Nota van uitgangspunten

In de ruimtelijke ordening is het opstellen van een Nota van uitgangspunten voorafgaand aan het opstellen van bijvoorbeeld een bestemmingsplan of beheersverordening een veel toegepast traject. Met een Nota van uitgangspunten kan vroegtijdig in het proces duidelijkheid over relevante onderwerpen worden gegeven.

Burgers en bestuur krijgen voorafgaand aan het daadwerkelijk starten met het opstellen van een ruimtelijk plan de gelegenheid in te stemmen met de te hanteren uitgangspunten. Zo vindt uitgebreide communicatie plaats over de uiteindelijk op te stellen regeling.