Kennisgeving ontwerpsaneringsprogramma wegverkeerslawaai Veerweg (Staartmolen 1 t/m 7)

De gemeente Papendrecht heeft voor de woningen Staartmolen 1, 2, 3, 4, 5 , 6 en 7 een ontwerpsaneringsprogramma als bedoeld in artikel 89 van de Wet geluidhinder opgesteld.

Wet geluidhinder/Algemene wet bestuursrecht

De gemeente Papendrecht heeft voor de woningen Staartmolen 1, 2, 3, 4, 5 , 6 en 7 een ontwerpsaneringsprogramma als bedoeld in artikel 89 van de Wet geluidhinder opgesteld.

Saneringswoningen zijn woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidsbelasting kenden en op een lijst van het Rijk geplaatst zijn voor onderzoek naar maatregelen om het geluidniveau waar mogelijk en noodzakelijk terug te brengen.

Voor het ontwerpsaneringsprogramma heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) een geluidonderzoek gedaan. Op basis van dat onderzoek worden er geen maatregelen voorgesteld die het geluid van de Veerweg verminderen. Een geluidscherm dat in het ontwerpsaneringsprogramma is onderzocht, geeft te weinig vermindering van geluid in verhouding tot de kosten van een scherm. Aanleg van asfalt dat minder geluid geeft is alleen betaalbaar wanneer dit gecombineerd kan worden met groot onderhoud aan de Veerweg. Dit zal naar verwachting de komende jaren niet nodig zijn. De verwachting is dat de betreffende woningen voldoende zijn geïsoleerd zodat maatregelen om het geluid binnen de woning te verminderen niet nodig zijn. Dit zal in een later stadium nog worden onderzocht.

Het ontwerpsaneringsprogramma bestaat naast deze kennisgeving uit de volgende documenten:
•    Een aanvraagformulier, waarmee de gemeente het saneringsprogramma indient bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (formulier UK/S met bijlage);
•    Akoestisch onderzoek, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, zaaknummer 289377 d.d. 7 mei 2019.

Publicatie

Het ontwerpsaneringsprogramma ligt vanaf donderdag 13 februari  2020 tot en met woensdag 25 maart 2020 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 14078). Het ontwerpsaneringsprogramma is te raadplegen via www.papendrecht.nl/geluidsanering

Indienen zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren. Deze reacties kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht, postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met het team Ruimtelijke ontwikkeling (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.