Verkiezing Europees Parlement

Op donderdag 6 juni 2024 is de Europees Parlementsverkiezing. We kiezen dan de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

In veel andere EU-landen is de verkiezing op zondag 9 juni. De gemeente mag daarom de voorlopige uitslag pas bekend maken nadat de laatste stembus sluit. Dit is zondag 9 juni om 23.00 uur.

Uitslagen Europees Parlementsverkiezing 2024

Hier vindt u de uitslagen van de Europees Parlementsverkiezing van 6 juni 2024. De uitslagen openen als pdf of Excel bestand.

Hieronder vindt u de processen-verbaal van de uitslag per stembureau. 

Uitslagen per stembureau

Hier staan de processen-verbaal (model N10-1) van de uitslag per stembureau . Staat er bij een stembureau 'met corrigendum'? Dan zit er een proces-verbaal (Model Na 14-1) bij dat fouten heeft hersteld in het eerdere proces-verbaal. De aantallen die in het corrigendum staan, vervangen de aantallen zoals die eerder in het proces-verbaal stonden.

Melding doen bij centraal stembureau

Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Meld dit dan voor maandag 17 juni 11.00 uur via de website van de Kiesraad aan het Centraal Stembureau. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de uitslagen? Bel dan naar 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 8.30 – 17.00 uur) of vul het contactformulier  in. 

Stemmen in een andere gemeente; kiezerspas

Als een kiezer in een andere gemeente wil stemmen, kan hiervoor een kiezerspas aangevraagd worden. Met een kiezerspas kan in heel Nederland (inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba) worden gestemd.
De kiezer kan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen; de kiezer krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt de kiezer zowel de kiezerspas als een identiteitsdocument. 

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Heeft de kiezer al een stempas in huis, dan moet deze bij het verzoek meegestuurd worden.

U stuurt de schriftelijke aanvraag naar:
Gemeente Papendrecht
Team verkiezingen
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk op de stemdag tot 12 uur persoonlijk bij de gemeente gedaan worden. De kiezer moet dan naar het gemeentehuis waar hij/zij staat ingeschreven. U kunt hiervoor een afspraak maken.

U toont de stempas en vraagt een kiezerspas aan. Een kiezer die buiten Nederland woont, kan een verzoek om met een kiezerspas te stemmen indienen bij het registratieverzoek als kiezer. 

Kiezerspas omzetten in volmacht

Een kiezerspas kan worden omgezet in een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor de kiezer stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland.

Aanvraag kiezerspas

Formulier vervangende kiezerspas 

Ondersteuningsverklaringen

Een politieke partij heeft ondersteuningsverklaringen nodig als zij:

 • voor het eerst meedoet aan verkiezingen
 • bij de vorige Europees Parlementsverkiezing geen zetels heeft behaald
 • meedoet met een blanco lijst

Zij hebben een aantal ondersteuningsverklaringen nodig om mee te kunnen doen aan de verkiezing. Als u mag stemmen, dan kunt u een ondersteuningsverklaring geven. Dit mag aan 1 politieke partij en alleen in de gemeente waar u woont. Van 9 april t/m 23 april kunt u dit regelen.

Vul de ondersteuningsverklaring in, onderteken deze nog niet.

 • u bent welkom aan de balie van het gemeentehuis, u kunt hiervoor ook een afspraak maken
 • neem uw geldige identiteitsbewijs mee
 • de medewerker in het gemeentehuis controleert uw persoonsgegevens, zet een stempel en ondertekent de verklaring
 • u krijgt direct de ondersteuningsverklaring terug
 • u geeft de ondersteuningsverklaring aan de politieke partij. Doe dit voor 23 april


Meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op de website van de Kiesraad.

Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland

U heeft een brief van de gemeente Papendrecht gekregen als u:
•    in Nederland woont
•    geen Nederlander bent
•    de nationaliteit heeft van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU)

U mag dan zelf bepalen in welk EU-land u stemt voor de verkiezing van het Europees Parlement:

•    in Nederland of
•    in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft

Wilt u in Nederland stemmen? 

Registreer u dan vóór 24 april bij uw gemeente. Dit doet u door:

1.   Invullen en ondertekenen van de verklaring stemmen voor het Europees Parlement  
2.   Opsturen naar:
           Gemeente Papendrecht
           Team Dienstverlening en Facilitaire Zaken 
           Postbus 11
           3350 AA  Papendrecht
3.   Stuur ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de verklaring? Lees dan de handleiding.

Wilt u stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft?

Dan hoeft u zich niet te registreren bij uw Nederlandse gemeente. Behalve als u zich eerder al in Nederland heeft geregistreerd voor de Europese verkiezingen. In dat geval neemt u contact op met de Nederlandse gemeente waar u woont.

Nadat u deze verklaring heeft ingeleverd, blijft u (zolang u in Nederland woont) geregistreerd als kiezer voor het Europees Parlement. Wilt u weer stemmen in uw lidstaat van herkomst? Neem dan contact op met uw gemeente om deze verklaring in te trekken en meldt u bij de autoriteiten van uw lidstaat van herkomst.

Stemmen

Als u gaat stemmen neemt u de stempas mee en een geldig identiteitsbewijs zoals:

 • een Nederlands paspoort     
 • een Nederlandse identiteitskaart         
 • een Nederlands rijbewijs     
 • een Nederlands verblijfsdocument    
 • eventueel: een identiteitsbewijs uit een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland

Op de dag van de verkiezing mag uw identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. Als het identiteitsbewijs is verlopen kunt u een nieuwe aanvragen of iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

Stempas

Is uw stempas kwijt of beschadigd? Mondeling kunt u een nieuwe stempas aanvragen aan de balie in het gemeentehuis tot uiterlijk één dag voor stemming tot 12 uur.
De schriftelijke aanvraag van een nieuwe stempas moet uiterlijk 5 dagen voor de dag van stemming binnen zijn bij de gemeente. 
U stuurt de aanvraag naar:

Gemeente Papendrecht
Team verkiezingen
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Na de aanvraag is uw oude stempas automatisch niet meer geldig. Als u uw oude stempas terugvindt, dan mag u daar niet meer mee stemmen. 

formulier voor vervangende stempas

Als u niet zelf gaat stemmen - volmacht afgeven

Als een kiezer niet zelf in de gelegenheid is om te gaan stemmen kan men een andere kiezer machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met de eigen stem uitbrengen. Kiezers kunnen geen volmacht verlenen in een stemlokaal. Een kiezer die buiten Nederland woont, kan een verzoek om bij volmacht te stemmen indienen bij het registratieverzoek als kiezer.

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt een kiezer het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’. De kiezer moet de gegevens invullen en beiden moeten ondertekenen. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente woont. 
Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen. Om misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan adviseren wij om het volgende op de kopie te schrijven:
•    dat het een kopie is
•    voor wie of welk product de kopie bedoeld is
•    de datum waarop degene de kopie afgeeft
•    de kiezer streept het burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan

Intrekken onderhandse volmacht

Een volmachtgever die uiteindelijk toch zelf wil/kan stemmen, kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet de tot volmacht omgezette stempas teruggevraagd worden bij de gemachtigde.  

Schriftelijke volmacht

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, vult de kiezer het aanvraagformulier voor volmachtsbewijsin. Dit formulier moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing zijn ontvangen. De kiezer en degene die gemachtigd is, vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde hoeft -anders dan bij een onderhandse volmacht- niet in dezelfde gemeente te wonen. De gemachtigde ontvangt bij goedkeuring van het verzoek een volmachtbewijs waarmee namens de andere kiezer gestemd kan worden. 

U stuurt de schriftelijke aanvraag naar:
Gemeente Papendrecht
Team verkiezingen
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als deze is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever nl. ongeldig verklaard. Het volgnummer van de stempas komt vervolgens op de lijst van ongeldige stempassen te staan.

Maximaal 2 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd, mag maximaal 2 volmachten aannemen. De volmachtstem kan alleen tegelijkertijd met de eigen stem worden uitgebracht. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Het stembureau controleert de identiteit en stempas. 

Ronselen

Het initiatief tot het verlenen van een volmacht ligt bij de kiezer en niet bij de gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen om hun stempas te ondertekenen en af te geven). Iemand mag ook niet een kiezer omkopen door middel van een gift of een belofte of de kiezer op een andere manier dwingen om een volmacht af te geven. 

Gevangenis of inrichting

Kiezers die in een inrichting of gevangenis zitten, kunnen alleen bij volmacht stemmen, tenzij in de inrichting of gevangenis een stembureau is gevestigd. 

Stemmen vanuit het buitenland

Een Nederlandse kiezer die op de dag van de verkiezing tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan toch stemmen. Als deze kiezer nog in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, kan per brief of per volmacht gestemd worden. Als de kiezer niet meer staat ingeschreven moet deze zich eerst (eenmalig) laten registreren als kiezer in het buitenland. Vervolgens kan per brief worden gestemd, of desgewenst via een schriftelijke volmacht of met een kiezerspas (in Nederland).

Een verzoek om als kiezer in het buitenland te worden geregistreerd, moet worden gestuurd naar de Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag. De volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, moet uiterlijk 10 mei 2024 ontvangen zijn. Kiesgerechtigde Nederlanders die wonen op Aruba of Sint-Maarten kunnen hun verzoek tot registratie ook per post indienen bij de Nederlandse vertegenwoordiging op hun eiland. Overigens kan de Nederlandse kiezer die in een andere EU-lidstaat woont, er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing in de EU-lidstaat waarin de kiezer woont.

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Een kiezer die op de verkiezingsdag tijdelijk in het buitenland verblijft, maar nog steeds staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente, kan een verzoek indienen tot stemmen bij schriftelijke volmacht, met een kiezerspas of stemmen per brief. Een verzoek om per brief te stemmen moet worden ingediend bij de burgemeester van Den Haag. Een verzoek tot stemmen bij schriftelijke volmacht of met een kiezerspas moet worden ingediend bij de gemeente waarin de kiezer is geregistreerd. 

Stemmen met een kiezerspas

Met een kiezerspas kan een kiesgerechtigde die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, maar op de dag van stemming in Nederland is, stemmen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Stemmen bij volmacht

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan iemand machtigen om namens hem per schriftelijke volmacht zijn stem uit te brengen. Staat hij of zij nog in een Nederlandse gemeente ingeschreven, dan stuurt degene het verzoek voor de schriftelijke volmacht naar de gemeente of verleent een onderhandse volmacht.

Stemmen per brief

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan per brief stemmen. Daartoe ontvangt hij/zij een briefstembewijs, stembiljet, envelop voor het stembiljet, retourenvelop en handleiding. Het briefstembewijs en stembiljet moeten in de retourenvelop naar de gemeente Den Haag, het briefstembureau ter plaatse of naar de Nederlandse ambassade/consulaat ter plekke worden gestuurd. De teruggezonden briefstempapieren moeten uiterlijk op de stemdag om 15 uur bij het briefstembureau zijn.

Briefstembureaus

Kiezers buiten Nederland kunnen hun stembiljet naar een briefstembureau opsturen. Briefstembureaus worden bijvoorbeeld ingericht op de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Nederland of in de gemeente Den Haag. Zie voor meer informatie Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag over kiezers in het buitenland.

Stembureaus

Op onderstaande locaties kan gestemd worden:.
1.    Gemeentehuis -   Markt 22
2.    Morgensterkerk  -   Muilwijckstraat 1
3.    RK-Parochie  -   Seringenstraat 29
4.    Bethlehemkerk  -  Van der Palmstraat 1
5.    Sionskerk   -   Rubensstraat 35
6.    De Spil   -    Stellingmolen 184
7.    De Lage Waard -   Vijzellaan 4
8.    OBS De Knotwilg   -    Moerbeihof 1
9.    Samenwerkingsverband Drechtsteden   -   Duindoornhof 1
10.    Dienstencentrum   -   P.S. Gerbrandystraat 31
11.    Gemiva   -   Albert Schweitzerstraat 137
12.    Boeieraak    -  Boeieraak 1
13.    Prins Florisschool    -  Zuidkil 53
Alle stemlokalen zijn geopend van 7:30 uur tot 21:00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mensen met een beperking.
Op het gemeentehuis stellen wij een stemmal en een soundbox beschikbaar voor inwoners met een visuele beperking.

Plak- en reclame beleid verkiezingen  

Verkiezingsposters: waar en wat zijn de regels

Een politieke partij die zich kandidaat heeft gesteld, mag voor de campagne posters aanleveren. 
Wij gebruiken een zeildoek om de posters op de borden te plaatsen. U kunt digitaal een A0 formaat pdf-bestand aanleveren bij Esbi Reclame via het e-mailadres mike@esbi.nl.

Flyeren

Flyeren is vergunningvrij. De flyers dienen naderhand wel opgeruimd te worden. Ook flyeren in het winkelcentrum mag met toestemming van het winkelcentrum. Bij gebruik van een tafel of kraampje is wel een standplaatsvergunning nodig, dit kan via onze website aangevraagd worden. Voor verdere informatie over vergunningsplichtig campagne voeren, kunnen de politieke partijen contact opnemen met de heer Jelic van vergunningverlening, telefoonnummer 078 770 6378.

Vrije plakplaatsen

Er zijn 7 vrije plakplaatsen. Zie hiervoor de bijlage (blauwe kleur). Hier kan ook geplakt worden door de politieke partijen.  De posters mogen niet groter zijn dan A3-formaat.

Commerciële mogelijkheden

Papendrecht heeft in haar buitenruimte diverse aanbieders van reclame uitingen. Politieke partijen kunnen hier tegen betaling net als iedere andere organisatie gebruik van maken.
U kunt daarbij denken aan de A0 reclame rond de lantarenpalen van ESH Media, de lichtmastreclame en borden op de rotondes van NPB media. Ook zijn in diverse bushokjes reclamemogelijkheden bij de Exterion Media. U kunt voor de mogelijkheden contact opnemen met de verschillende aanbieders.

Digitale beeldschermen/LED-schermen Papendrecht Verrast

De LED-informatieschermen worden uitsluitend ten behoeve van de promotie van evenementen in Papendrecht gebruikt en omvatten: 
-    geen primaire commerciële boodschappen
-    alleen boodschappen van Papendrechtse activiteiten 
-    de Papendrecht Verrast huisstijl

Omgaan met reclame op andere locaties 

Reclame in de buitenruimte op andere plaatsen dan op de aangewezen plekken is niet toegestaan volgens 'Richtlijnen Buitenreclame'

Toegankelijke stempassen 

Er is een digitaal toegankelijke versie van de stempas, kiezerspas en schriftelijke volmacht beschikbaar (in het Nederlands en in het Fries). Dit helpt mensen met een visuele beperking om zich beter te kunnen voorbereiden op de Europees Parlementsverkiezing. Het ministerie van BZK heeft de Oogvereniging gevraagd deze voorbeeldstempassen onder hun leden te verspreiden. U kunt de voorbeeldstempassen hier vinden.

Zitting gemeentelijk stembureau

Op 7 juni 2024 om 9:00 uur is de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) van de gemeente Papendrecht. De zitting is in de raadszaal op het gemeentehuis, (Markt 22 3351 PB Papendrecht). Tijdens de zitting controleert het GSB de processen-verbaal van de stembureaus. 
Op maandag 10 juni 2024 om 9:00 uur worden de uitkomsten van de tellingen bekend gemaakt in de raadszaal op het gemeentehuis.