Bedrijf aan huis

Veel mensen die een eigen bedrijf beginnen, starten vanuit hun woning. Dit is in enkele gevallen geen enkel probleem. Sommige vormen van kleinschalige beroepsuitoefening aan huis, met name op administratief, juridisch, (para)medisch, therapeutisch, lichaamsverzorgend , ontwerptechnisch of kunstzinnig gebied, zijn onder voorwaarden toegestaan.

Als uitgangspunt geldt dat de aard en omvang van de beroepsuitoefening passend moeten zijn bij de woning en/of woonomgeving. De voorwaarden hiervoor leest u op deze pagina.

Voorwaarden voor een beroep of bedrijf aan huis

Valt uw woning binnen de grenzen van de beheersverordening Woongebied of beheersverordening Centrumgebied, dan is de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten aan huis en aan huis verbonden beroepen toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de wijziging in gebruik geen uitbreiding van het aantal woningen betekent;
 • het gebruik van bedrijfsmatige activiteiten niet meer beslaat dan 25% van het bebouwde brutovloeroppervlak met een maximum van 60 m²;
 • er niet meer dan één arbeidsplaats is;
 • de activiteiten geen ernstige c.q. onevenredige hinder oplevert voor de directe woonomgeving en geen ernstige afbreuk doet aan het woonkarakter van de buurt en de woning;
 • er geen sprake is van bedrijfsactiviteiten die normaal in een winkelcentrum of winkelstraat worden uitgeoefend;
 • de woonfunctie als hoofdfunctie gehandhaafd blijft;
 • degene die de bedrijfs- c.q. beroepsactiviteit uitoefent permanent de woning bewoont;
 • detailhandel is niet toegstaan, uitgezonderd ondergeschikte detailhandel en detailhandel in de vorm van webshops, onder de voorwaarde dat het enkel verzending vanuit de woning en geen balieverkoop betreft;
 • horeca is niet toegestaan;
 • het onbebouwde deel van het perceel niet voor bedrijfs- of beroepsactiviteiten worden gebruikt;
 • er aan de buitenzijde of elders op het perceel slechts reclame-uitingen overeenkomstig het gemeentelijk reclame- en welstandsbeleid worden opgericht;
 • de activiteit niet maakt dat er een inrichting ontstaat als genoemd in bijlage l van het Besluit omgevingsrecht;
 • de parkeerdruk en/of de verkeersbelasting in het openbare gebied niet onevenredig toeneemt.

U dient hierbij altijd te voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. Valt uw woning niet binnen de grenzen van de beheersverordening Woongebied of beheersverordening Centrumgebied, neemt u dan contact op met de gemeente. Via de website Ruimtelijkeplannen controleert u binnen welk bestemmingsplan uw woning valt.

Website Ruimtelijke Plannen

Meer informatie?

Voor meer informatie vult u het onderstaande webformulier in of neemt u contact op met het team Dienstverlening via telefoonnummer 14 078.

Vragen en opmerkingen aan de Gemeente Papendrecht