Subsidieregeling Vitaliteitsakkoord gemeente Papendrecht 2024-2026

Beschikbare subsidies en verdeling 

Per aanvraag kan maximaal €5.000,- worden toegekend.
Het subsidieplafond is vastgesteld op €23.581 voor 2024, €23.581 voor 2025 en €18.131,- voor 2026.
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Aanvraagformulier 

Voorwaarden

  • Inwoners, maatschappelijke organisaties of commerciële organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage aan hun project of activiteit.
  • Een aanvrager kan één of meerdere aanvragen indienen.
  • Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar ingediend worden maar tenminste 8 weken voor de aanvang van de activiteit. 
  • De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van (de bij het Vitaliteitsakkoord betrokken) organisaties; de stuurgroep adviseert bij het indienen van een aanvraag en beoordeelt de aanvraag.
  • De aanvrager koppelt binnen drie maanden na de activiteit terug aan de stuurgroep over het verloop van de activiteit en overlegt een verslag met daarin onder andere het aantal deelnemers aan de activiteit. De aanvrager stemt met de stuurgroep af wat zij verder van belangrijk vinden te vermelden in de terugkoppeling. Daarnaast zijn foto's en/of filmpjes of andere uitingen waaruit blijkt dat de activiteit georganiseerd is, een aanvulling op het verslag.

Beslistermijn en Wetgeving

Bij een volledige aanvraag ontvangt u binnen 13 weken bericht.
De volgende wetgeving is van toepassing:

Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht
Algemene wet bestuursrecht

De subsidieregeling is na te lezen via: Subsidieregeling Vitaliteitsakkoord gemeente Papendrecht 2024-2026