Openbare Besluitenlijsten Collegevergaderingen

U vindt hier de nieuwste Openbare Besluitenlijsten Collegevergaderingen.
Voorgaande besluitenlijsten kunt u terugvinden op het archiefweb (zie homepage voor de link).

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 04-06-2024
1. Opening en vaststellen agenda
2. 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 28 mei 2024

Besluit:

De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 28 mei 2024 vast te stellen.

Conform

3. 

Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam 2023

Besluit:

1.    De raadsinformatiebrief over het Gezamenlijke Veiligheidsbeeld regio Rotterdam 2023 vast te stellen.

2.    De raadsinformatiebrief over het Gezamenlijke Veiligheidsbeeld regio Rotterdam 2023 te verzenden.

Conform 

4.

Raadsinformatiebrief Ontwikkelingen doelgroepenvervoer Papendrecht

Besluit:

1.    De raadsinformatiebrief over ontwikkelingen doelgroepenvervoer Papendrecht vast te stellen.

2.    De raadsinformatiebrief over ontwikkelingen doelgroepenvervoer Papendrecht te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

5.

Raadsinformatiebrief informeren Verkeersmaatregelen het Eiland

Besluit:

1.    De raadsinformatiebrief over de stand van zaken over de te nemen verkeersmaatregelen op het Eiland vast te stellen.

2.    De raadsinformatiebrief over de stand van zaken over de te nemen verkeersmaatregelen op het Eiland te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

6.

Portefeuilleverdeling vanaf juni 2024

Besluit:

1.    De gewijzigde portefeuilleverdeling per juni 2024 vast te stellen.

2.    De gemeenteraad van dit besluit in kennis te stellen.

Conform

7.

Jaarverslag 2023 Jaarplan 2024 politie eenheid Rotterdam

Besluit:

1.    De raadsinformatiebrief over het jaarverslag 2023 en het jaarplan 2024 politie eenheid Rotterdam vast te stellen.

2.    De raadsinformatiebrief over het jaarverslag 2023 en het jaarplan 2024 politie eenheid Rotterdam te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

8.

Veiligheidsmonitor 2023

Besluit:

1.    Kennis te nemen van het rapport 'Veiligheid in Papendrecht Landelijke monitor najaar 2023'.

Conform  

9. Sluiting

 

 

Sluiting

 

Vastgesteld op 11 juni 2024

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,             de burgemeester,

 

 

J.M. Ansems               M.J.M. van Driel

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 28-5-2024

1

 

 

Opening en vaststellen agenda

 

2

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21 mei 2024

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 21 mei 2024 vast te stellen.

Conform

3

 

 

Ieder kind een zwemdiploma

Besluit:

 1. Leerlingen vanuit de Wereldklassen Anne Frankschool zwemles te laten volgen per start schooljaar 2024-2025.
 2. De raadsinformatiebrief over de motie "Ieder kind een zwemdiploma" vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over de motie "Ieder kind een zwemdiploma" te verzenden naar de raad.

Conform

4

 

 

Subsidieplafonds 2025

Besluit:

 1. De subsidieplafonds 2025 vast te stellen.
 2. De verdelingsmaatstaf 'bestaande subsidierelatie gaat voor op nieuwe subsidierelatie' met daarbij 'op volgorde van binnenkomst' vast te stellen.

Conform

5

 

 

Perspectiefnota 2024-2029

Besluit:

 1. De Perspectiefnota 2024-2029 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 2.  Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het document "Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2024".

Conform

6

 

 

RIB Zorgzame Buurt Kraaihoek-Zuid

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over de Zorgzame Buurt Kraaihoek Zuid vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de Zorgzame Buurt Kraaihoek Zuid te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

7

 

 

Strategische Visie proces gemeenteraad en bestuursopdracht – Informatienota

Besluit:

 1. De bestuursopdracht strategische visie vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de strategische visie vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over de strategische visie te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

8

 

 

Subsidieregeling Vitaliteitsakkoord gemeente Papendrecht 2024-2026

Besluit:

 1. De subsidieregeling Vitaliteitsakkoord Papendrecht vast te stellen.

Conform

9

 

 

Notitie Eerlijke tarieven rioolheffing

Besluit:

 1. De notitie Eerlijke tarieven rioolheffing vast te stellen.
 2. Opdracht te geven een nader verkennend onderzoek te doen naar de tariefstelling in het kader van de rioolheffing.
 3. De raadsinformatiebrief over dit onderwerp vast te stellen.
 4. De raadsinformatiebrief toe te zenden aan de raad.

Conform

10

 

 

Nota Vergunningen Toezicht & Handhaving voor de gemeentelijke taken 2025-2028

Besluit:

 1. De Nota Vergunningen Toezicht en Handhaving voor de gemeentelijke taken 2025-2028 door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen.
 2. De Nota Vergunningen Toezicht en Handhaving voor de gemeentelijke taken 2025-2028 van toepassing te verklaren op de gemandateerde omgevingstaken die OZHZ voor de gemeente uitvoert.
 3. De Nota Vergunningen Toezicht en Handhaving voor de gemeentelijke taken 2025-2028 volgens de Algemene wet Bestuursrecht bekend te maken.

Conform

11

 

 

Jaarstukken 2023

Besluit:

 1. De Jaarstukken 2023 inclusief de reservemutaties vast te stellen en voor vaststelling door te geleiden naar de gemeenteraad.

Conform

12

 

 

Sluiting

 

Vastgesteld op 4 juni 2024

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,             de burgemeester,

 

 

J.M. Ansems               M.J.M. van Driel

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-5-2024

1

 

 

Opening en vaststellen agenda

 

2

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 14 mei 2024

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 14 mei 2024 vast te stellen.

Conform

 

3

 

 

Reactie artikel 40 vragen fractie OP over strenge normen PFAS in VS

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door de fractie Onafhankelijk Papendrecht over strenge normen PFAS in VS vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door de fractie Onafhankelijk Papendrecht over strenge normen PFAS in VS te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform
 

4

 

 

RIB - Bindend adviesrecht Vrijheer van Eslaan

Besluit:

 1. Het gebied rondom de Sterflat voor het plan Stervast Papendrecht te behandelen als beeldbepalende locatie waarvoor bindend adviesrecht toegepast wordt.
 2. Deze ontwikkeling te behandelen binnen het bindend adviesrecht.
 3. De raadsinformatiebrief waarbij bindend adviesrecht voor het plan van Stervast Papendrecht B.V. wordt gevraagd vast te stellen.
 4. De raadsinformatiebrief waarbij bindend adviesrecht voor het plan van Stervast Papendrecht B.V. wordt gevraagd te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

 

5

 

 

Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2023

Besluit:

 1. De verklaring omtrent genomen maatregelen om te komen tot tekortreductie op de BUIG vast te stellen.
 2. De vangnetuitkering Participatiewet 2023 in te dienen, onder de opschortende voorwaarde dat de raad instemt met de verklaring omtrent genomen maatregelen om te komen tot tekortreductie op de BUIG.
 3. De gemeenteraad te verzoeken met deze verklaring instemmen.

Conform

 

 

 

6

 

 

Bestuurlijke inbreng op besluitvormingsproces windlocaties Alblasserwaard

Besluit:

 1. In te stemmen met de brief aan de colleges van Molenlanden en Gorinchem met uw inbreng voor het besluitvormingsproces over de zoeklocaties windturbines in Molenlanden.
 2. De brief met uw inbreng voor het besluitvormingsproces over de zoeklocaties windturbines in Molenlanden te verzenden aan de colleges van Molenlanden en Gorinchem met een afschrift aan de gemeenteraad.

ConformInterne link

 

7

 

 

Beantwoording Fokker – artikel 40 RvO – vervolgvragen – OP - Informatienota

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door OP over Fokker vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door OP over Fokker te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

 

8

 

 

Risk Factory

Besluit:

 1. Het voornemen uit te spreken om samen met de deelnemende partijen en gemeenten in Zuid-Holland Zuid deel te nemen aan de oprichting en exploitatie van een Risk Factory voor een periode van 5 jaar.
 2. Hiervoor jaarlijks €8.125 binnen de bestaande begroting in te zetten.

Conform

 

9

 

 

Beantwoording artikel 40 vragen D66 over de VO-scholen

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door de fractie D66 over VO-scholen vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door de fractie D66 over de VO-scholen te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

 

10

 

 

Langetermijnvisie vluchtelingen gemeente Papendrecht

Besluit:

 1. De Langetermijnvisie huisvesting en integratie asielzoekers en vluchtelingen gemeente Papendrecht vast te stellen.
 2. De Langetermijnvisie huisvesting en integratie asielzoekers en vluchtelingen gemeente Papendrecht ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.

Conform

Interne link

 

 

 

11

 

 

Extra algemene ledenvergadering VNG op 24 mei 2024

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda en vergaderstukken van de extra Algemene Ledenvergadering van de VNG op 24 mei 2024.
 2. In te stemmen met de resolutie 'Nieuw kabinet, gebruik en borg de kracht van het lokaal bestuur'.
 3. Wethouder Van der Borg aan te wijzen om tijdens extra ledenvergadering de stem namens de gemeente uit te brengen.

Conform

 

 

 

12

 

 

Sluiting

 

 

 

 

Vastgesteld op 28 mei 2024

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,                        de burgemeester,

 

 

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel