Adviesraden

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raden advies over (voorgenomen) besluiten op genoemde werkterreinen. Daarnaast kunnen de adviesraden ongevraagd adviseren en overleg voeren met het college of met de burgemeester.

Papendrecht kent drie adviesraden

De leden van de adviesraden zijn afkomstig uit diverse Papendrechtse organisaties. Ook kunnen meerdere leden op persoonlijke titel worden benoemd. Leden worden -na overleg met de adviesraad- op voordracht van de voorzitter van de adviesraad benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

Werkwijze

De adviesraden vergaderen minimaal twee maal per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar, al kan de voorzitter besluiten vergaderingen - met een goede reden - een besloten karakter te geven. De raden worden administratief ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

De voorzitter van de adviesraad kan de portefeuillehouder van het college uitnodigen een vergadering bij te wonen. Indien het collegelid zelf een vergadering wil bijwonen, doet hij/zij hiertoe een verzoek aan de voorzitter van de adviesraad.

Om rechtsgeldige besluiten te nemen moet tenminste tweederde van de leden van de adviesraad aanwezig zijn en moet de helft van de aanwezigen plus 1 vóór het voorstel stemmen. In de adviezen aan het college wordt dus het meerderheidsstandpunt weergegeven.

Binnen zes weken na de adviesaanvraag van het college wordt het advies schriftelijk door de secretaris overgebracht. Het college laat in principe binnen 4 weken aan de betreffende raad weten op welke wijze het advies wordt gebruikt: overnemen of (gedeeltelijk) verwerpen.

Contact

Wie de adviesraden wil wijzen op onderwerpen die mogelijk voor advisering aan het college in aanmerking komen of vragen heeft, kan contact opnemen met een van de raden via het ambtelijk secretariaat:

Mw. W.M.E. van der Hoeven
Markt 22
3351 PB Papendrecht
Telefoon: 14 078
E-mail: w.vdhoeven@papendrecht.nl