansprakelijkstelling Chemours en van de samenvattende memo van het Juridisch kenniscentrum SGD.
 2. De raadsinformatiebrief over het vonnis inzake de aansprakelijkstelling Chemours vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over het vonnis inzake de aansprakelijkstelling Chemours te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

 

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Vastgesteld op 24 oktober 2023

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                         de burgemeester,

           

           

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel

 

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 03-10-2023

1

 

 

Opening en vaststellen agenda
 

2.

 

 

Openbare besluitenlijst college 26 september 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 26 september 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

 

Voorstel - Toetreding van de Staat in aandelenkapitaal van Stedin Holding NV.

Besluit:

 1. Op grond van de Aanbiedingsbrief (Bijlage 1) en het advies van de Aandeelhouderscommissie (AHC) (bijlage 2) kennisnemen van het onderhandelingsresultaat van 28 augustus 2023 tussen de Staat, de AHC en Stedin voor toetreding van de Staat als aandeelhouder in Stedin Holding NV ter grootte van € 500 miljoen. 
 2. Kennis te nemen van het Tekenprotocol (Bijlage 3). 
 3. In te stemmen met de aandelenuitgifte door Stedin Holding NV aan de Staat , groot € 500 miljoen, door goedkeuring te verlenen aan Stedin Holding NV tot het ondertekenen en aangaan van het Afsprakenkader (bijlage 4) en de Participatieovereenkomst (bijlage 5).
 4. In te stemmen met de introductie van de nieuwe soorten aandelen N1 (bestemd voor staat) en N2 (bestemd voor gemeenten) en het wijzigen van van de governance van Stedin Holding NV door het goedkeuren van het wijzigen van de statuten (bijlage 6), Het Aandeelhoudersconvernant (bijlage 7) en het AHC-reglement (bijlage8).
 5. In te stemmen met de uitgifte van het aandeel N2 aan de gemeente Papendrecht. 
 6. In te stemmen met ondertekening van een volmacht (bijlage 10) aan Loyens & Loeff NV (juridisch adviseur van de AHC) om voor en namens de gemeente de Akte van uitgifte (bijlage 9), door middel waarvan onder meer het aandeel N2 wordt uitgegeven, te ondertekenen en al datgene te doen dat nodig is om de uitgifte te realiseren. 
 7. Geen gebruik te maken van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe gewone aandelen (artikel 9 van de Statuten) waardoor aan de gemeente Papendrecht geen gewone aandelen wordt uitgegeven bij de transactie met de Staat en het aandelenkapitaal van de gemeente Papendrecht in Stedin Holding NV hiermee wordt verlaagd van 0,68% naar 0,60%. 
 8. Een verplichting tot geheimhouding op te leggen voor een periode van vijf (5) jaar op de geheime bijlagen, zijnde de participatieovereenkomst (bijlage 5), en de bijlagen van het AHC-advies (bijlage 2.1 en 2.2) waarin de dividendberekeningen, garanties en waarderingen zijn opgenomen, conform artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 1 onder c respectievelijk artikel 5.1 lid 2, onder b en f van de Wet Open Overheid. Deze stukken conform artikel 88 Gemeentewet onder geheimhouding verstrekken aan de raad.
 9. De raad voor te stellen in te stemmen met het toetreden van de Staat als aandeelhouder in Steding Holding NV. door het verkrijgen van aandelen en het storten van € 500 miljoen aan kapitaal onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de transactiedocumentatie.
 10. De raad voor te stellen geen gebruik te maken van het voorkeursrecht om als zittende aandeelhouder aandelen bij te kopen om daarmee verwatering van het aandelenbelang tegen te gaan.

Conform

4.

 

 

Voorstel - Zienswijze op ontwerpbesluit Algemeen Bestuur GR Sociaal deelneming in B.V. Fris Facilitair

Besluit:

 1. De brief van het Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociaal door te geleiden aan de gemeenteraad.
 2. De raad voor te stellen om geen zienswijze uit te brengen op het ontwerpbesluit voor het overdragen van de Besloten Vennootschap Fris Facilitair.

Conform

 

6

 

 

Sluiting

 

Vastgesteld op 10 oktober 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,                         de burgemeester,

           

                                   

 

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 26-09-2023

 

1

 

Opening en vaststellen agenda

2

 

Openbare besluitenlijst college 19 september 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 19 september 2023 vast te stellen.

Conform

3

 

Voorstel - Vaststellen plan van aanpak brede SPUK

Besluit:

 1. Het plan van aanpak brede SPUK vast te stellen.

Conform

4

 

Voorstel - Vaststelling Reparatie Veeg Beheersverordening Papendrecht 2023

Besluit:

 1. De raad voor te stellen de digitale versie van de gewijzigde beheersverordening 'Reparatie Veeg Beheersverordening 2023' zoals opgenomen in het GML bestand NL.IMRO.0590.BVOReparatie23-3001 vast te stellen;
 2. in te stemmen met de gewijzigde beheersverordening, zoals beschreven in de 'Staat van wijzigingen' en de raad voor te stellen de gewijzigde beheersverordening vast te stellen;
 3. in te stemmen met de Nota van zienswijzen en de raad voor te stellen de Nota van zienswijzen vast te stellen;
 4. de raad voor te stellen dat voor de digitale ondergrond van de beheersverordening gebruik is gemaakt van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) van 3 maart 2022;
 5. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.

Conform

5

 

Voorstel - Concept Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit

Besluit:

 1. Het concept van de Afvalstoffenverordening Papendrecht 2023 vast te stellen.
 2. Het concept van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Papendrecht 2023 vast te stellen.
 3. De concept Afvalstoffenverordening Papendrecht 2023 voor inspraak ter inzage te leggen.
 4. De concept Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Papendrecht 2023 voor inspraak ter inzage te leggen.
 5. De raadsinformatiebrief met informatie over de nieuwe concept Afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit vast te stellen.
 6. De raadsinformatiebrief met informatie over de nieuwe concept Afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

6

 

Voorstel - Beantwoording artikel 40 vragen fractie OP - Poldermolen – woningbouw of asielopvang

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over de beantwoording van de artikel 40 vragen over de Poldermolen - woningbouw of asielopvang vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de beantwoording van de artikel 40 vragen over de Poldermolen - woningbouw of asielopvang te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

7

 

Voorstel - Gebiedsaanwijzing voor het aansluiten van een tijdelijke warmtecentrale op aardgas

Besluit:

 1. De locatie Constantijn Huygenslaan aan te wijzen als een gebied waar een gasaansluitplicht geldt.
 2. De tijdelijke warmtecentrale voor maximaal 5 jaar aan te laten sluiten op het aardgasnet, in afwachting van aansluiting van het warmtenet op een duurzame warmtebron.

Conform

8

 

Voorstel - Gemeentelijk stembureau instellen

Besluit:

 1. Een gemeentelijk stembureau in te stellen voor de verkiezing van de Tweede Kamer op 22 november 2023.
 2. De voorzitter Rochelle de Groot- van der Wolk en de plaatsvervangend voorzitter Eric Monster van het gemeentelijk stembureau te benoemen.
 3. Leila Tak, Jan Bruning, Saliha Jouhri, Gerard de Bruijn, Miranda den Toom, Esther Franse en Jozé Vos te benoemen als leden van het gemeentelijk stembureau.

Conform

Afbeelding met handschrift, schets, tekening, kalligrafie

Automatisch gegenereerde beschrijving Vastgesteld op 3 oktober 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,                         de burgemeester,

           

                                              

 

J.M. Ansems                            M.J.M. van Driel

 

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 19-9-2023

 

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Openbare besluitenlijst college 12 september 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 12 september 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Begroting 2024-2028

Besluit:

 1. De Programmabegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 door te geleiden naar de raad.

Conform

4.

 

Voorstel - Aanwijzen als bouwterrein vier speelpleinen 't Zand en een aantal naburige parkeerterreinen

Besluit:

 1. De speelpleinen van 't Zand en een aantal naburige parkeerterreinen als bouwterrein aan te wijzen voor de realisatie van het project "Herinrichting speelpleinen 't Zand".
 2. Gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid op grond van artikel 6 van de 'vergoedingenbijlage behorende bij de regeling algemene regels gebruiksvergoeding gemeentegrond', zodat het aan te wijzen bouwterrein vrij is van gebruiksvergoeding.

Conform

5.

 

Voorstel - Afwijzen verzoek tot verlenging van begunstigingstermijn van de last onder dwangsom restaurant Jut en Jul

Besluit:

 1. Het verzoek tot verlenging van begunstigingstermijn van de last onder dwangsom af te wijzen.

Conform

6.

 

Voorstel - Raadsinformatiebrief Energiecrisis en armoede

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over het project energiecrisis en armoede vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het project energiecrisis en armoede te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

7.

 

Voorstel - Ruimtelijke Puzzel

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de “Handreiking Smart Delta – Drechtsteden, Gorinchem en Molenlanden” , “Kaartbeeld bij handreiking Smart Delta” en “Oplegnotitie Handreiking voor ruimtelijk arrangement 20230912”
 2. De uitwerking van in de “Handreiking Smart Delta – Drechtsteden, Gorinchem en Molenlanden opgenomen perspectieven 1 t.m. 3 als hoofdthema’s te accorderen
 3. In te stemmen met de gefaseerde werkwijze.

Conform

8.

 

Voorstel - Aanvullend mandaatbesluit Uitvoering Jeugdwet

Besluit:

 1. Het aanvullend Mandaatbesluit Uitvoering Jeugdwet gemeente Papendrecht 2022 vast te stellen en te ondertekenen.

Conform

9.

 

Voorstel - Verrekening neveninkomsten collegeleden 2022

Besluit:

 1. Vast te stellen dat er geen verrekening hoeft plaats te vinden in verband met eventuele neveninkomsten 2022.

Conform

Vastgesteld op 26 september 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                         de burgemeester,

                                   

J.M. Ansems                            M.J.M. van Driel

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 12-9-2023

1.

2.

Opening en vaststellen agenda

Openbare besluitenlijst college 5 september 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 5 september 2023 vast te stellen.

Conform

3.

Voorstel - Uitvoeringsprogramma 2024 - Groeiagenda Smart Delta Drechtsteden

Besluit:

 1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma 2024 van de Groeiagenda Smart Delta Drechtsteden.
 2. Het uitvoeringsprogramma 2024 van de Groeiagenda Smart Delta Drechtsteden ter besluitvorming door te geleiden naar de gemeenteraad.

Conform

4.

Voorstel - Geactualiseerde Groeiagenda Smart Delta Drechtsteden

Besluit:

 1. In te stemmen met de Groeiagenda Smart Delta Drechtsteden
 2. De Groeiagenda Smart Delta Drechtsteden ter besluitvorming door te geleiden naar de raad

Conform

5.

Voorstel - Visie Wonen, zorg en senioren

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de Visie Wonen, Zorg en Senioren
 2. De visie ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
 3. In te stemmen met de antwoordbrief aan de Wmo-adviesraad in reactie op het door hun uitgebrachte advies.

Conform

6.

Voorstel - Zienswijze op Europees Restrictievoorstel PFAS

Besluit:

 1. De zienswijze op het voorstel voor een Europees verbod op PFAS vast te stellen.
 2. Kennis te nemen dat de zienswijze digitaal wordt ingediend.
 3. In te stemmen met het ambtelijk indienen van de zienswijze namens de gemeente Papendrecht.
 4. De raadsinformatiebrief over de zienswijze vast te stellen en te verzenden aan de raad.

Conform

7.

Voorstel - Mobiliteitsplan Papendrecht 2035

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het Mobiliteitsplan Papendrecht 2035 als beleidskader;
 2. De raad voor te stellen om het Mobiliteitsplan Papendrecht 2035 als beleidskader vast te stellen;
 3. De raad voor te stellen om de financiële consequenties van het Mobiliteitsplan vast te stellen en deze verwerken in de meerjarenbegroting.

Conform

8.

Voorstel - Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem

Besluit:

 1. Het project 'Groen-blauwe verbindingen en rivieroever ontwikkeling in de Alblasserwaard' aan te dragen voor de Regio Deal, in plaats van het project "Papendrecht als vitale en recreatieve schakel in de verbonden en klimaatbestendige delta".
 2. Het project "Impuls Gezonde wijken en inwoners in de Drechtsteden" aan te dragen voor de Regio Deal, in plaats van het project "Impuls gezonde wijken en inwoners Papendrecht"
 3. Het project "V.O. scholen als motor voor brede welvaart en arbeidsmarkt" aan te dragen voor de Regio Deal.

Conform

9.

Voorstel - Recht van opstal Westeind WP03 - afvalinzameling

Besluit:

 1. Een recht van opstal te vestigen ten behoeve van het plaatsen van een ondergrondse restafval inzamelvoorziening en GFTe voorziening op het perceel, kadastraal bekend gemeente Papendrecht, sectie A, nummer 7096, aan het Westeind.

Conform

10.

Voorstel - Herijking Wet maatschappelijke ondersteuning

Besluit:

 1. In te stemmen met de nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning Papendrecht.
 2. De nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning Papendrecht ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 3. De gemeenteraad te verzoeken om de huidige "Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Papendrecht" zoals vastgesteld op 27 januari 2022 in te trekken.
 4. De gemeenteraad te verzoeken om de huidige “Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Papendrecht 2015”, zoals vastgesteld op 11 december 2014 in te trekken.
 5. In te stemmen met de antwoordbrief aan de Wmo-adviesraad in reactie op het door hun uitgebrachte advies.

Conform

 

 

 

Vastgesteld op 19 september 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                         de burgemeester,

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 5-9-2023

1.

2.

Opening en vaststellen agenda

Openbare besluitenlijst college 29 augustus 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 29 augustus 2023 vast te stellen.

Conform

3.

Voorstel - Voortgang proces aansprakelijkstelling Chemours

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over de voortgang van het proces aansprakelijkstelling Chemours vast te stellen.
 2. Geheimhouding op te leggen op de raadsinformatiebrief, op grond van art. 5.1, tweede lid onder b van de Wet open overheid.
 3. De raadsinformatiebrief over de voortgang van het proces aansprakelijkstelling Chemours te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

4.

Voorstel - Tour de France Femmes 2024

Besluit:

 1. De uitnodiging van de organisatie van de Tour de France Femmes om een ontwerp te leveren voor een parcours door Papendrecht te aanvaarden.
 2. De side-events en hiervoor benodigde financiën en personele inzet verder uit te werken in een projectplan.

Conform

5.

Voorstel - Voorgestelde begrotingswijziging VRZHZ 2023

Besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Conform

6.

Voorstel - Uitvoeringsprogramma generiek interbestuurlijk toezicht 2024

Besluit:

 1. In te stemmen met de actualisatie van het uitvoeringsprogramma generiek interbestuurlijk toezicht 2024.
 2. De provincie Zuid-Holland te berichten dat de gemeente Papendrecht inhoudelijk geen op- of aanmerkingen, danwel aanvullingen heeft op het uitvoeringsprogramma generiek interbestuurlijk toezicht 2024.

Conform

7.

Voorstel - Vaststelling Besluit 'hogere waarde Wet geluidhinder' Visschersbuurt 134 - 2

Besluit:

 1. Het besluit 'hogere waarden Wet geluidhinder 'Omgevingsvergunning Visschersbuurt 134, te Papendrecht' vast te stellen.
 2. Het besluit 'hogere waarden Wet geluidhinder 'Omgevingsvergunning Visschersbuurt 134, te Papendrecht' van 6 juni 2023 (zaaknummer: 2023-0078405) in te trekken op het moment dat de omgevingsvergunning behorende bij voorliggend besluit 'hogere waarden Wet geluidhinder'  onherroepelijk is.

Conform

8.

Voorstel - Ledenraadpleging inzet CAO Gemeenten 2024

Besluit:

 1. De gemeentesecretaris opdracht te geven om via e-raadpleging de instemming en aanbevelingen over te brengen richting VNG.
 2. In te stemmen met de concept arbeidsvoorwaardennota 2023.
 3. Een aantal aanbevelingen te doen richting VNG (zie bijlage 3).

Conform

 

 

 

Vastgesteld op 12 september 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                         de burgemeester,

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 29-8-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Openbare besluitenlijst college 22 augustus 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 22 augustus 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Intentieverklaring LEADER Alblasserwaard

Besluit:

 1. De Intentieverklaring LEADER Alblasserwaard te ondertekenen.
 2. Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit om volmacht te verlenen aan wethouder Van der Borg om de Intentieverklaring LEADER Alblasserwaard te ondertekenen.

Conform

4.

 

Voorstel - Vaststellen jaarverslag gemeentearchivaris 2022

Besluit:

 1. Het jaarverslag van de gemeentearchivaris vast te stellen.
 2. De bijgevoegde reactie op het jaarverslag vast te stellen.
 3. Het vastgestelde jaarverslag en de reactie van het college aan de provincie te verzenden.
 4. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.
 5. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren.

Conform

 

 

5.

 

Voorstel - Vaststelling Subsidieregeling Samen bouwen aan een beter bestaan, gemeente Papendrecht 2023

Besluit:

 1. De Subsidieregeling 'Samen bouwen aan een beter bestaan, gemeente Papendrecht 2023' vast te stellen

Conform

6.

 

Voorstel - Bestuurlijke reactie op rapport rekenkameronderzoek "Onderzoek duurzaamheid"

Besluit:

 1. De bestuurlijke reactie op het rapport van de rekenkamercommissie Papendrecht getiteld "Onderzoek duurzaamheid" vast te stellen.
 2. De bestuurlijke reactie op het rapport van de rekenkamercommissie Papendrecht getiteld "Onderzoek duurzaamheid" aan de rekenkamercommissie te versturen.

Conform

 

Vastgesteld op 5 september 2023

 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                         de burgemeester,

      

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 22-8-2023

1.

2.

Opening en vaststellen agenda

Openbare besluitenlijst college 4 juli 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 4 juli 2023 vast te stellen.

Conform

3.

Openbare besluitenlijst college 6 juli 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 6 juli 2023 vast te stellen.

Conform

4.

Voorstel - Jaarwisseling 2023-2024

Besluit:

 1. De raad voor te stellen voorafgaand en tijdens de jaarwisseling 2023-2024 het maatregelenpakket in te zetten.
 2. De raad voor te stellen in te stemmen met het opvoeren van de financiële middelen voor deze activiteiten voor een bedrag van €45.500 bij de eerstvolgende concernrapportage.

Conform

5.

Voorstel - Voorbereidingskrediet structuurontwerpen vernieuwing gebouwen voortgezet onderwijs

Besluit:

 1. De raad voor te stellen om een voorbereidingskrediet van € 450.000,- vast te stellen ten behoeve van het opstellen van twee structuurontwerpen per locatie voor de vernieuwing van de onderwijsgebouwen van het voortgezet onderwijs aan de Van der Palmstraat en de Vijzellaan.

Conform

6.

Voorstel - Financiële vertaling scenario's uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Besluit:

 1. Het plan 'financiële scenario's uitvoeringsplan IVP 2023-2026' vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen scenario 1 voor de integrale wijkaanpak vast te stellen.
 3. De raad voor te stellen de daarvoor benodigde middelen, groot €538.000, beschikbaar te stellen.
 4. De raad voor te stellen om de structurele kosten uit scenario 1, groot €398.000, uit het begrotingsresultaat te dekken, waarbij de kosten voor 2024 en 2025 kunnen worden gedekt uit het begrotingsresultaat en de kosten vanaf 2026 worden meegenomen in de perspectiefnota 2025-2028 .
 5. De raad voor te stellen om de incidentele kosten tot en met 2026 uit scenario 1, groot €140.000 per jaar voor de duur van drie jaar, uit de algemene reserve te dekken.

Conform

7.

Voorstel - Integraal Huisvestingsplan 2023-2024 

Besluit:

 1. In te stemmen met de uitganspunten uit het eindrapport Vastgoed- en Accommodatiebeleid en IHP Papendrecht.
 2. Het in het eindrapport Vastgoed- en Accommodatiebeleid en IHP Papendrecht opgenomen nieuwe Integraal Huisvestingsplan voor vaststelling door te sturen naar de raad.

Conform

8.

Voorstel - Vastgoed- en Accommodatiebeleid

Besluit:

 1. In te stemmen met de uitganspunten uit het eindrapport Vastgoed- en Accommodatiebeleid en IHP Papendrecht.
 2. Het in het eindrapport Vastgoed- en Accommodatiebeleid en IHP Papendrecht opgenomen vastgoed- en accommodatiebeleid voor vaststelling door te sturen naar de raad.

Conform

9.

Voorstel - Kredietvoorstel verduurzamen wagenpark team Wijkonderhoud

Besluit:

 1. Het CO2-neutraal maken van het wagenpark gefaseerd te laten plaatsvinden richting het jaar 2030.
 2. De eerste fase van het elektrificeren van een deel van het wagenpark uit te voeren.
 3. De raad voor te stellen om een krediet van € 445.000 beschikbaar te stellen.
 4. De meerjarig hogere kapitaallasten van € 7.500 mee te nemen in de begroting 2024.

Conform

10.

Voorstel - Beslissing op bezwaar terrasoverkapping restaurant Jut en Jul

Besluit:

 1. de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van 3 februari 2023 in stand te laten;
 2. het verzoek om kostenvergoeding af te wijzen.

Conform

11.

Voorstel - RIB Eindrapportage Landelijke Stuurgroep Interventieteams project

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de eindrapportage van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI).
 2. De raadsinformatiebrief over de eindrapportage Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) project vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief te verzenden naar de gemeenteraad.

Conform

12.

Voorstel - Bedrijventerreinenvisie Zuid-Holland Zuid 2023 - 2030

Besluit:

 1. De bijgevoegde 'Bedrijventerreinenvisie Zuid-Holland Zuid 2023-2030' en bijbehorende 'Bedrijventerreinenvisie deelregio Drechtsteden 2023-2030' als intergemeentelijk afgestemd kader voor de ontwikkeling van (bestaande en nieuwe) bedrijventerreinen vast te stellen.
 2. De bedrijventerreinenvisie bij de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland in te laten dienen door het Netwerk Economie Zuid-Holland Zuid.

Conform

13.

Voorstel - Definitief Ontwerp vervangingsproject Beukmolen

Besluit:

 1. Het Definitief Ontwerp vervangingsproject Beukmolen vast te stellen.
 2. Het eindverslag van de doorlopen inspraakprocedure vast te stellen.

Conform

14.

Voorstel - Zienswijze 5e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het "Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, vijfde wijziging"
 2. Bijgevoegde brief te sturen aan het Algemeen Bestuur om te informeren de zienswijze van de raad.​​​​​​

Conform

15.

Voorstel - Zienswijze op aanpassing P&C-cyclus DG&J

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de mogelijke wijziging van de P&C-cyclus bij de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 2. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze op de mogelijke wijziging van de P&C-cyclus naar voren te brengen bij de gemeenschappelijke regeling Dienst gezondheid & Jeugd ZHZ.

Conform

16.

Voorstel - Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bureau OVL

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de concepttekst van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau OVL.
 2. De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze naar voren te brengen over het herzien van de gemeenschappelijke regeling van Bureau OVL conform bijgaande conceptbrief.

Conform

17.

Voorstel - Opstarten formele procedure buitenplanse afwijking voor het realiseren van een vrijstaande woning aan de Visschersbuurt 154

Besluit:

 1. geen aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. vast te stellen;
 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
 3. in te stemmen met het 'ontwerpbesluit Hogere waarde - Wet geluidhinder - Visschersbuurt 154';
 4. in te stemmen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking ten behoeve van de realisatie van een vrijstaande woning aan de Visschersbuurt 154;
 5. het ontwerpbesluit 'Hogere waarde – Wet geluidhinder- Visschersbuurt 154' tegelijkertijd met het 'ontwerpbesluit omgevingsvergunning' inclusief buitenplanse afwijking gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
 6. indien tijdens de terinzagetermijn geen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbesluit 'Hogere waarde' en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking de benodigde, voornoemde hogere waarde en de omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking te verlenen;
 7. de raad te informeren conform bijgaande conceptbrief.

Conform

 

 

 

Vastgesteld op 29 augustus 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de locosecretaris,                   de burgemeester,

P. Naeije                                 M.J.M. van Driel

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 6-7-2023

1.

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Parkeerplaatsen in garage De Overtoom verhuren aan Fokker

Besluit:

 1. Een aantal van 70 parkeerplaatsen in parkeergarage De Overtoom te verhuren aan Fokker.
 2. Als voorwaarden mee te geven dat het een verbintenis is voor in principe 2 jaren waarna een eventuele verlenging opnieuw wordt afgewogen, met een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. in de overeenkomst de mogelijkheid in te bouwen om in bijzondere omstandigheden voor een korte periode de toegang tot de parkeergarage te ontzeggen.

Conform

Vastgesteld op 22 augustus 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de locosecretaris,                   de burgemeester,

P. Naeije                                 M.J.M. van Driel

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 4-7-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Openbare besluitenlijst college 27 juni 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 27 juni 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Reactie op wensen, bedenkingen, vragen en opmerkingen op de concept-bestuursovereenkomst met COA voor de opvang van vluchtelingen in Poldermolen 8

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief Reactie op wensen en bedenkingen bestuursovereenkomst opvang Poldermolen 8, vast te stellen
 2. De raadsinformatiebrief Reactie op wensen en bedenkingen bestuursovereenkomst opvang Poldermolen 8, te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

4.

 

Voorstel - Aangaan huurovereenkomst voor Poldermolen 10-18

Besluit:

 1. Een overeenkomst aan te gaan met Pactum B.V. voor de tijdelijke huur van het pand Poldermolen 10-18 te Papendrecht ten behoeve van de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
 2. De raadsinformatiebrief Opvanglocatie ten behoeve van Oekraïense vluchtelingen in Poldermolen 10-18 vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief Opvanglocatie ten behoeve van Oekraïense vluchtelingen in Poldermolen 10-18 te versturen naar de gemeenteraad.

Conform

5.

 

Voorstel - Plaatsing sirene-/antennemast aan de Zaling

Besluit:

 1. Een Site Sharing Overeenkomst (SSO) tussen De Staat, gemeente Papendrecht en Oxperts Antenne Sites BV aan te gaan ten behoeve van vervanging van de sirenemast.
 2. Een recht van opstal te vestigen ten gunste van Oxperts Antenna Sites BV ten behoeve van de plaatsing van een combinatiemast op een perceel, kadastraal bekend sectie C nummer 4541, nabij het Cruyff Court aan de Zaling.

Conform

6.

 

Voorstel - RIB update hersteloperatie kindertoeslagaffaire

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over de hersteloperatie toeslagaffaire vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de hersteloperatie toeslagaffaire te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

7.

 

Voorstel - Uitbreiding/verplaatsing skatepark

Besluit:

 1. Mee te werken aan het initiatiefverzoek van een inwoner voor een beter skatepark
 2. Een keuze te maken voor de meest kansrijke locatie in sportpark Oostpolder

Conform

 

8.

 

Voorstel - Raadsinformatiebrief stand van zaken implementatie Omgevingswet

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken implementatie Omgevingswet vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken implementatie Omgevingswet te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

9.

 

Raadsinformatiebrief meicirculaire

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2023 vast te stellen
 2. De raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2023 te versturen aan de raad

Conform

10.

 

Voorstel - Ontwerp veeg beheersverordening ter inzage

Besluit:

 1. De ontwerp beheersverordening ‘Reparatie Veeg Beheersverordening 2023’ vast te stellen.
 2. De ontwerp beheersverordening ‘Reparatie Veeg Beheersverordening 2023’ op grond van de inspraakverordening vier weken ter inzage te leggen;
 3. De raadsinformatiebrief over het ter inzage leggen van de Reparatie Veeg Beheersverordening 2023 vast te stellen;
 4. De raadsinformatiebrief over het ter inzage leggen van de Reparatie Veeg Beheersverordening 2023 te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

Vastgesteld op 22 augustus 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de locosecretaris,                   de burgemeester,                                  

P. Naeije                                 M.J.M. van Driel

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 27-6-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

Openbare besluitenlijst college 20 juni 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 20 juni 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Bouwen bedrijfshal 33 Fokker en toevoegen bedrijfsgebonden kantooroppervlak

Besluit:

 1. Een positief advies te verstrekken aan DCMR (bevoegd gezag) voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van hal 33, inclusief bedrijfsgebonden kantoren, onder de voorwaarde dat hal 33 niet in gebruik mag worden genomen voordat er een door de gemeente goedgekeurde parkeeroplossing operationeel is;
 2. Voor de uitbreiding van GKN/Fokker op locatie Slobbengors af te wijken van de parkeernormennota 2018 en in dit geval ook parkeren op een andere locatie toe te staan;
 3. Vooruitlopend op komende aanvragen omgevingsvergunning een positief advies te verstrekken om tot maximaal 3127m2 af te wijken van het maximale aantal vierkante meters bedrijfsgebonden kantooroppervlak op industrieterrein Slobbengors.

Conform

4.

 

Voorstel - Dienstverleningsovereenkomst Nu Niet Zwanger + RIB

Besluit:

 1. Deel te nemen aan het programma Nu Niet Zwanger.
 2. Hiertoe bijgaande dienstverleningsovereenkomst met de GGD te sluiten.
 3. De raadsinformatiebrief over deelname aan Nu Niet Zwanger vast te stellen.
 4. De raadsinformatiebrief over deelname aan Nu Niet Zwanger te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

5.

 

Voorstel - Plan van aanpak omgevingsvisie 2.0

Besluit:

 1. Het plan van aanpak voor het maken van een omgevingsvisie 2.0 vast te stellen;
 2. De raadsinformatiebrief over het plan van aanpak omgevingsvisie 2.0 vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief het plan van aanpak omgevingsvisie 2.0 te verzenden.

Conform

6.

 

Voorstel - Vaststellen beleidsplan vergunningverlening toezicht en handhaving 2023 - 2027 (VTH beleidsplan)

Besluit:

 1. Bijgevoegd beleidsplan Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2023 - 2027 vast te stellen en in te laten gaan op 1 juli 2023 onder gelijktijdige intrekking van het beleidsplan Leefbaarheid en Veiligheid 2018-2021 (verlengd vastgesteld tot juli 2023)
 2. De raadsinformatiebrief over kennisgeven VTH beleid 2023-2027 vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over kennisgeven VTH beleid 2023-2027 te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

7.

 

Voorstel - RIB Gemeenschappelijk Veiligheidsbeeld Rotterdam 2022 - VAR

Besluit:

 1. Het RIB over het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam 2022 vast te stellen
 2. Het RIB Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam 2022 aan te bieden aan de gemeenteraad.

Conform

8.

 

Voorstel - Aanwijzen Dordrecht als penvoerder Integraal Zorgakkoord en SPUK-IZA

Besluit:

 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht aan te wijzen als penvoerder om in het kader van het Integraal Zorgakkoord de in bijgevoegd aanwijzingsbesluit omschreven bevoegdheden en werkzaamheden namens de gemeente Papendrecht uit te oefenen.
 2. Kennis te nemen van bijgevoegd burgemeestersbesluit.
 3. Aanwijzingsbesluit aan de gemeente Dordrecht toe te zenden.

Conform

9.

 

Voorstel - Derde wijziging Mandaatbesluit Havenmeester 2011

Besluit:

 1. Derde wijziging Mandaatbesluit Havenmeester 2011 vast te stellen.

Conform

10.

 

Voorstel - Raamovereenkomst Onderhoud asfaltwegen (kleinschalig) Papendrecht 2023-2026

Besluit:

 1. Het voornemen tot gunnen te verstrekken aan de winnende inschrijver voor de uitvoering van de Raamovereenkomst Onderhoud asfaltwegen kleinschalig) Papendrecht 2023-2026.
 2. De teamleider BOR te mandateren voor de definitieve gunning en de totstandkoming van de raamovereenkomst.
 3. De teamleider BOR te mandateren bij verlenging van de raamovereenkomst.

Conform

11.

 

Voorstel - Voortgangsrapportage Energiestrategie 1.0 Drechtsteden

Besluit:

 1. De voortgangsrapportage Energiestrategie 1.0 Drechtsteden vast te stellen.
 2. De begeleidende raadsinformatiebrief vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief met de voortgangsrapportage te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

12.

 

Voorstel - Wijziging leges rijbewijs 1 juli 2023 tarieventabel legesverordening

Besluit:

 1. Het tarief van artikel 1.3.1 in hoofdstuk 3 van de actuele legesverordening van € 44,65 naar € 48,15 aan te passen.

Conform

13.

 

Voorstel - Anterieure overeenkomst + concept bouwplan Poldermolen 8

Besluit:

 1. Het aangaan van een anterieure overeenkomst met De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V.;
 2. Kennis te nemen van het concept woningbouwplan van De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V.;
 3. Op onderdelen af te wijken van het stedenbouwkundig kader dat in 2021 voor de Poldermolen is vastgesteld;
 4. De raadsinformatiebrief over de anterieure overeenkomst, het concept woningbouwplan en de afwijkingen ten opzichte van het stedenbouwkundig kader voor de Poldermolen vast te stellen;
 5. De raadsinformatiebrief over de anterieure overeenkomst, het concept woningbouwplan en de afwijkingen ten opzichte van het stedenbouwkundig kader voor de Poldermolen toe te zenden aan de raad.

Conform

Vastgesteld op 4 juli 2023

 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                                      de burgemeester,

 

J.M. Ansems                                       M.J.M. van Driel

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 20-6-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Openbare besluitenlijst college 12 juni 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 12 juni 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Bestuursovereenkomst met COA voor noodopvang vluchtelingen locatie Poldermolen 8

Besluit:

 1. De bestuursovereenkomst tussen de gemeente Papendrecht en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) betreffende een noodopvang in Poldermolen 8 definitief vast te stellen
 2. De raadsinformatiebrief Bestuursovereenkomst met COA ten behoeve van Poldermolen 8 vast te stellen
 3. De raadsinformatiebrief Bestuursovereenkomst met COA ten behoeve van Poldermolen 8 aan de raad te verzenden

Conform

4.

 

Voorstel - RIB Regio Deal

Besluit:

 1. De projecten 'Vo-scholen als motor voor brede welvaart en arbeidsmarkt', 'Papendrecht als vitale en recreatieve schakel in de verbonden en klimaatbestendige delta' en 'Impuls gezonde wijken en inwoners' aan te dragen voor de nieuwe Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem en daarbij partners te zoeken die gezamenlijk deze doelen willen verwezenlijken.
 2. De raadsinformatiebrief over de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

5.

 

Voorstel - Indienen snelweg- en spoorwegtracés programma Opwek Energie op Rijksgronden (OER)

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over het verzoek tot opnemen van de snelweg- en spoorwegtracés in het programma Opwek Energie op Rijksgronden (OER) vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief te verzenden aan de gemeenteraad.
 3. In te stemmen met de brief aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het opnemen van de gehele snelwegtracés A15, A16, N3 en vier locaties nabij spoorwegtracés in het OER programma.
 4. De brief aan het Ministerie van EZK te laten ondertekenen door wethouder J. van Dongen als voorzitter van de RES Drechtsteden.

Conform

6.

Voorstel - Vaststellen projectplan definitiefase Huisvesting voorgezet onderwijs en raadsinformatiebrief over de voortgang van het project

Besluit:

 1. Het projectplan voor de definitiefase van het project Huisvesting Voortgezet onderwijs vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de voortgang van het project Huisvesting voortgezet onderwijs vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over de voortgang van het project Huisvesting voorgezet onderwijs te verzenden aan de gemeenteraad.


Conform

7.

Voorstel - Vrijgave concept Mobiliteitsplan Papendrecht 

Besluit:

 1. Het concept Mobiliteitsplan vast te stellen;
 2. Het concept Mobiliteitsplan ter inzage te leggen van 23 juni 2023 tot en met 23 juli 2023;
 3. De RIB met kenmerk 2023-0084709 RIB vrijgave Mobiliteitsplan-0 vast te stellen;
 4. De RIB met kenmerk 2023-0084709 RIB vrijgave Mobiliteitsplan-0 te versturen naar de raad.

Niet Conform

Beslispunt 1 wordt:

 1. Kennis te nemen van het concept Mobiliteitsplan;

Beslispunten 2 tot en met 4 zijn conform

8.

Voorstel - Beantwoording artikel 40 vragen Jeugd

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door PAB, VVD en D66 over Jeugd vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door PAB, VVD en D66 over Jeugd te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

9.

Voorstel - Akkoord op subsidieaanvraag ANWB AutoMaatje

Besluit:

 1. Het verlenen van een incidentele subsidie aan Sterk Papendrecht voor het opzetten van ANWB AutoMaatje in Papendrecht.
 2. De hiermee gepaard gaande kosten van € 19.070,- te betalen uit het lokale Wmo-budget. De dekking voor 2023 is beschikbaar vanuit de egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties.

Conform

10. Voorstel - Tweede wijziging Havenverordening Papendrecht 2020
 

Besluit:

 1. De raad voor te stellen om de tweede wijziging Havenverordening Papendrecht 2020 vast te stellen.

Conform

11.

 

Voorstel - Jaarverantwoording kinderopvang 2022

 

Besluit:

 1. De jaarverantwoording kinderopvang 2022 vast te stellen
 2. De vastgestelde jaarverantwoording beschikbaar te stellen aan de Inspectie van het Onderwijs
 3. De raadsinformatiebrief over de jaarverantwoording kinderopvang 2022 vast te stellen
 4. De raadsinformatiebrief over de jaarverantwoording kinderopvang 2022 toe te zenden aan de gemeenteraad

Conform

 

Vastgesteld op 27 juni 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                                      de locoburgemeester,

J.M. Ansems                                      A.M.J.M. Janssen

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 12-06-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Openbare besluitenlijst college 6 juni 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 6 juni 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Algemene Ledenvergadering VNG 14 juni 2023

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda en vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2023
 2. In te stemmen met de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2 december 2022
 3. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022.
 4. In te stemmen met het Financieel Jaarverslag 2022 en het bestuur décharge te verlenen.
 5. In te stemmen met het contributievoorstel.
 6. In te stemmen met de kadernota 2024 inclusief GGU.
 7. In te stemmen met de totale GGU begroting 2024 en de financiële bijdrage aan het Fonds GGU
 8. Kennis te nemen van de stand van zaken actuele trajecten.
 9. In te stemmen van de verantwoording uitvoering moties.
 10. In te stemmen met de verenigingsstrategie 2030.
 11. De moties die ondersteund worden door de M50 te steunen
 12. Voor de overige moties het preadvies van de VNG over te nemen.

Conform

Vastgesteld op 20 juni 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                                      de burgemeester,
J.M. Ansems                                      M.J.M. van Driel

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 6-6-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Openbare besluitenlijst college 30 mei 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 30 mei 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Bestuursovereenkomst met COA voor opvang vluchtelingen locatie Poldermolen 8

Besluit:

 1. De intentie uit te spreken bijgaande concept-bestuursovereenkomst aan te gaan met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, betreffende een tijdelijke noodopvang aan de Poldermolen 8 te Papendrecht
 2. De oplegnotitie met daarbij de concept-bestuursovereenkomst ter inzage te leggen voor de raadsleden ten behoeve van wensen-en- bedenkingenprocedure van de gemeenteraad, vanaf 8 juni tot en met 14 juni 2023.

Conform

4.

 

Voorstel - Bestuursopdracht doorontwikkeling bestuurlijke samenwerking Drechtsteden

Besluit:

 1. In te stemmen met de Bestuursopdracht doorontwikkeling bestuurlijke samenwerking Drechtsteden, inclusief de inrichtingsprincipes en deelopdrachten.
 2. De gemeentesecretarissen als ambtelijk opdrachtgevers aan te wijzen

Conform

5.

 

Voorstel - Vaststelling Hogere waarde besluit Visschersbuurt 134

Besluit:

 1. Het besluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder 'Omgevingsvergunning Visschersbuurt 134, te Papendrecht' vast te stellen.

Conform

Vastgesteld op 12 juni 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                                      de burgemeester,

J.M. Ansems                                      M.J.M. van Driel

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 30-05-2023

 

 

 

1.

 

 

Opening en vaststellen agenda

2.

 

 

Openbare besluitenlijst 23 mei 2023

Besluit

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 23 mei 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

 

Voorstel - Beantwoording aanvullende artikel 40 vragen OP betreffende transformatorhuisje Het Havenhoofd

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door Onafhankelijk Papendrecht over het transformatorhuisje Het Havenhoofd vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door Onafhankelijke Papendrecht over het transformatorhuisje Het Havenhoofd te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

4.

 

 

Voorstel - beantwoording brief 10 maart 2023 inzake Last onder Dwangsom Rivierendriesprong

Besluit:

 1. De brief aan Bouwpastoor Projectmanagement in reactie op zijn brief van 10 maart 2023 met vragen met betrekking tot de opgelegde last onder dwangsom van 7 juni 2022 bij bouwstoffenhandel de Rivierendriesprong vast te stellen.
 2. De brief aan Bouwpastoor Projectmanagement in reactie op zijn brief van 10 maart 2023 met vragen met betrekking tot de opgelegde last onder dwangsom van 7 juni 2022 bij bouwstoffenhandel de Rivierendriesprong te verzenden.

Conform

5.

 

 

Jaarstukken 2022

Besluit:

 1. De jaarstukken 2022 aan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling.

Conform

6.

 

 

Voorstel - Perspectiefnota 2023-2028

Besluit:

 1. De Perspectiefnota 2023-2028 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 2. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het document "Meerjarenperspectief grondexploitaties 2023".

Conform

7.

 

 

Voorstel - Raadsinformatiebrief onderzoek reclamemast A15

Besluit:

 1. Niet over te gaan tot het realiseren van een reclamemast langs de A15.
 2. Ombuigingsvoorstel 132 van € 20.000 structureel af te boeken via de eerste concernrapportage/perspectiefnota.
 3. De raadsinformatiebrief over resultaten onderzoek reclamemast A15 vast te stellen.
 4. De raadsinformatiebrief over resultaten onderzoek reclamemast A15 te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

Vastgesteld op 6 juni 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                                      de burgemeester,                                

J.M. Ansems                                      M.J.M. van Driel

       

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 23-5-2023

1.

 

 

Opening en vaststellen agenda

2.

 

 

Openbare besluitenlijst college 16 mei 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 16 mei 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

 

Voorstel - Subsidieplafonds 2024

Besluit:

 1. De subsidieplafonds 2024 vast te stellen;
 2. De verdelingsmaatstaf 'bestaande subsidierelatie gaat voor op nieuwe subsidierelatie' met daarbij 'op volgorde van binnenkomst' vast te stellen.

Conform

4.

 

 

Voorstel - verlenging werkingsduur nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023

Besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen de werkingsduur van de nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023 met een jaar te verlengen.

Conform

5.

 

 

Voorstel - Verordening Duurzaamheidslening gemeente Papendrecht 2023

Besluit:

 1. In te stemmen met de gewijzigde Verordening Duurzaamheidslening gemeente Papendrecht 2023.
 2. De Verordening Duurzaamheidslening gemeente Papendrecht 2023 aan te bieden aan de raad ter vaststelling.

Conform

6.

 

 

Voorstel - Wijziging verordening Werk en Inkomen

Besluit:

 1. de verordening tot wijziging van de verordening werk en inkomen gemeente Papendrecht (eerste wijziging) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

Conform

 

 

Vastgesteld op 30 mei 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                          de burgemeester,                                  

J.M. Ansems                          M.J.M. van Driel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 16-5-2023

1

 

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

 

Openbare besluitenlijst college 9 mei 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 9 mei 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

 

Voorstel - Boardletter 2022 en zienswijze college

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de interim managementletter 2022 en Boardletter 2022 zoals opgesteld door BDO
 2. De zienswijze van het college op de Boardletter 2022 vast te stellen.
 3. De Boardletter 2022 en de zienswijze van het college hierop aan te bieden aan de gemeenteraad.

Conform

4.

 

 

Voorstel - Beantwoording artikel 40 vragen OP over het beroep Van Herwijnen Beheer BV rentebeschikking

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door OP over het beroep Van Herwijnen mbt de rentebeschikking vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door OP over het beroep Van Herwijnen mbt de rentebeschikking te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

5.

 

 

Voorstel - RIB Doordecentralisatie beschermd wonen

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over Doordecentralisatie beschermd wonen vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over Doordecentralisatie beschermd wonen te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel - RIB Samen werken aan een schonere lucht – Schone Lucht Akkoord 2023

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over "Schone Lucht Akkoord 2023" vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over "Schone Lucht Akkoord 2023" te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

Vastgesteld op 23 mei 2023
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de locosecretaris,                   de burgemeester,

P. Naeije                                 M.J.M. van Driel

 

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 9-5-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Openbare besluitenlijst college 18 april 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 18 april 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Beantwoording aanvullende artikel 40 vragen OP betreffende transformatorhuisje Het Havenhoofd

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door Onafhankelijk Papendrecht over het transformatorhuisje Het Havenhoofd vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door Onafhankelijke Papendrecht over het transformatorhuisje Het Havenhoofd te verzenden aan de gemeenteraad.

Aangehouden

4.

 

Voorstel - Wmo-adviesraad reglement

Besluit:

 1. Het reglement voor de Wmo-adviesraad vast te stellen.

Conform

5.

 

Voorstel - Aanwijzen van bouwterrein Douwes Dekkerlaan voor de realisatie van 'Plaatsing ondergrondse afvalcontainers in de gemeente Papendrecht'

Besluit:
 

 1. Het terrein langs de Douwes Dekkerlaan als bouwterrein aan te wijzen voor de realisatie van 'Plaatsing ondergrondse afvalcontainers in de gemeente Papendrecht'.
 2. Gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid op grond van artikel 6 van de 'vergoedingenbijlage behorende bij de regeling algemene regels gebruiksvergoeding gemeentegrond', zodat het aan te wijzen bouwterrein vrij is van precario.

Conform

6.

 

Voorstel - Vernieuwde gedoogbeschikking CNO, Anthony Fokkerweg 11

Besluit:

 1. Een tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen op een riviercruiseschip aan de loswal aan de Anthony Fokkerweg 11 te Papendrecht onder de voorwaarden genoemd in de gedoogbeschikking te gedogen, in strijd met het ter plaatse geldend planologisch regime.
 2. Diverse (tijdelijke) bouwwerken op de kade voor inzameling van afval en de opslag van schoon en vuil water dan wel een gelijkwaardige oplossing voor deze faciliteiten te gedogen.

Conform

7.

 

Voorstel - Zienswijze ontwerpbegrotingen 2024 gemeenschappelijke regelingen

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de toelichting op de ontwerpbegrotingen en jaarstukken, de concept zienswijzen en overige stukken.
 2. De toelichting op de ontwerpbegrotingen en jaarstukken, de concept zienswijzen en overige stukken vast te stellen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Conform

8.

Voorstel - Intrekken Nadere regels persoonlijk minimabudget Papendrecht

Besluit:

 1. De Nadere regels persoonlijk minimabudget Papendrecht in te trekken.

Conform

9.

 

Voorstel - Verstrekken aanvulling energietoeslag 2022

Besluit:

 1. Het eerste deel van de energietoeslag in 2023 uit te keren als energietoeslag-2022-aanvulling.

Conform

10.

 

Voorstel - Beantwoording artikel 40 vragen CDA Boom van Troost

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vraag gesteld door de fractie van het CDA over de 'Boom van Troost' in het Vondelpark vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vraag gesteld door de fractie van het CDA over de 'Boom van Troost' in het Vondelpark te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

Vastgesteld op 16 mei 2023
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,                          de burgemee

J.M. Ansems                          M.J.M. van Driel

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 18-4-2023

 

 

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Openbare besluitenlijst college 11 april 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 11 april 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Vaststelling Jaarprogramma 2023 OZHZ

Besluit:

 1. Het jaarprogramma 2023 - gemeente Papendrecht opgesteld door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het Jaarprogramma 2023 van OZHZ vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over het Jaarprogramma 2023 van OZHZ toe te zenden aan de raad.

Conform

4.

 

Voorstel - Afwijken van welstandsadvies bij vergunningverlening reguliere procedure Wabo

Besluit:

 1. Af te wijken van het negatieve advies van de welstandscommissie en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen volgens de reguliere procedure (Wabo) voor gevelreclame op de noordoostgevel van de Baptistenkerk

Conform

5.

 

Voorstel - Beheerplan parkeergarages De Meent en De Overtoom 2023-2028 (aangehouden van 11-04-2023)

Besluit:

 1. Het beheerplan vast te stellen voor parkeergarages De Meent en De Overtoom 2023 t/m 2028;
 2. Kennis te nemen van de rapporten voortkomend uit de BOEI-inspectie (Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht in wet- en regelgeving);
 3. De gewijzigde storting in de voorziening onderhoud parkeergarages en de gewijzigde investeringskredieten 2023 t/m 2028 te verwerken in de planning- en control cyclus;
 4. Onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor uitbreiding oplaadpunten voor elektrische auto's in beide parkeergarages.

Conform

6.

 

Voorstel - Verkenning Jongeren Inlooplocatie Papendrecht

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de Verkenning Jongeren Inlooplocatie Papendrecht
 2. Goedkeuring uit te spreken over de inzet van een tweede flexibele inlooplocatie voor Suppord.
 3. De raadsinformatiebrief 'Tweede inlooplocatie voor onze jeugd en jongeren' vast te stellen.
 4. De Verkenning Jongeren Inlooplocatie Papendrecht en de raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te verzenden.

Conform

7.

 

Voorstel - Wijzigen milieuvergunning Rivierendriesprong, akoestisch scherm Noordhoek 35

Besluit:

 1. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestaande milieuvergunning van het bedrijf Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong Papendrecht B.V. op het adres Noordhoek 35 te verlenen.

Conform

8.

 

Voorstel - Energietoeslag 2023

Besluit:

 1. De uitgangspunten van de Energietoeslag 2023 vast te stellen conform Rijksbeleid (zie bijlage 1);
 2. De raadsinformatiebrief over de Energietoeslag 2023 vast te stellen; 
 3. De raadsinformatiebrief over de Energietoeslag 2023, inclusief bijlage 1, te verzenden aan de gemeenteraad;

Conform

9.

 

Voorstel - Huisvestingsverordening 2023

Besluit:

 1. De raad voor te stellen om de huisvestingsverordening Papendrecht 2023 vast te stellen.

Conform

10.

 

Voorstel - Subsidiebundel 2023

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de subsidiebundel 2023.
 2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.
 3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden aan de gemeenteraad.
 4. De bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden aan de adviesraden.

Conform

Vastgesteld op 9 mei 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,                          de burgemeester,

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel

     

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 11-04-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Openbare besluitenlijst college 4 april 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 4 april 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Plan van Aanpak parkeervisie Papendrecht (doorgeschoven van 4-4-2023)

Besluit:

 1. Het Plan van Aanpak voor het opstellen van de Parkeervisie Papendrecht vast te stellen;
 2. De raadsinformatiebrief over de Parkeervisie Papendrecht vast te stellen;
 3. De vastgestelde raadsinformatiebrief over de Parkeervisie Papendrecht naar de Raad te versturen.

Conform

4.

 

Voorstel - Vaststellen tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur (aangehouden van 28-03-2023)

Besluit:

 1. De tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur vast te stellen voor de periode 15 april 2023 - 1 januari 2024.
 2. Het subsidieplafond vast te stellen op €36.000,-.
 3. De kosten te dekken uit de niet bestede coronamiddelen tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur 2022.
 4. De uitvoering van de tijdelijke subsidieregeling te mandateren aan de teamleider MO.

Conform

5.

 

Voorstel - Beheerplan parkeergarages De Meent en De Overtoom 2023-2028

Besluit:

 1. Het beheerplan vast te stellen voor parkeergarages De Meent en De Overtoom 2023 t/m 2028;
 2. Kennis te nemen van de rapporten voortkomend uit de BOEI-inspectie (Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht in wet- en regelgeving);
 3. De gewijzigde storting te verwerken in de voorziening onderhoud parkeergarages en de investeringskredieten 2023 t/m 2028 te verwerken in de planning- en control cyclus;
 4. Onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor uitbreiding oplaadpunten voor elektrische auto's in beide parkeergarages.

Aangehouden

6.

 

Voorstel - Gebruik Schoorweg 6 als leslocatie Dalton Lyceum

Besluit:

 1. Het Stedelijk Dalton Lyceum tijdelijke lesruimte te bieden voor minderjarige vluchtelingen vanaf juni 2023 tot het einde van het schooljaar 2024-2025 (medio juli 2025)</