Bestemmingsplan Brandweerkazerne Papendrecht

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Brandweerkazerne Papendrecht' ligt van donderdag 12 juni tot en met woensdag 10 juli 2019 voor een ieder ter inzage op de leestafel op de tussenverdieping van het gemeentehuis aan de Markt 22.

De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 14078).

De stukken kunnen ook op deze website worden ingezien en gedownload:

Ligging van het perceel

Het plangebied wordt ten noorden begrensd door de Willem Dreeslaan, ten oosten door de (toekomstige)gemeentewerf en Algemene Begraafplaats Papendrecht en in het westen door grond met de bestemming tuincentrum en de postduivenhoudersvereniging. Deze gronden maken nu deel uit van de beheersverordening Dijkstrook-Middenpolder II.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft enkele jaren geleden de wens uitgesproken om een nieuwe brandweerkazerne in Papendrecht  te bouwen. De huidige brandweerkazerne aan de Poldermolen 8 voldoet niet meer aan de wensen die de veiligheidsregio nastreeft. Samen met de gemeente is gezocht naar een nieuwe, geschikte locatie. Na selectie is het terrein van de gemeentewerf aan de Willem Dreeslaan 2 als voorkeurslocatie gekozen. De bestemming die nu op het perceel ligt, staat de realisatie van een brandweerkazerne niet toe. Daarom is het noodzakelijk een nieuw bestemmingplan vast te stellen om zo alsnog het bouwen van een brandweerkazerne mogelijk te maken.

Inspraak

Tijdens de termijn van ter inzage legging bestaat de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren. Deze reacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 3350 AA  te Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage legging, een afspraak te worden gemaakt met het team Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw inspraakreactie bekend te maken.

Inloopmiddag/-avond op dinsdag 18 juni 2019

De mogelijkheid bestaat om een nadere toelichting op het voorontwerp bestemmingsplan te krijgen. Daarom wordt op dinsdag 18 juni van 17:00 uur tot 20:30 uur een inloopmiddag/ -avond in de kantine van de gemeentewerf aan de Willem Dreeslaan 4 gehouden. Heet u nog vragen aarzel dan niet om gebruik te maken van dit inloopmoment.

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraak is afgelopen, behandelen wij alle ingekomen reacties. Als het nodig is, passen wij het plan hierop aan. Alle reacties worden in ieder geval schriftelijk door ons beantwoord. Daarna leggen wij het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage. Eenieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit omtrent vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.