Herinrichting Grondmolen, Standerdmolen & Torenmolen

In december 2021 zijn de straten in de omgeving van Grondmolen, Torenmolen en Standerdmolen bezocht met een rijdende picknicktafel. De bewoners zijn geïnformeerd over de voorgenomen onderhoudsplannen en in de gelegenheid gesteld om aan te geven wat ze van de straatinrichting vinden en of knelpunten worden ervaren. De opgehaalde informatie is verwerkt in een schetsontwerp.

2e ter inzage herinrichting Grondmolen, Standerdmolen & Torenmolen

Op 24 mei 2022 is een uitgebreide informatiebrief verstuurd over de inrichting van de Grondmolen, Standerdmolen en Torenmolen en de inzage van het schetsontwerp. Het schetsontwerp is in de periode tussen 25 mei tot en met 10 juni 2022 ter inzage gelegd en op 1 juni en 10 juni 2022 is de wijk bezocht met een schildersezel. Naar aanleiding van de opgehaalde informatie uit de wijk is een schetsontwerp gemaakt en zijn belanghebbenden en omwonenden in de gelegenheid gesteld hiervan kennis te nemen en op te reageren.  

Informatie over het voorlopig ontwerp

Van de eerste ter inzage is een verslag gemaakt en het schetsontwerp is naar aanleiding van de reacties aangepast tot een voorlopig ontwerp. In het verslag zijn de reacties van belanghebbenden voorzien van een ambtelijke reactie. Het verslag en het voorlopig ontwerp worden gedurende de periode vanaf 12 juli tot en met 23 augustus 2022 op de burgerleestafel van het gemeentehuis ter inzage gelegd. Naast het voorlopig ontwerp is het aangepaste ambitiedocument eveneens in te zien. In dit document wordt een toelichting gegeven op het ontwerp en de uitgangspunten. Via de website www.herinrichtinggrondmolen.nl , www.herinrichtingstanderdmolen.nl en www.herinrichtingtorenmolen.nl wordt u op de hoogte gehouden. Bij het onderdeel “Vraag & antwoord” vindt u meer informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het schetsontwerp

Naar aanleiding van de vele reacties uit de wijk zijn de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het schetsontwerp van 25 mei 2022 hieronder kort opgesomd:
1)    Het fietspad in de Vijzellaan/Wieklaan blijft behouden;
2)    De woonerven in de Torenmolen, Standerdmolen en Grondmolen blijven gehandhaafd; 
3)    De Vijzellaan/Wieklaan wordt ingericht als 30 km/h-zone;
4)    De keerlus ter hoogte van Molenpad is aangepast. 

Reageren op het ontwerp

Op het verslag en de aanpassingen van het schetsontwerp tot voorlopig ontwerp kunt u tot en met dinsdag 23 augustus 2022 schriftelijk reageren. Vanwege de vakantieperiode is de reactietijd van twee weken verruimd naar de bovengenoemde periode. Bij deze brief is een "reactieformulier inspraakprocedure" toegevoegd. Dit formulier kunt u inleveren bij de receptie gemeentehuis of mailen naar grondmolen@papendrecht.nl onder vermelding van "IVP Grondmolen en omgeving". Uw reactie kunt u indienen bij het team BOR van de gemeente Papendrecht, werkvoorbereiding, Antwoordnummer 44, 3350 VB Papendrecht.

U wordt via het gemeentenieuws en gemeentelijke website op hoogte gehouden over de verdere procedure.

Links naar bijlagen

1.    Bewonersbrief
2.    Reactieformulier Inspraakprocedure
3.    Voorlopig ontwerp
4.    Ambitiedocument
5.    Reactietabel met beantwoording vragen SO

Informatie over het schetsontwerp

Het schetsontwerp is online, op het gemeentehuis of tijdens het wijkmoment te raadplegen. Naast het schetsontwerp is het onderliggende ambitiedocument in te zien. In dit document wordt een toelichting gegeven op het ontwerp en de uitgangspunten.
Voor meer informatie over het project kunt u ook de speciaal aangemaakte websites www.herinrichtinggrondmolen.nlwww.herinrichtingtorenmolen.nl en www.herinrichtingstanderdmolen.nl raadplegen. Bij het onderdeel “Vraag & antwoord” vindt u meer informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen.

Inspraakprocedure

Omwonenden en belanghebbenden kunnen tussen 25 mei en 10 juni kennisnemen van het schetsontwerp. Bewoners krijgen op 24 mei een informatiebrief. De documenten liggen ook op de leestafel in het gemeentehuis.
Via onderstaande links naar de bijlagen wordt u geïnformeerd over de inspraakprocedure, de tijdstippen dat de stukken ter inzage liggen en hoe u kunt reageren.

Inloopmoment

Op woensdag 1 juni 2022 van 14:30 tot 17:30 uur en vrijdag 10 juni 2022 van 14:30 tot 17:30 uur wordt nogmaals de wijk in gegaan met een rijdende picknicktafel. Kom langs, neem plaats aan de tafel en deel uw mening!

Reageren op het ontwerp

Tot en met 10 juni kunt u schriftelijk reageren op het schetsontwerp. Uw reactie kunt u indienen bij het team BOR van de gemeente Papendrecht, werkvoorbereiding, Antwoordnummer 44, 3350 VB Papendrecht. U kunt uw reactie ook per mail sturen naar het algemene e-mailadres grondmolen@papendrecht.nl onder vermelding van "IVP Grondmolen en omgeving".
U wordt via het gemeentenieuws en gemeentelijke website op hoogte gehouden over de verdere procedure.