Geluidsbelastingkaarten 3e tranche

Bekendmaking collegebesluit vaststellen geluidbelastingkaarten 3e tranche Gemeente Papendrecht.

Op 22 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de geluidsbelastingkaarten 3e tranche Gemeente Papendrecht vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

Op basis van artikel 11 van de Wet Milieubeheer zijn gemeenten verplicht elke vijf jaar nieuwe geluidbelastingkaarten vast te stellen. Op deze geografische kaarten is de ligging van de geluidcontouren van wegen, spoorwegen en industrieterreinen aangegeven. De kaarten worden vastgesteld en gepubliceerd om de inwoners van Papendrecht inzicht te geven in de mate van omgevingslawaai in hun omgeving. Op basis van de geluidbelastingkaarten wordt het nieuwe Actieplan Geluid ontwikkeld, waarin maatregelen zijn opgenomen om de geluidbelasting te voorkomen en de ontstane geluidsbelasting te reduceren.

De geluidsbelastingkaarten zullen op de website van de gemeente Papendrecht worden geplaatst zodat ze geraadpleegd kunnen worden. De kaarten hebben een informerend karakter. Er is geen sprake van terinzagelegging conform de Algemene wet bestuursrecht en er kan hiertegen geen bezwaar of beroep worden ingesteld.