Kennisgeving ontwerpsaneringsprogramma wegverkeerslawaai Ketelweg

De gemeente Papendrecht heeft voor de woning Geulweg 1 een ontwerpsaneringsprogramma als bedoeld in artikel 89 van de Wet geluidhinder opgesteld.

Wet geluidhinder/Algemene wet bestuursrecht

Saneringswoningen zijn woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidsbelasting kenden en op een lijst van het Rijk geplaatst zijn voor onderzoek naar maatregelen om het geluidniveau waar mogelijk en noodzakelijk terug te brengen.

Voor het ontwerpsaneringsprogramma heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) een geluidonderzoek gedaan. Op basis van dat onderzoek worden er geen maatregelen voorgesteld die het geluid van de Ketelweg verminderen. Een geluidscherm is op deze locatie niet mogelijk. Aanleg van asfalt dat minder geluid geeft is voor ons om verschillende redenen niet betaalbaar. De verwachting is dat de betreffende woning voldoende is geïsoleerd zodat maatregelen om het geluid binnen de woning te verminderen niet nodig zijn. Dit zal in een later stadium nog worden onderzocht.

Het ontwerpsaneringsprogramma bestaat naast deze kennisgeving uit de volgende documenten:
•    Een aanvraagformulier, waarmee de gemeente het saneringsprogramma indient bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (formulier UK/S met bijlage);
•    Akoestisch onderzoek, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, zaaknummer 289377 d.d. 18 januari 2019.

Publicatie

Het ontwerpsaneringsprogramma ligt vanaf donderdag 13 februari  2020 tot en met woensdag 25 maart 2020 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 14078). Het ontwerpsaneringsprogramma is ook te raadplegen via www.papendrecht.nl/geluidsanering

Indienen zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren. Deze reacties kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht, postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met het team Ruimtelijke ontwikkeling (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.