Inspraak ontwerp vervangingswerkzaamheden J.R. Thorbeckesingel en Wiardi Beckmanstraat

Fase: Aangepast voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp is - na opmerkingen van bewoners - weer aangepast en ligt nu ter inzage.

Voor het ontwerpplan van de vervangingswerkzaamheden Wiardi Beckmanstraat en J.R. Thorbeckesingel wordt een inspraakprocedure doorlopen. De gemeente heeft voor dit gebied een schetsontwerp gemaakt. Het schetsontwerp heeft twee weken ter inzage gelegen en voor belanghebbenden is een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Van deze eerste ter inzage van het schetsontwerp is een verslag gemaakt en is het schetsontwerp aangepast tot een voorlopig ontwerp. In het verslag zijn de inspraakreacties voorzien van een ambtelijke reactie. Het verslag en het voorlopig ontwerp zijn vervolgens vanaf 17 mei 2019 tot en met 31 mei 2019 ter inzage gelegd.

De uitwerking van de inspraakreacties, die tijdens deze inspraakperiode zijn binnengekomen, heeft geleid tot de aanpassing van het voorlopig ontwerp. De inspraakreacties en de gemeentelijke reacties daarop zijn in het Verslag van de ter visie legging van het voorlopig ontwerp opgenomen. Dit verslag en het aangepaste voorlopig ontwerp worden vanaf 8 augustus 2019 tot 15 september 2019 op de burgerleestafel van het gemeentehuis ter inzage gelegd en op de website van de gemeente Papendrecht www.Papendrecht.nl onder Actueel/Werkzaamheden geplaatst.
 
Op het verslag en de aanpassingen van het voorlopig ontwerp kan men tot 15 september 2019 schriftelijk reageren. Onder vermelding van "Wiardi Beckmanstraat en J.R. Thorbeckesingel – VO - 2" kunnen reacties verstuurd worden naar: Gemeente Papendrecht, Afdeling Beheer en Uitvoering, t.a.v. K. Koncar-Behic, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht, of per mail naar: K.Koncar-Behic@Papendrecht.nl .

Van alle reacties van belanghebbenden op het ontwerp met de ambtelijke reacties daarop wordt één eindverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiteindelijk alle reacties in overweging en stelt het eventueel aangepaste ontwerp definitief vast. Na een mededeling op de pagina Gemeentenieuws in het Papendrechts Nieuwsblad komt het definitieve ontwerp één week ter kennisneming op het gemeentehuis ter inzage te liggen. De stukken worden ook op www.Papendrecht.nl . Met het dan door het college vastgestelde ontwerp is de inspraakprocedure afgerond.

De volgende stukken aangaande het Aangepast voorlopig ontwerp zijn in te zien en te downloaden.