Omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking Matenasche Scheidkade 4

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij op 22 januari 2020 met toepassing van artikel 2.10 en 2.12 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning, inclusief buitenplanse afwijking, hebben verleend voor de realisatie van een paardenbak achter de woning Matenasche Scheidkade 4. Gedurende de termijn van terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking is geen zienswijze ontvangen.

De verleende omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op de leestafel in het gemeentehuis (Markt 22, Papendrecht) of op afspraak (telefoonnummer 14078) gedurende openingstijden, van donderdag 23 januari 2020 tot en met woensdag 4 maart 2020. De stukken kunnen tevens worden ingezien en gedownload van de gemeentelijke website (https://www.papendrecht.nl/ro/ruimtelijke-plannen/buitenplanse-afwijkingen) en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen dit besluit kan een ieder die door het besluit, dat met de openbare voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, rechtstreeks in haar belang meent te zijn getroffen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, beroep instellen bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Geen beroep kan worden ingesteld wanneer diegene redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. Als er wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht dan kan beroep worden ingesteld door een ieder die gerechtigd is een zienswijze tegen deze wijzigingen in te brengen.

Binnen zes weken na bekendmaking kan beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Rotterdam.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening eveneens worden aan gevraagd bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht. U kunt dat verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlagen:

Bijlage 1: aanvraaggegevens dd. 27 juni 2019
Bijlage 2: tekeningnummer DO-001, situatie dd. 17 juli 2019
Bijlage 3: tekeningnummer DO-002, plattegrond en aanzichten dd. 17 juli 2019
Bijlage 4: ruimtelijke onderbouwing, versie 1.3 dd. 18 juli 2019
Bijlage 5: planschadeovereenkomst dd. 24 juli 2019
Bijlage 6: 2328829 Omgevingsvergunning Matenasche Scheikade 4