Nota van uitgangspunten Dijklint

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 3 maart 2016 de Nota van uitgangspunten dijklint heeft vastgesteld. Ook is ingestemd met het inspraakverslag en de staat van wijzigingen als gevolg van de inspraakreacties.

De vastgestelde nota bevat beleidspunten voor het op te stellen bestemmingsplan voor het dijklint. Het uitgangspunt hierbij is een zo veel mogelijk uniforme regeling voor het bebouwen en gebruiken van gronden in het dijklint binnen de kaders van de vastgestelde dijkvisie.

De beleidspunten hebben onder andere betrekking op de regulering en uitbreidingsmogelijkheden van hoofdgebouwen, de bouw van bijbehorende bouwwerken, het behoud dan wel versterken van "doorkijkjes" vanaf de dijk, het behoud van functiemenging en het behoud van het dijkprofiel.

De Nota van uitgangspunten dijklint, het inspraakverslag en het raadsbesluit met de daarbij behorende staat van wijzigingen liggen vanaf 31 maart 2016 gedurende zes weken ter inzage. Tot en met 8 april 2016 kunt u de stukken inzien in de hal van het gemeentehuis, Markt 22. Vanaf 11 april 2016 liggen de stukken in de hal van de tijdelijke huisvesting aan Ketelweg 42 te Papendrecht. De stukken kunt u inzien tijdens de openingstijden op werkdagen of op afspraak (telefoonnummer 14078). Indien noodzakelijk is dit ook buiten werkuren mogelijk.

De Nota van uitgangspunten dijklint is geen besluit in de zin van de wet, maar bevat algemene beleidspunten. Er is daarom geen bezwaar of beroep mogelijk tegen de nota.