Voorlopig ontwerp aanpassing Burgemeester Keijzerweg nabij nummer 26

Op het terrein van Burgemeester Keijzerweg huisnummer 26 is de eenheid van politieteam Rotterdam van plan een nieuw politiebureau te bouwen voor het basisteam Drechtsteden Buiten. Dit terrein grenst aan het Park Noordhoekse Wiel.

impressie nieuw politiebureau Papendrecht


"Impressie van het gebouw vanaf Park Noorhoekse Wiel door bdg-architecten"

Om het terrein goed toegankelijk en de Burgemeester Keijzerweg buiten de bebouwde kom verkeersveiliger te maken, gaat de gemeente de weg aanpassen. Op bijgevoegd voorlopig ontwerp (zie bijlage 02, tekening 12.308 hieronder) zijn de aanpassingen aangegeven.

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?

De belangrijkste aanpassingen zijn:
•    Het verbreden van de middenberm van 3 meter naar 6 meter.
Een personenauto kan hierdoor tussen de twee rijbanen staan en in twee fasen oversteken.
•    Het aanbrengen van een slinger in het fietspad in de middenberm.
Fietsers kunnen dan niet in één keer doorrijden en zullen daarmee de tweede oversteek veiliger kunnen oversteken.
•    Het verleggen van de oostelijke rijbaan en fietspad in de richting van Park Noordhoekse Wiel.
Dit is nodig om meer ruimte voor de verbreding van de middenberm te verkrijgen.
•    Het ophogen van het terrein voor het politiebureau.
Als gevolg hiervan wordt ook het weggetje naar het Park Noordhoekse Wiel opgehoogd.
•    Het instellen van een maximumsnelheid van 50 km/uur ter verlaging van de snelheid ter plaatse van: de uitweg van het politiebureau en de in- en uitritten van het bedrijventerrein Burgemeester Keijzerweg.
De Burgemeester Keijzerweg gaat bij de gemeentegrens met Alblasserdam nabij de Van Wenaeweg over in de Edisonweg. Tussen de bebouwde komgrenzen van beide gemeenten is de Burgemeester Keijzerweg en de Edisonweg een 80 km/uur-weg. De Burgemeester Keijzerweg kent op het wegvak buiten de bebouwde kom een aantal gevaarlijke actiepunten: uitweg politie, fietsersoversteek, in- en uitritten van het bedrijventerrein Burgemeester Keijzerweg.
De uitweg van de politie wordt een drukke uitweg, en ook de in- en de uitritten van het bedrijventerrein hebben drukke momenten. Om de snelheid te verlagen wordt geheel in de lijn van de landelijke wet- en regelgeving de snelheid hier ter plekke van de actiepunten verlaagd naar 50 km/uur. Het 50 km/uur-gebied is schematisch op de luchtfoto van bijlage 03 weergegeven.
•    Het aanbrengen van zogenaamde "luie" 60 km/uur drempels, en het aanbrengen van visuele wegversmallingen aan weerskanten van de uitweg van het terrein van het politiebureau.
Deze maatregelen ondersteunen het plaatselijk instellen van een maximumsnelheid van 50 km/uur.
•    De in- en uitritten worden ingericht als voorrangskruispunten met voorrang op de Burgemeester Keijzerweg.
Dit is overeenkomstig de huidige situatie.
•    Het aanbrengen van een trap.
Hiermee krijgt het terrein van de politie ook een goede loopverbinding met het Park Noordhoekse Wiel.

Hoe kunt u reageren op het voorlopig ontwerp?

Indien u wilt reageren op het voorlopig ontwerp kunt u vanaf woensdag 22 april t/m woensdag 6 mei
2020 uw reactie schriftelijk per mail indienen op info@papendrecht.nl. onder vermelding van "Aanpassing Burgemeester Keijzerweg t.b.v. uitrit politiebureau" of per brief zenden aan: Gemeente Papendrecht, team Werkvoorbereiding, t.a.v. de heer J.J. van den Steene, postbus 11, 3350 AA Papendrecht.
Indien de reacties niet tot ingrijpende wijzigingen aanleiding geven stelt het college van burgemeester en wethouders het ontwerp definitief vast. Zijn er wel ingrijpende wijzigingen, dan wordt het aangepaste ontwerp eerst nog een keer een week ter inzage gelegd, voordat het ontwerp wordt vastgesteld.

Wat is de planning?

De gemeente is van plan de werkzaamheden direct na de bouwvakvakantie van 2020 te realiseren. Mogelijk dat de werkzaamheden in verband met de situatie rondom corona naar een later tijdstip worden doorgeschoven.

Wie kan ik benaderen voor vragen?

Heeft u vragen over het voorlopig ontwerp, dan kunt u contact opnemen met de heer J.J. van den Steene van het team Werkvoorbereiding, telefoonnummer 14 078

Bijlagen:

01) Luchtfoto bestaande situatie
02) Tekening 12.308 nieuwe situatie
03) Luchtfoto met 50 km-uur