Afronding inspraak plan Wiardi Beckmanstraat en J.R. Thorbeckesingel

Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerp van het plan "Vervangingswerkzaamheden Wiardi Beckmanstraat en J.R. Thorbeckesingel" vastgesteld. Met de deze vaststelling is de inspraakprocedure afgerond.

Van schetsontwerp naar definitief ontwerp


Het ontwerpplan van dit plan heeft een inspraakprocedure conform het inspraakprocedurebesluit 2017 doorlopen. De gemeente heeft voor het plan een schetsontwerp gemaakt. Het schetsontwerp heeft twee weken ter inzage gelegen en voor belanghebbenden is een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Van de eerste ter inzage van het schetsontwerp is een verslag gemaakt en het schetsontwerp is aangepast tot een voorlopig ontwerp. In het verslag zijn de reacties van belanghebbenden voorzien van een ambtelijke reactie. Het verslag en het voorlopig ontwerp zijn vervolgens weer gedurende twee weken ter inzage gelegd.

Van de ter inzage legging van het voorlopig ontwerp is een verslag gemaakt. Het voorlopig ontwerp is naar aanleiding van een aantal reacties aangepast tot een aangepast voorlopig ontwerp. Dit verslag en het aangepast voorlopig ontwerp zij vervolgens gedurende vijf weken ter inzage gelegd.      

Van alle reacties van belanghebbenden op het ontwerp met de gemeentelijke reacties daarop is één eindverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft alle reacties in overweging genomen Zij heeft op 10 december 2019 besloten het aangepast voorlopig ontwerp als definitief ontwerp vast te stellen. Op dit definitieve plan is geen inspraak meer mogelijk.

Definitief ontwerp inzien


Het definitieve ontwerp en het eindverslag van de inspraakprocedure liggen van 18 december 2019 tot en met 6 januari 2020 ter inzage op de burgerleestafel van het gemeentehuis.

Planning


Nu het ontwerp vast staat, gaat de gemeente het werk aanbesteden.  Na afronding van de aanbesteding (de gunning) bespreken we de planning met de aannemer die het werk gaat uitvoeren.

Bijlagen:
Bijlage 1_Definitief ontwerp
Bijlage 2_Definitief ontwerp-Groenplan
Bijlage 3_Bestaande situatie tekening
Bijlage 4_Eindverslag van doorlopende inspraakprocedure (let op: 36 MB)