Omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking Westeind 57

De afgegeven omgevingsvergunning ligt ter inzage tot en met 2 oktober 2019.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij op 21 augustus 2019 met toepassing van artikel 2.10 en 2.12 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning, inclusief buitenplanse afwijking, hebben verleend voor de bouw van een vrijstaande woning op het perceel Westeind 57. Tevens heeft het college besloten om op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) geen exploitatieplan vast te stellen. Gedurende de termijn van terinzagelegging van de ontwerpomgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking is geen zienswijze ontvangen.
De verleende omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op de leestafel in het gemeentehuis (Markt 22, Papendrecht) of op afspraak (telefoonnummer 14078) gedurende openingstijden, van donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 2019. De stukken kunnen tevens worden ingezien en gedownload van de gemeentelijke website (https://www.papendrecht.nl/ro/ruimtelijke-plannen/buitenplanse-afwijkingen) en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op grond van artikel 8.3 lid 3 Wro worden gelijktijdig bekendgemaakte besluiten over een exploitatieplan en de verlening van een omgevingsvergunning als één besluit aangemerkt voor de mogelijkheid van beroep. Gedurende de tijd dat de omgevingsvergunning ter inzage ligt, kan tegen dit besluit beroep worden ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. Alleen degene die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend bij het college van burgemeester en wethouders of een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dat niet tijdig heeft gedaan, kan beroep instellen bij de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BV te Rotterdam. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.


Bijlagen