Vaststelling bestemmingsplan Fietsbrug Matenasche Scheidkade

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan Fietsbrug Matenasche Scheidkade op 26 januari 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Om de bestaande fietsbrug ter plaatse van de Matenasche Scheidkade vanaf de noordzijde van de A15 beter bereikbaar te maken voor fietsers is een aanpassing van het bestaande profiel van het fietspad langs de Matenasche Scheidkade vereist. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van de verlenging mogelijk.

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding van het plangebied, regels en een toelichting.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan ligt vanaf 16 februari 2017 tot en met 29 maart 2017 ter inzage.

Beroep bestemmingsplan

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gedurende deze ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan;
  • een belanghebbende die niet verweten kan worden dat hij/zij niet op tijd een zienswijze heeft ingediend;
  • een belanghebbende, tegen de gedeelten van het bestemmingsplan die ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd zijn vastgesteld.

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding van het besluit

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Meer informatie vind u op ruimtelijkeplannen.nl.