Ontwerpbestemmingsplan Brandweerkazerne Papendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerp-bestemmingsplan 'Brandweerkazerne Papendrecht' donderdag 21 november 2019 tot en met donderdag 2 januari 2020 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Plangebied
Het plangebied wordt ten noorden begrensd door de Willem Dreeslaan, ten oosten door de (toekomstige)gemeentewerf en Algemene Begraafplaats Papendrecht en in het westen door grond met de bestemming tuincentrum en de postduivenhouders vereniging. Deze gronden maken nu deel uit van de beheersverordening Dijkstrook-Middenpolder II.

Terinzagelegging
De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis, Markt 22 te Papendrecht. Ook is het mogelijk op afspraak de stukken in te zien.Voor een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 14078. Het ontwerp-bestemmingsplan met bijlagen en het collegebesluit kunt u ook digitaal inzien.

Zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA  Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Verguninngen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.