'Geluid aan de Noord', gemeente Papendrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 3 maart 2016 een voorbereidingsbesluit, getiteld "Geluid Aan de Noord" heeft vastgesteld voor het gebied als aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Dit gebied betreft de gronden van het gezoneerde industrieterrein Aan de Noord. Het industrieterrein is gelegen in de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht. In deze drie gemeenten worden voor het plangebied van het gezoneerde industrieterrein momenteel nieuwe bestemmingsplannen voorbereid waarin de geluidverdeling voor het terrein wordt vastgelegd.

Alle drie de gemeenten hebben een voorbereidingsbesluit  genomen.                                                                                           

Tevens maakt het college op basis van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan 'Geluid Aan de Noord' wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie, te weten op 10 maart 2016. Het voorbereidingsbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 10 maart 2016 voor iedereen ter inzage op de leestafel in het gemeentehuis (Markt 22, Papendrecht) tijdens openingstijden.

Het voorbereidingsbesluit kan ook digitaal worden geraadpleegd op ruimtelijkeplannen.nl waar het voorbereidingsbesluit te vinden is onder het planidentificatienummer NL.IMRO.0590.vb1adnoordgeluid-3001.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met telefoonnummer 14078.

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.