Adviesraden

De leden van de adviesraden zijn afkomstig uit diverse Papendrechtse organisaties en brengen advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

Papendrecht kent drie adviesraden

 • Wmo adviesraad (werkterrein: wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Culturele Adviesraad (werkterrein: kunst en cultuur)
 • Sportadviesraad (werkterrein: sport en recreatie)

Leden worden op voordracht van de voorzitter van de adviesraad benoemd door het college van burgemeester en wethouders.
De adviesraden vergaderen minimaal twee maal per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar, al kan de voorzitter besluiten vergaderingen - met een goede reden - een besloten karakter te geven. De raden worden administratief ondersteund door een ambtelijk secretariaat.
De voorzitter van de adviesraad kan de portefeuillehouder van het college uitnodigen een vergadering bij te wonen. Indien het collegelid zelf een vergadering wil bijwonen, doet hij/zij hiertoe een verzoek aan de voorzitter van de adviesraad.
Om rechtsgeldige besluiten te nemen moet tenminste tweederde van de leden van de adviesraad aanwezig zijn en moet de helft van de aanwezigen plus 1 vóór het voorstel stemmen. In de adviezen aan het college wordt dus het meerderheidsstandpunt weergegeven.
Binnen zes weken na de adviesaanvraag van het college wordt het advies schriftelijk door de secretaris overgebracht. Het college laat in principe binnen 4 weken aan de betreffende raad weten op welke wijze het advies wordt gebruikt: overnemen of (gedeeltelijk) verwerpen.

Contact

Wie de adviesraden wil wijzen op onderwerpen die mogelijk voor advisering aan het college in aanmerking komen of vragen heeft, kan contact opnemen met een van de raden via het ambtelijk secretariaat:

Mw. W.M.E. van der Hoeven
Markt 22
3351 PB Papendrecht
Telefoon: 14 078

Wmo adviesraad 

Samenstelling

 • Mevrouw I. Robart-Peters (voorzitter)
 • Mevrouw V.I. de Waard- de Bruijn
 • De heer H.A. Nieuwstraten
 • Mevrouw P.J. de Roo-Viskil 
 • De heer A. Groenenboom
 • Mevrouw W.M.E. van der Hoeven (ambtelijk secretaris)

De Wmo-adviesraad vergadert maandelijks en zijn openbaar.
De vergaderingen vinden plaats van 13:00 – 15:00 uur.
Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan! Een mailtje naar mevrouw Van der Hoeven is voldoende.

Culturele Adviesraad

Samenstelling  

 • Mevrouw C. Rupert-van Kervel (voorlopig voorzitter)
 • Mevrouw E.H. Boot-Barends
 • De heer B.G. den Hartog
 • De heer W.J.M. Rupert

Meer informatie: de website van de culturele raad Papendrecht