Bedrijven Investeringszone Centrum Papendrecht

Ondernemers en vastgoed-eigenaren uit het centrum van Papendrecht zijn begin 2017 aan de slag gegaan om het centrum te versterken en aantrekkelijker te maken. Er is gekozen voor de invoering van een bedrijven-investeringszone (BIZ). Deze heffing geldt voor 5 jaar. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de BIZstichting. Zij besteedt dit aan het versterken van het profiel van Papendrecht door gezamenlijk te investeren in de aantrekkelijkheid, economische aantrekkingskracht en promotie van het centrum van Papendrecht.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in:

Verordening bedrijveninvesteringszone eigenaren en gebruikers Centrum Papendrecht 2018-2022

Heffing BIZ-bijdrage

Ondernemers en (vastgoed)eigenaren die op 1 januari van het betreffende jaar eigenaar zijn en/of gebruik maken van een onroerende zaak in het centrum betalen deze heffing. Het gaat om niet-woningen, zoals winkels, horeca, kantoren en praktijkruimten. De aanslag eigendom is afhankelijk van de WOZ-waarde van de onroerende zaak, de aanslag gebruik is een vast bedrag. U betaalt voor het hele jaar. Als u tijdens het betreffende jaar als gebruiker geen gebruik meer maakt van de onroerende zaak of als eigenaar deze verkoopt, krijgt u geen geld terug. Deze heffing vindt u terug op de Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ beschikking.

Toelichting aanslag BIZ Centrum Papendrecht 2020 (pdf, 155 kB)

Hoogte van de heffing

Bij de tariefsopbouw wordt onderscheid gemaakt in tarieven voor eigenaren en gebruikers en het soort gebruik van de onroerende zaak.

Eigenaren

Voor eigenaren is de hoogte van het aanslagbedrag afhankelijk van de WOZ-waarde 2018 van de onroerende zaak en het tarief. De WOZ-waarde voor de onroerende zaak wordt aan u bekend gemaakt door middel van de Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2018. Voor uitleg over de WOZ-waarde wordt u daarnaar verwezen. Het tarief bedraagt 0,35% van de WOZ-waarde. 

Gebruikers

Voor gebruikers geldt een vast bedrag van € 750,- per onroerende zaak.  

Voor onroerende zaken die in gebruik zijn als kantoor, opslag-, distributie- of praktijkruimte geldt de helft van voornoemde tarieven, namelijk een eigenarentarief van 0,175% van de WOZ-waarde en een gebruikerstarief van € 375,- per onroerende zaak.  

Voorbeeld 1:

Een winkel met een WOZ-waarde van € 450.000. De eigenaar betaalt € 450.000,- x 0,35% = € 1.575. De gebruiker betaalt het vaste bedrag van € 750,-. 

Voorbeeld 2:

Een kantoor met een WOZ-waarde van € 450.000. De eigenaar betaalt € 450.000,- x 0,175% = € 785,50. De gebruiker betaalt het vaste bedrag van € 375,-. 

Als u eigenaar en gebruiker bent van een pand betaalt u beide heffingen.

U krijgt geen kwijtschelding voor de BIZ-bijdrage.

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de BIZ-aanslag. U vult hiervoor het formulier bezwaarschrift BIZ (pdf, 84 kB) helemaal in en stuurt het op of schrijf zelf een brief. Lees ook altijd de achterkant van uw aanslagbiljet.

Correspondentieadres voor gemeentelijke belastingen

Brieven over gemeentelijke belastingen stuurt u naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 11
3350 AA Papendrecht.