Ter inzage

Alle bestemmingsplannen die op dit moment in ontwerp of vastgesteld ter inzage liggen.

Voorontwerp-bestemmingsplannen ter inzage

Momenteel liggen geen voorontwerp-ontwerpbestemmingsplannen ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplannen ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat het besloten heeft onderstaande ontwerpbestemmingsplannen ter inzage te leggen. Bij ieder ontwerpbestemmingsplan kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel een zienswijze in te dienen.

Ontwerpbestemmingsplannen Oosteind 84 en nabij Oosteind 130

1.    Ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 84 te Papendrecht' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Oosteind 84 te Papendrecht' (NL.IMRO.0590.BpOosteind84-2001)
                        en
2.    Ontwerpbestemmingsplan 'Papendrecht, nabij Oosteind 130' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Papendrecht, nabij Oosteind 130' (NL.IMRO.0590.BPOosteind130-2001)

Bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bovenstaande ontwerpbestemmingsplannen vanaf donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021 ter inzage liggen in het gemeentehuis.

1.    Het plangebied betreft het perceel gelegen tussen Oosteind 76 en 94, kadastraal bekend als gemeente Papendrecht, sectie C, nummers 4121 en 4321. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de watergang aan de noordkant van de Tiendweg- Oost, aan de zuidzijde door het dijklint Oosteind, en aan de oost- en westzijde door percelen met woon- en tuinbestemmingen. 
Het plan maakt de bouw van één nieuwe woning mogelijk. Aan deze woning zal het adres Oosteind 84 worden toegekend. 

2.    Het plangebied omvat het kadastraal perceel C nummer 1892, gelegen tussen Oosteind 130 en Tiendweg-Oost 4. Rondom het plangebied zijn woon- en tuingronden gelegen met aan de westzijde een waterwiel. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw van één nieuwe kleinschalige woning op de plaats van een bestaande schuur.
De ontwerpbestemmingsplannen en de bijbehorende bijlagen kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken zijn ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Zienswijzen 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen op de stukken reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Schriftelijk door indiening bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Mondeling door tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Hogere Waarden Wet geluidhinder

Het college maakt op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend dat het voor beide bestemmingsplannen toepassing wil geven aan artikel 110a van de Wet geluidhinder. De ontwerpbesluiten 'Hogere waarden Wet geluidhinder' voor beide bestemmingsplannen liggen vanaf donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021 ter inzage in het gemeentehuis. 

Zienswijzen 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen op de stukken reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Schriftelijk door indiening bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Mondeling door tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Bijlagen:

BP Oosteind nabij 130 Verbeelding
BP Oosteind nabij 130 Regels
BP Oosteind nabij 130 Bijlagen regels
BP Oosteind nabij 130 Toelichting
BP Oosteind nabij 130 Bijlagen Toelichting
BP Oosteind nabij 130 Ontwerpbesluit Hogere waarden 

BP Oosteind 84 Verbeelding
BP Oosteind 84 Regels
BP Oosteind 84 Toelichting
BP Oosteind 84 Bijlagen Toelichting
BP Oosteind 84 Ontwerpbesluit Hogere waarden 

Vastgestelde bestemmingsplannen ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat de raad van de gemeente Papendrecht onderstaande bestemmingsplannen heeft vastgesteld en dat deze ter inzage liggen. Bij ieder vastgesteld bestemmingsplan kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel in beroep te gaan.

Bekendmaking Bestemmingsplan en Besluit hogere waarden Wet geluidhinder 'Kombuis'
  • Bekendmaking
  • Raadsbesluit
  • Verbeelding
  • Regels
  • Toelichting
  • Bijlagen bij de toelichting