Ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking ten behoeve van de realisatie van een paardenbak achter de woning Matenasche Scheidkade 4

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken op grond van artikel 3.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking voor de realisatie van een paardenbak achter de woning Matenasche Scheidkade 4 met ingang van donderdag 5 december 2019  2019 voor een ieder ter inzage ligt.
De aanvraag omgevingsvergunning is in strijd met de voorschriften van de geldende beheersverordening 'Reparatie beheersverordening Papendrecht'. Op het perceel ligt de bestemming 'agrarisch'. Deze bestemming staat de aanleg en het gebruik van een paardenbak niet toe. Omdat wij medewerking willen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning  moet worden afgeweken van de geldende beheersverordening. Dit willen wij doen door het nemen van een buitenplanse afwijkingsbesluit ex artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voordat een afwijkingsbesluit kan worden genomen moet een procedure worden gevolgd.
De ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking en overige voor de planologische procedure relevante stukken zijn in te zien en te downloaden en liggen voor een ieder ter inzage vanaf donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien in het gemeentehuis, op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 14078).
Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Deze kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, vergunningen, Toezicht en Handhaving via het telefoonnummer 14078. Bij voorkeur uiterlijk één week voor afloop van de termijn van terinzagelegging. Het is niet mogelijk uw zienswijze telefonisch kenbaar te maken.